2024 április 17

DM-KER Nyrt.- Közgyűlési meghívó

A DM-KER Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
(székhely: 2310 Szigetszentmiklós, Csepeli út 22., cégjegyzékszám: 13-10-041955;
a továbbiakban „Társaság”)
értesíti tisztelt Részvényeseit, hogy 2023. április 26-án 10.00 órai kezdettel
éves rendes közgyűlést tart.

A közgyűlés helyszíne: 2310 Szigetszentmiklós, Csepeli út 22.
(GPS: 47.38463527640403, 19.049399509197823)

A közgyűlés napirendje:

 1. A Társaság 2022. évi, számviteli törvény szerinti beszámolójának elfogadása az Igazgatóság
  előterjesztése, a Felügyelőbizottság és az Auditbizottság jelentése valamint a Könyvvizsgáló nyilatkozata alapján, döntés az adózott eredmény felhasználásáról
 2. A Társaság 2022. évi Felelős Társaságirányítási Jelentésének elfogadása az Igazgatóság előterjesztése
  alapján
 3. Véleménynyilvánító szavazás a Társaság 2022. üzleti évre vonatkozó Javadalmazási jelentéséről
 4. Döntés az Igazgatóság tagjai 2022. évben végzett munkájának értékeléséről valamint az igazgatósági tagok részére felmentvény adásáról
 5. A Munkavállalói Résztulajdonosi Program (MRP) keretében megtett igazgatósági intézkedések
  jóváhagyása, az Igazgatóság felhatalmazása az MRP újabb szakaszának (MRP IV.) indítására, kapcsolódó döntések meghozatalára
 6. Véleménynyilvánító szavazás a Társaság 2019. évi LXVII. törvény szerinti, módosított Javadalmazási
  politikájáról
 7. Az Igazgatóság tájékoztatója a 2022. október 10-i rendkívüli közgyűlés felhatalmazása alapján szerzett saját részvényekről
 8. Az Igazgatóság felhatalmazása a Társaság saját részvényeinek megszerzésére, a saját részvények
  felhasználásának meghatározása
 9. Egyebek

A közgyűlésen csak személyes megjelenéssel lehet részt venni. A közgyűlés határozatképes, ha azon a leadható szavazatok több mint felét képviselő szavazásra jogosult részvényes részt vesz. Minden 5 HUF (öt forint) névértékű részvény egy szavazatra jogosít.

A részvényes részvényesi jogosultságait képviselő útján is gyakorolhatja. Egy képviselő több részvényest is
képviselhet, egy részvényesnek azonban csak egy képviselője lehet. Nem lehet képviselő a társaság vezető tisztségviselője, felügyelőbizottsági tagja és a könyvvizsgálója. A képviseletre szóló meghatalmazást 2 közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni. A részvényes a részvényesi jogainak Társasággal szemben történő gyakorlására részvényesi meghatalmazottat bízhat meg. A részvényesi meghatalmazott a részvényesi jogokat saját nevében, a részvényes javára gyakorolja. A részvényesi meghatalmazottat a részvénykönyvbe be kell jegyezni.

A részvényes jogosult a közgyűlésen részt venni, felvilágosítást kérni, valamint észrevételt és indítványt tenni, szavazati joggal rendelkező részvény birtokában szavazni. A közgyűlésen a részvényhez fűződő jogait az a részvényes (részvényesi meghatalmazott, közös tulajdonban álló részvény esetén közös képviselő) gyakorolhatja, aki a KELER Zrt. által a közgyűlés napját megelőző ötödik munkanap (2023. április 19.) mint fordulónap szerinti tulajdonosi megfeleltetés alapján, az abban foglalt részvény darabszám feltüntetésével, a közgyűlés kezdő napját megelőző második munkanapon, azaz 2023. április 24-én a részvénykönyvbe bejegyzésre került. A CAPS rendszerben az ’A’ sorozatú törzsrészvényekhez (ISIN: HU0000176722) kapcsolódó tulajdonosi megfeleltetés társasági esemény azonosítója (CORP) és egyedi referencia száma
(COAF): HU20230324009946

Amennyiben a részvényes képviselő útján kíván eljárni, a képviseleti meghatalmazást legkésőbb a közgyűlés kezdőnapját megelőző második munkanapon, 2023. április 24-én 18 óráig szükséges az Igazgatósághoz benyújtani. A közgyűlési részvételhez a részvényesnek neve/cégneve, lakcíme/székhelye valamint telefonszáma vagy e-mail címe megadásával részvételi szándéka bejelentése szükséges a Közgyűlést megelőző munkanapon, 2023. április 25-én 12 óráig. A részvénykönyvbe bejegyzett személy közgyűlésen történő részvételi és a közgyűlésen gyakorolható részvényesi jogait nem érinti a részvénynek a közgyűlés napját megelőző átruházása.

Ha együttesen a szavazatok legalább egy százalékával rendelkező részvényesek a napirend kiegészítésére
vonatkozó – a napirend részletezettségére vonatkozó szabályoknak megfelelő – javaslatot vagy a napirenden szereplő vagy arra felveendő napirendi ponttal kapcsolatos határozattervezetet a közgyűlés összehívásáról szóló hirdetmény megjelenésétől számított 8 (nyolc) napon belül közlik az Igazgatósággal, az Igazgatóság a kiegészített napirendről, a részvényesek által előterjesztett határozattervezetekről a javaslat vele való közlését követően hirdetményt tesz közzé. A hirdetményben megjelölt kérdést napirendre tűzöttnek kell tekinteni.

A részvényesi jogokra és kötelezettségekre valamint a Közgyűlésre egyebekben a Társaság Alapszabályának 8. (A részvényekhez tapadó részvényesi jogok és kötelezettségek) fejezetében valamint 9. (A Közgyűlés) fejezetében foglaltak irányadók.

Határozatképtelenség esetén a megismételt közgyűlésre 2023. május 8-án 1000 órától a fentiekben megjelölt, eredeti helyszínen (2310 Szigetszentmiklós, Csepeli út 22.) kerül sor, amely az eredeti napirenden szereplő ügyekben a jelenlévők által képviselt szavazati jog mértékétől függetlenül határozatképes.

A közgyűlés napirendjén szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztéseket, határozati javaslatokat a Társaság 2023. április 5-ig a Társaság honlapján (www.dmker.hu), valamint a Budapesti Értéktőzsde Zrt. és a Magyar Nemzeti Bank hirdetményi felületein (bet.hu; https://kozzetetelek.mnb.hu) elektronikus úton közzéteszi.

A regisztráció a közgyűlés helyszínén és napján 9 óra 30 perctől lehetséges.