2024 május 23

Megakrán – Osztalékfizetés rendje

A MEGAKRÁN Kereskedelmi és Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (8060 Mór, Nemes u. 23.; cégjegyzékét vezeti a Székesfehérvári Törvényszék Cégbírósága, Cg.: 07-10-001492; a továbbiakban „Társaság”, „MEGAKRÁN Nyrt.”) tájékoztatja a tisztelt Befektetőket, hogy – ahogy azt a közzétételi helyeken 2022. április 25. napján meghirdettük – a Társaság éves rendes Közgyűlése 2022. április 25./6. számú Közgyűlési határozatával a 2021. évi mérleg szerinti eredménytartalék terhére osztalékfizetésről döntött, amelynek kifizetésére az alábbiak szerint kerül sor:

A 2021. év után járó osztalék kifizetésének kezdőnapja (E-nap): 2022. október 14.

A tulajdonosi megfeleltetés fordulónapja (E-5 nap): 2022. október 07.

A Budapesti Értéktőzsdén a 2021. év után járó osztalékra jogosító részvényekkel utoljára 2022. október 05. napján lehet kereskedni.

Az osztalék mértéke minden egyes 1 Ft névértékű törzsrészvény után bruttó 0,1 Ft (tíz fillér).

A saját részvényre eső osztalékot az osztalékra jogosult részvényeseket megillető részesedésként kell – részvényeik névértékének arányában – számításba venni, így az egy részvényre jutó bruttó osztalékot Társaságunk a fordulónapi saját részvény darabszám ismeretében 2022. október 3. napjáig külön hirdetményben közzéteszi.

A Társaság osztalékfizetésben részt vevő megbízottja a KELER Központi Értéktár Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1074 Budapest, Rákóczi út 70-72., a továbbiakban: „KELER Zrt.”).

A 2021. év után járó osztalékra az a részvényes jogosult, aki a 2021. üzleti évre vonatkozó osztalékfizetéssel összefüggésben elrendelt tulajdonosi megfeleltetés alapján a részvénykönyvben szerepel, azaz a 2022. október 07-i fordulónapon MEGAKRÁN Nyrt. törzsrészvénnyel rendelkezik.

A 2021. év után járó osztalék kifizetésének további feltétele, hogy a részvényesről az osztalék kifizetéséhez szükséges valamennyi jogszabályban meghatározott információ rendelkezésre álljon. Osztalék azon részvényesnek fizethető, akinek a részvénykönyvi bejegyzéséhez, valamint az osztalék kifizetéséhez szükséges adatait a részvényes értékpapír-számlavezetője a KELER Zrt. Általános Üzletszabályzatában részletezett módon és formában megadta a KELER Zrt. részére.

A KELER Zrt. tájékoztató útján értesíti a számlavezetőket a közte és a számlavezetők között kiépített kommunikációs rendszeren keresztül (KID, KIS) az osztalék kifizetésének menetéről és az osztalék kifizetésének előfeltételeiről.

Az osztalék 2022. október 14. napjától kezdődően, átutalással kerül kifizetésre az értékpapírszámla-vezetőknél vezetett értékpapírszámlákhoz tartozó ügyfélszámlákra. Az átutalás csak abban az esetben teljesíthető, ha az értékpapírszámla-vezető a részvényesre vonatkozó és a kifizetéshez szükséges adatokat az előírt formátumban, hiánytalanul megküldte a KELER Zrt-nek. Azonosító adatok hiányában az osztalék nem fizethető ki.

A Társaság és a KELER Zrt. nem vállal felelősséget azon késedelemért vagy nemteljesítésért, amely a részvényes vagy az értékpapírszámla-vezetők hiányos vagy hibás adatszolgáltatásából, az adatszolgáltatás elmaradásából, valamint az adatok feldolgozásának fokozott időigényéből származik. Amennyiben a hiányzó, illetve javított adatokat a számlavezető utólag jelenti a KELER Zrt-nek, úgy az osztalékot a bejelentést követő hónap 5. munkanapjáig utalja át a KELER Zrt. Az osztalék – fentiekben leírt okok miatti – 2022. október 14. napját követő átutalása esetén a MEGAKRÁN Nyrt-t kamatfizetési kötelezettség nem terheli.

Az osztalék megfelelő kifizetése érdekében kérjük tisztelt Részvényeseinket, hogy győződjenek meg arról, hogy az osztalék kifizetéséhez és az adó megállapításához szükséges minden adat számlavezetőjük rendelkezésére áll-e, illetve hívják fel számlavezetőjük figyelmét adataiknak a tulajdonosi megfeleltetés során történő megadására.

Az egyes adókategóriák leírása és a részükre alkalmazandó adókulcsok:

1. Belföldi magánszemélyek: (15%)

Belföldi magánszemély a részvényes, amennyiben a számlavezetője belföldi magánszemélyre utaló kóddal látta el a tulajdonosi megfeleltetés során és amennyiben az arra vonatkozó mezőkben rendelkezik névvel (családi név, utónév), címmel, adóazonosító jellel, születési dátumra vonatkozó adatokkal. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (továbbiakban Szja. tv.) 2016. január 01-től hatályos módosítása értelmében a 2021. évi üzleti év eredménye után fizetett osztalékjövedelmet általános szabályként 15% személyi jövedelemadó fizetési kötelezettség terheli.

2. Belföldi jogi személyek: (0%)

Befektetési alap:

Befektetési alap a részvényes, amennyiben a számlavezetője belföldi jogi személyre utaló kóddal látta el a tulajdonosi megfeleltetés során és amennyiben az arra vonatkozó mezőkben rendelkezik névvel, címmel és a Magyar Nemzeti Bank (vagy annak jogelődje) által kiadott regisztrációs számmal.

Önkormányzat:

Önkormányzat a részvényes, amennyiben a számlavezetője önkormányzatra utaló kóddal látta el a tulajdonosi megfeleltetés során és amennyiben az arra vonatkozó mezőkben rendelkezik névvel és címmel. Tekintettel arra, hogy nem minden önkormányzat rendelkezik adószámmal, az adószámra vonatkozó mezőben nem kötelező az adattartalom.

Egyéb jogi személy:

Egyéb jogi személy a részvényes, amennyiben a számlavezetője belföldi jogi személyre utaló kóddal látta el a tulajdonosi megfeleltetés során és amennyiben az arra vonatkozó mezőkben rendelkezik névvel, címmel és adószámmal.

3. Külföldi magánszemélyek: (15%)

Külföldi magánszemély a részvényes, amennyiben a számlavezetője külföldi magánszemélyre utaló kóddal látta el a tulajdonosi megfeleltetés során és amennyiben az arra vonatkozó mezőkben rendelkezik névvel (családi név, utónév), címmel, születési dátummal és hellyel. További feltétel, hogy az állampolgárságra vonatkozó mezőben „HU”-tól eltérő, de az ISO szabvány szerint létező országkódnak kell szerepelnie, valamint rendelkeznie kell vagy adóazonosító jellel, vagy útlevélszámmal vagy egyéb más azonosításra szolgáló adattal az arra utaló mezőben.

A hatályos jogszabályok alapján Tőzsdei társaságok által kibocsátott részvényekre fizetett osztalék után magánszemély részvényes esetén 15% mértékű adókulcs alkalmazandó.

A 15%-os adókulcs módosul, amennyiben a Társaság elfogadja a részvényes adóilletőség-igazolását, amelynek leadási határideje 2022. október 07. napja. Ez esetben a KELER Zrt. a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezményben meghatározott kedvezményes adókulcsot alkalmazza.

4. Külföldi jogi személyek: (0%)

Külföldi jogi személy a részvényes, amennyiben a számlavezetője külföldi jogi személyre utaló kóddal látta el a tulajdonosi megfeleltetés során, és amennyiben az arra vonatkozó mezőkben rendelkezik névvel, címmel. A címben az országra utaló mezőben „HU”-tól eltérő, de az ISO szabvány szerint létező országkódnak kell szerepelnie. Jogi személy külföldi részvényes részére az osztalék kifizetése adó levonása nélkül történik.

5. Részvényesi meghatalmazott (nominee): (15%)

A részvényesi meghatalmazott részére kifizetendő osztalékból levonásra kerülő adó mértéke 15 %. Amennyiben a részvényesi meghatalmazott tulajdonosi megfeleltetésében az általa képviselt jogi személyiségű részvényesek tulajdonában 2022. október 7. napján (E-5. napon) álló részvények darabszámáról nyilatkozik, úgy a részvényesi meghatalmazott részére ezen részvények után kifizetendő osztalékból nem kerül levonásra adó. Amennyiben a részvényesi meghatalmazott belföldi magánszemélyre vonatkozóan nem adja meg a végső befektető belföldi magánszemélyek kategóriában meghatározott adatait, úgy az osztalék kifizetése nem teljesíthető. Amennyiben a részvényesi meghatalmazott külföldi magánszemélyre vonatkozóan tesz nyilatkozatot, annak érdekében, hogy részére kedvezményes adókulcs alkalmazására kerüljön sor, úgy a fenti 3. pont második bekezdésében foglaltak szerint kerülhet arra sor. Ha a részvényesi meghatalmazott belföldi magánszemélyre vonatkozóan tesz nyilatkozatot, úgy az osztalék fizetése 15% szja levonása mellett történik, azzal a feltétellel, ha a belföldi magánszemély részvényes adatai megadásra kerülnek. Azonosító adatok hiányában az osztalék nem fizethető ki.

6. Nem kifizethető kategória:

Az egyes tételek vizsgálata során minden olyan tételt a „nem kifizethető” kategóriába kell sorolni, amelyeknél:

Az adóazonosítóra utaló mezőbe írt numerikus karaktersorozat nem felel meg a személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról szóló 1996. évi XX. törvényben az adóazonosító jel képzési algoritmusnak.

Amennyiben egy részvényesi tételnél a következő adatokra utaló mezőkben egyszerre szerepel adat:

a.) adóazonosító jel és adószám

b.) adóazonosító jel és regisztrációs szám

c.) adószám és regisztrációs szám

d.) adószám és útlevélszám

e.) regisztrációs szám és útlevélszám

7. Nincs tulajdonosi megfeleltetés kategória:

Amennyiben a számlavezető nem ad le a tulajdonosi megfeleltetések során adatokat.

8. TBSZ számlán tartott értékpapír után járó osztalék:

Belföldi és külföldi illetőségű magánszemélyek által Tartós Befektetési Számlán tartott részvények esetén 2010. évtől az osztalék kifizetése adó levonása nélkül történik (Szja. tv. 67/B. § (6) bekezdés c) pont, Szja tv. 7. számú melléklet). Az értékpapír-számlavezető köteles az osztalékigény bejelentésével egyidejűleg a KELER Zrt-nek megadni azt az információt, hogy a részvények Tartós Befektetési Számlán vannak nyilvántartva. Amennyiben az értékpapírszámlavezető ezt elmulasztja, akkor az osztalék 15% személyi jövedelemadó levonásával kerül kifizetésre. A mulasztásért és az ezzel okozott kárért a KELER Zrt. és a Társaság a felelősséget kizárja.

A részvények után a 2021. év vonatkozásában kifizetett osztalékról és a levont adó összegéről a KELER Zrt. adóigazolást állít ki a MEGAKRÁN Nyrt. nevében és juttat el a részvényesekhez postai úton.

A 2021. év után járó osztalék az osztalékfizetés kezdő időpontjától számított 5 évig igényelhető, ezután az osztalékra való igény elévül. Az osztalék 2022. október 14-e után történő felvétele esetén a Társaságot kamatfizetési kötelezettség nem terheli.