2024 május 29

Megakrán – Közgyűlési határozatok

A MEGAKRÁN Kereskedelmi és Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (8060 Mór, Nemes u. 23.; cégjegyzékszám: Cg. 07-10-001492; a továbbiakban „Társaság”, „MEGAKRÁN Nyrt.”) tájékoztatja a tisztelt Befektetőket, hogy a Társaság Igazgatósága az 502/2020. (XI.16.) Korm. rendelet felhatalmazása alapján a Közgyűlés hatáskörében eljárva 2021. április 16-án ülés tartása nélküli, írásbeli döntéshozatallal az alábbi határozatokat hozta:

1/2021. (04.16.) számú közgyűlési hatáskörben hozott Igazgatósági határozat

A Közgyűlés hatáskörében eljáró Igazgatóság egyhangú szavazatával (4 igen szavazattal – 100%, 0 nem szavazattal – 0%, 0 tartózkodás mellett – 0%) a Társaság számvitelről szóló 2000. évi C. törvény előírásaival összhangban készített 2020. évi éves beszámolóját 4.327.477 e Ft mérleg-főösszeggel, -256.523 e Ft mérleg szerinti negatív eredménnyel elfogadja, továbbá dönt a mérleg szerinti eredmény eredménytartalékba helyezéséről.

2/2021. (04.16.) számú közgyűlési hatáskörben hozott Igazgatósági határozat

A Közgyűlés hatáskörében eljáró Igazgatóság egyhangú szavazatával (4 igen szavazattal – 100%, 0 nem szavazattal – 0%, 0 tartózkodás mellett – 0%) a Budapesti Értéktőzsde Zrt. Felelős Társaságirányítási Ajánlásai alapján készült 2020. évre vonatkozó Felelős Társaságirányítási Jelentést az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

3/2021. (04.16.) számú közgyűlési hatáskörben hozott Igazgatósági határozat

A Közgyűlés hatáskörében eljáró Igazgatóság egyhangú szavazatával (3 igen szavazattal – 100%, 0 nem szavazattal – 0%, 0 tartózkodás mellett – 0%; személyes érintettség miatt nem szavazott Langmáhr Tamás) az Igazgatóság 2020. évben végzett munkájának értékelése keretében megállapítja, hogy Langmáhr Tamás igazgatósági tag munkáját elvárható gondossággal, a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezte, melyre tekintettel részére a Közgyűlés 2020. évre az ügyvezetési tevékenység megfelelőségét megállapító felmentvényt ad.

4/2021. (04.16.) számú közgyűlési hatáskörben hozott Igazgatósági határozat

A Közgyűlés hatáskörében eljáró Igazgatóság egyhangú szavazatával (3 igen szavazattal – 100%, 0 nem szavazattal – 0%, 0 tartózkodás mellett – 0%; személyes érintettség miatt nem szavazott Léhmann Henriett) az Igazgatóság 2020. évben végzett munkájának értékelése keretében megállapítja, hogy Léhmann Henriett igazgatósági tag munkáját elvárható gondossággal, a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezte, melyre tekintettel részére a Közgyűlés 2020. évre az ügyvezetési tevékenység megfelelőségét megállapító felmentvényt ad.

5/2021. (04.16.) számú közgyűlési hatáskörben hozott Igazgatósági határozat

A Közgyűlés hatáskörében eljáró Igazgatóság egyhangú szavazatával (3 igen szavazattal – 100%, 0 nem szavazattal – 0%, 0 tartózkodás mellett – 0%; személyes érintettség miatt nem szavazott Lobogós János) az Igazgatóság 2020. évben végzett munkájának értékelése keretében megállapítja, hogy Lobogós János igazgatósági tag munkáját elvárható gondossággal, a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezte, melyre tekintettel részére a Közgyűlés 2020. évre az ügyvezetési tevékenység megfelelőségét megállapító felmentvényt ad.

6/2021. (04.16.) számú közgyűlési hatáskörben hozott Igazgatósági határozat

A Közgyűlés hatáskörében eljáró Igazgatóság egyhangú szavazatával (3 igen szavazattal – 100%, 0 nem szavazattal – 0%, 0 tartózkodás mellett – 0% – személyes érintettség miatt nem szavazott Takács Mariann) az Igazgatóság 2020. évben végzett munkájának értékelése keretében megállapítja, hogy Takács Mariann igazgatósági tag munkáját elvárható gondossággal, a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezte, melyre tekintettel részére a Közgyűlés 2020. évre az ügyvezetési tevékenység megfelelőségét megállapító felmentvényt ad.

7/2021. (04.16.) számú közgyűlési hatáskörben hozott Igazgatósági határozat

A Közgyűlés hatáskörében eljáró Igazgatóság egyhangú szavazatával (4 igen szavazattal – 100%, 0 nem szavazattal – 0%, 0 tartózkodás mellett – 0%) az Igazgatóság 2020. évi saját részvény vásárlásokról szóló tájékoztatását jóváhagyólag tudomásul veszi és elfogadja.

8/2021. (04.16.) számú közgyűlési hatáskörben hozott Igazgatósági határozat

A Közgyűlés hatáskörében eljáró Igazgatóság egyhangú szavazatával (4 igen szavazattal – 100%, 0 nem szavazattal – 0%, 0 tartózkodás mellett – 0%) az Igazgatóság Munkavállalói Résztulajdonosi Programmal (MRP) valamint az MRP újabb szakaszának (MRP II Program) indításával kapcsolatban eddig megtett intézkedéseit jóváhagyja.

9/2021. (04.16.) számú közgyűlési hatáskörben hozott Igazgatósági határozat

A Közgyűlés hatáskörében eljáró Igazgatóság egyhangú szavazatával (4 igen szavazattal – 100%, 0 nem szavazattal – 0%, 0 tartózkodás mellett – 0%) a 2021. évi éves rendes közgyűlés napjától számított 18 hónapos időtartamra felhatalmazza az Igazgatóságot saját részvények Munkavállalói Résztulajdonosi Program céljára történő vásárlására illetve megszerzésére. A felhatalmazás összesen legfeljebb 14.700.000 darab 1.- Ft névértékű MEGAKRÁN törzsrészvény megszerzésére vonatkozik, visszterhes megszerzés esetén részvényenként legalább 1.- Ft/db, legfeljebb 8.- Ft/db vételáron.     

10/2021. (04.16.) számú közgyűlési hatáskörben hozott Igazgatósági határozat

A Közgyűlés hatáskörében eljáró Igazgatóság egyhangú szavazatával (4 igen szavazattal – 100%, 0 nem szavazattal – 0%, 0 tartózkodás mellett – 0%) elhatározza a Társaság által kibocsátott törzsrészvényeknek a Budapesti Értéktőzsde Zrt. Xtend piacáról való kivezetésének és a Standard kategóriájába történő bevezetésének kezdeményezését azzal, hogy felhatalmazza az Igazgatóságot, hogy a kivezetési napot, illetve a szabályozott piacra történő bevezetési és kereskedési napot meghatározza, valamint megtegyen minden olyan szükséges lépést, amely ahhoz kell, hogy a törzsrészvények kivezetésre kerüljenek az Xtend piacról, és egyidejűleg bevezetésre kerüljenek a Standard kategóriába.

11/2021. (04.16.) számú közgyűlési hatáskörben hozott Igazgatósági határozat

A Közgyűlés hatáskörében eljáró Igazgatóság egyhangú szavazatával (4 igen szavazattal – 100%, 0 nem szavazattal – 0%, 0 tartózkodás mellett – 0%) úgy dönt, hogy az Alapszabály módosítása tárgyában az egyes módosításokról külön határozatokban rendelkezik.

12/2021. (04.16.) számú közgyűlési hatáskörben hozott Igazgatósági határozat

A Közgyűlés hatáskörében eljáró Igazgatóság egyhangú szavazatával (4 igen szavazattal – 100%, 0 nem szavazattal – 0%, 0 tartózkodás mellett – 0%) a 7. napirendi pontban hozott határozattal összefüggésben az Alapszabály 8. (A részvényekhez tapadó részvényesi jogok és kötelezettségek) pont 8.1.2. alpontjának második és harmadik bekezdéseit az alábbiak szerint módosítja (a törlendő rész dőlt, kihúzott, az új részek dőlt betűtípussal szedve):

„A Közgyűlés a számviteli szabályok szerint elkészített beszámoló elfogadásával egyidejűleg az Igazgatóságnak, a Felügyelőbizottság által előzetesen jóváhagyott javaslatára dönt az osztalékfizetésről A KELER Általános Üzletszabályzata illetve egyéb szabályzata rendelkezéseinek figyelembevételével. Az osztalék fizetés pontos napját az Igazgatóság határozza meg és erről közleményben tájékoztatja a részvényeseket. Az osztalék teljesítésére nem pénzbeli juttatás formájában nincs lehetőség.

A Társaság köteles a rá irányadó mindenkor hatályos Budapesti Értéktőzsde Általános Üzletszabályzatában meghatározott ex-kupon nap előtt 2 (kettő) Tőzsdenappal nyilvánosságra hozni az osztalék végleges mértékét. Az ex-kupon nap legkorábban a kuponmértékét megállapító közgyűlést követő harmadik Tőzsdenap kereskedési nap lehet.”

13/2021. (04.16.) számú közgyűlési hatáskörben hozott Igazgatósági határozat

A Közgyűlés hatáskörében eljáró Igazgatóság egyhangú szavazatával (4 igen szavazattal – 100%, 0 nem szavazattal – 0%, 0 tartózkodás mellett – 0%) a 7. napirendi pontban hozott határozattal összefüggésben az Alapszabály 9.4. (A Közgyűlés hatáskörébe tartozó kérdések) pont hetedik bekezdését kiegészíti egy mondattal az alábbiak szerint (a kiegészítés dőlt betűtípussal szedve):

„A h) pont vonatkozásában a Társaság kifejezetten vállalja, hogy a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (továbbiakban: ,,Tpt.”) 63. § (7) bekezdésében a kivezetésről szóló közgyűlési döntést nem támogató részvényesek számára biztosított eladási jogot biztosítani fogja a Tpt.-ben írt feltételekkel azonos feltételek szerint. E tekintetben a jelen pont rendelkezését a Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság, mint piacműködtető és a Társaság a Ptk. 6: 136. § szerinti, a Társaság által harmadik személy javára szóló szerződéses kötelezettségvállalásnak tekintik, amelynek során a Társaság elfogadja, hogy a mindenkor hatályos Budapesti Értéktőzsde Xtend Általános Üzletszabályzatára hivatkozással az érintett részvényes közvetlenül követelheti a Társaságtól, hogy a részvényeit a Tpt. 63. § (7) bekezdésének, illetőleg 63/A §-ának megfelelően tőle vegye meg. A részvényes a javára kikötött fenti vételi kötelezettség teljesítését a Társaság kivezetésről szóló közgyűlési határozatáról történt tudomásszerzését követően követelheti, tekintettel arra, hogy a részvényes javára szóló jelen pont szerinti kötelezettségvállalásról történt értesítésének egyrészt a mindenkor hatályos Budapesti Értéktőzsde Xtend Általános üzletszabályzata bárki számára elérhető módon történt közzététele, másrészt a részvényesnek a Társaság kivezetési döntéséről való tudomásszerzése minősül.

Fenti bekezdés szerinti szabályokat nem kell alkalmazni abban az esetben, ha a Társaság az Xtend Piacról történő kivezetéssel egyidejűleg részvényeinek a Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság által működtetett szabályozott piacra történő bevezetéséről határozott.”

14/2021. (04.16.) számú közgyűlési hatáskörben hozott Igazgatósági határozat

A Közgyűlés hatáskörében eljáró Igazgatóság egyhangú szavazatával (4 igen szavazattal – 100%, 0 nem szavazattal – 0%, 0 tartózkodás mellett – 0%) az egységes szerkezetű Alapszabályt elfogadja.