2024 július 16

DM-KER – Közgyűlési határozatok

A DM-KER Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 2310 Szigetszentmiklós, Csepeli út 22., cégjegyzékét vezeti a Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága, cégjegyzékszám: 13-10-041955, a továbbiakban: „Társaság”) tájékoztatja a tisztelt Befektetőket, hogy a Társaság 2022. március 16-i éves rendes közgyűlése – a közgyűlés levezető elnökének, szavazatszámlálóinak, a jegyzőkönyv vezetőjének és hitelesítőjének megválasztása után – az alábbi határozatokat hozta:

01/2022. (03.16.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 115.981.650 igen szavazattal (100%), 0 tartózkodás (0%) és 0 ellenszavazat (0%) mellett a Társaság 2021. évi, számviteli törvény szerinti beszámolóját 12.116.457 ezer Ft mérleg-főösszeggel, 2.584.260 ezer Ft saját tőkével és 250.843 ezer Ft adózott eredménnyel elfogadja, továbbá úgy dönt, hogy az adózott eredményt eredménytartalékba helyezi.

A határozatot a saját részvényeket is tartalmazó alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 91,88% igen, 0% tartózkodás és 0% nem szavazattal hozta meg.

02/2022. (03.16.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 115.981.650 igen szavazattal (100%), 0 tartózkodás (0%) és 0 ellenszavazat (0%) mellett a Társaság 2021. évi mérlege szerinti eredménytartalék terhére minden egyes 5 Ft névértékű törzsrészvény után bruttó 2,3 Ft (Két forint harminc fillér) összegű osztalék kifizetéséről határoz.

Osztalékra az a részvényes jogosult, aki az Igazgatóság által meghatározott és osztalékfizetésre vonatkozó közleményben meghirdetett fordulónapon lefolytatott tulajdonosi megfeleltetés alapján a részvénykönyvben szerepel. A részvényes osztalékra a már teljesített vagyoni hozzájárulása alapján jogosult.

Az osztalékfizetés fordulónapját (tulajdonosi megfeleltetés napját) valamint az osztalékfizetés pontos napját az Igazgatóság határozza meg, és ezekről, valamint az osztalékfizetés rendjéről 2022. április 1. és 2022. május 31. napja között a Társaság közzétételi felületein közleményben tájékoztatja a részvényeseket. A közlemény megjelenésének napja és az osztalékfizetés napja között legalább 10 (tíz) munkanapnak kell eltelnie.

A határozatot a saját részvényeket is tartalmazó alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 91,88% igen, 0% tartózkodás és 0% nem szavazattal hozta meg.

03/2022. (03.16.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 115.981.650 igen szavazattal (100%), 0 tartózkodás (0%) és 0 ellenszavazat (0%) mellett a 2021. évre vonatkozó Felelős Társaságirányítási Jelentést az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

A határozatot a saját részvényeket is tartalmazó alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 91,88% igen, 0% tartózkodás és 0% nem szavazattal hozta meg.

04/2022. (03.16.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 115.981.650 igen szavazattal (100%), 0 tartózkodás (0%) és 0 ellenszavazat (0%) mellett a Társaság 2021. üzleti évre vonatkozó Javadalmazási jelentését az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja. A határozatot a saját részvényeket is tartalmazó alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 91,88% igen, 0% tartózkodás és 0% nem szavazattal hozta meg.

05/2022. (03.16.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 74.120.950 igen szavazattal (80,15%), 0 tartózkodás (0%) és 18.360.700 ellenszavazat (19,85%) mellett az Igazgatóság tagjainak 2021. évben végzett munkájának értékelése keretében megállapítja, hogy Bátor Ferenc, az Igazgatóság tagja és elnöke munkáját elvárható gondossággal, a Társaság érdekeinek figyelembevételével végezte, így a Közgyűlés Bátor Ferenc részére a 2021. évre felmentvényt ad.

A határozatot a saját részvényeket is tartalmazó alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 58,71%

igen, 0% tartózkodás és 14,55% nem szavazattal hozta meg, személyes érintettség miatt nem szavazott Bátor Ferenc.

06/2022. (03.16.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 51.120.950 igen szavazattal (73,57%), 0 tartózkodás (0%) és 18.360.700 ellenszavazat (26,43%) mellett az Igazgatóság tagjainak 2021. évben végzett munkájának értékelése keretében megállapítja, hogy Megyeri Sándor, az Igazgatóság tagja munkáját elvárható gondossággal, a Társaság érdekeinek figyelembevételével végezte, így a Közgyűlés Megyeri Sándor részére a 2021. évre felmentvényt ad.

A határozatot a saját részvényeket is tartalmazó alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 40,50% igen, 0% tartózkodás és 14,55% nem szavazattal hozta meg, személyes érintettség miatt nem szavazott Megyeri Sándor.

07/2022. (03.16.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 97.620.950 igen szavazattal (84,17%), 0 tartózkodás (0%) és 18.360.700 ellenszavazat (15,83%) mellett az Igazgatóság tagjainak 2021. évben végzett munkájának értékelése keretében megállapítja, hogy dr. Hajnal Tamás, az Igazgatóság tagja munkáját elvárható gondossággal, a Társaság érdekeinek figyelembevételével végezte, így a Közgyűlés dr. Hajnal Tamás részére a 2021. évre felmentvényt ad.

A határozatot a saját részvényeket is tartalmazó alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 77,34% igen, 0% tartózkodás és 14,55% nem szavazattal hozta meg.

08/2022. (03.16.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 97.620.950 igen szavazattal (84,17%), 0 tartózkodás (0%) és 18.360.700 ellenszavazat (15,83%) mellett az Igazgatóság tagjainak 2021. évben végzett munkájának értékelése keretében megállapítja, hogy Kocsy Barnabás László, az Igazgatóság tagja munkáját elvárható gondossággal, a Társaság érdekeinek figyelembevételével végezte, így a Közgyűlés Kocsy Barnabás László részére a 2021. évre felmentvényt ad.

A határozatot a saját részvényeket is tartalmazó alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 77,34% igen, 0% tartózkodás és 14,55% nem szavazattal hozta meg.

09/2022. (03.16.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 115.981.650 igen szavazattal (100%), 0 tartózkodás (0%) és 0 ellenszavazat (0%) mellett a Társaság osztalékpolitikáját az előterjesztés szerinti tartalommal, a következő kiegészítéssel elfogadja: „A jelen dokumentumban foglalt tőke-visszajuttatási politika alapján az Igazgatóság köteles minden évben előterjesztést készíteni az éves rendes Közgyűlésre, amely előterjesztésről a Társaság Közgyűlése dönt.”

A határozatot a saját részvényeket is tartalmazó alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 91,88% igen, 0% tartózkodás és 0% nem szavazattal hozta meg.

10/2022. (03.16.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 115.981.650 igen szavazattal (100%), 0 tartózkodás (0%) és 0 ellenszavazat (0%) mellett a Munkavállalói Résztulajdonosi Program (MRP) megindításával kapcsolatban megtett eddigi igazgatósági intézkedéseket jóváhagyja és felhatalmazza az Igazgatóságot az MRP újabb szakaszának (MRP III.) megindítására, kapcsolódó döntések meghozatalára, szükséges dokumentumok módosítására, aláírására.

Hivatkozással az MRP tv. 24/B.§-ra, a Társaság gazdasági teljesítményének jövőbeli javulását úgy kell az Igazgatóságnak meghatároznia az MRP Program III-ban, hogy a Társaság éves számviteli beszámolójában foglalt adatokkal alátámasztható legyen. A Közgyűlés javasolja, hogy az Igazgatóság a 2021. évi beszámoló adatai alapján határozzon meg a Társaságra vonatkozó gazdasági teljesítményjavulást, valamint szükség szerint határozzon meg egyéni célrendszereket is az MRP III. Programban részt venni jogosultak számára. A Közgyűlés

feljogosítja az Igazgatóságot, hogy saját döntése alapján határozzon a juttatás tárgyát képező pénzügyi eszközről, amely lehet a Társaság törzsrészvénye, a törzsrészvényekhez kapcsolódó opciós jog, vagy ezek kombinációja, bármely MRP tv. szerinti pénzügyi eszköz, amely juttatás tárgyát képezheti az MRP Programokban. A Közgyűlés felhatalmazza az Igazgatóságot, hogy az MRP III. Program végrehajtásához a jelen határozathozatal napjától számított 18 hónapon belül saját részvényeket szerezzen meg. Az ilyen célból megvásárlásra kerülő saját részvények teljes vételára nem haladhatja meg 2022. üzleti évben a 100.000.000 Ft, azaz egyszázmillió forint összeget, továbbá 2023. üzleti év első felében az 50.000.000 Ft, azaz ötvenmillió forint összeget. A részvények darabonkénti megvásárlási ára minimum 10 forint, maximum 200 forint lehet.

A határozatot a saját részvényeket is tartalmazó alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 91,88% igen, 0% tartózkodás és 0% nem szavazattal hozta meg.

11/2022. (03.16.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 115.981.650 igen szavazattal (100%), 0 tartózkodás (0%) és 0 ellenszavazat (0%) mellett a Társaság 3/2020. (09.22.) sz. közgyűlési határozattal 2020. szeptember 22-én elfogadott, 2019. évi LXVII. törvény szerinti Javadalmazási politikája 6. („A vezérigazgatóra, vezérigazgató-helyettes(ek)re vonatkozó szabályok”) fejezete második bekezdését a következők szerint egészíti ki:

„A vezérigazgató és a vezérigazgató-helyettes(ek) a rögzített javadalmazás mellett részvényalapú javadalmazásra is jogosulttá válnak a 7. fejezetben foglaltak szerint, valamint számukra a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (Szja tv.) 77/C. §-a szerinti, munkavállalói értékpapír-juttatási program keretében szerzett jövedelem is biztosítható. Prémiumfeltétel évente, a Társaság gazdasági teljesítményének jövőbeli javulásához kapcsolódó, a Társaság éves számviteli beszámolójában foglalt adatokkal alátámasztható adatokhoz tűzhető. A cafeteria juttatás mértéke munkakörönként eltérő lehet, de előzetesen meghatározott feltételhez nem köthető.

A határozatot a saját részvényeket is tartalmazó alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 91,88% igen, 0% tartózkodás és 0% nem szavazattal hozta meg.

12/2022. (03.16.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 115.981.650 igen szavazattal (100%), 0 tartózkodás (0%) és 0 ellenszavazat (0%) mellett a Társaság 3/2020. (09.22.) sz. közgyűlési határozattal 2020. szeptember 22-én elfogadott, 2019. évi LXVII. törvény szerinti Javadalmazási politikája 7. („Részvényalapú javadalmazás, MRP Szervezet”) fejezete második bekezdését a következők szerint egészíti ki:

„A 2020. szeptember 22-én indított MRP I. szabályai szerint a Társaság az általa kibocsátott DM-KER Nyrt. törzsrészvényeket, mint nem pénzbeli vagyoni hozzájárulást juttatja az MRP Szervezet részére. Az MRP résztvevői ingyenesen és/vagy kedvezményesen szerezhetnek DM-KER törzsrészvényeket (MRP részvények) az MRP Javadalmazási Politikájában meghatározottak szerint.”

A határozatot a saját részvényeket is tartalmazó alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 91,88% igen, 0% tartózkodás és 0% nem szavazattal hozta meg.

13/2022. (03.16.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 115.981.650 igen szavazattal (100%), 0 tartózkodás (0%) és 0 ellenszavazat (0%) mellett a Társaság 3/2020. (09.22.) sz. közgyűlési határozattal 2020. szeptember 22-én elfogadott, 2019. évi LXVII.  törvény szerinti Javadalmazási politikája 7. („Részvényalapú javadalmazás, MRP Szervezet”) fejezetét az alábbiak szerint egészíti ki:

„A Társaság 07/2021. (04.01.) sz. közgyűlési hatáskörben hozott igazgatósági határozatával döntött az MRP újabb szakasza (MRP II.) megindításáról, azzal, hogy a juttatás tárgyát képező pénzügyi eszköz lehet a Társaság törzsrészvénye, a törzsrészvényekhez kapcsolódó opciós jog, vagy ezek kombinációja. A határozat felhatalmazta

az Igazgatóságot 2021. április 1. napjától számított 18 hónapos időtartamra saját részvények Munkavállalói Résztulajdonosi Program céljára történő vásárlására illetve megszerzésére. A 2022. március 16-i Közgyűlés 10/2022. (03.16.) sz. határozatával az MRP harmadik szakaszának megindítását határozta el (MRP III.), felhatalmazva az Igazgatóságot saját részvények Munkavállalói Résztulajdonosi Program céljára történő vásárlására illetve megszerzésére 2022. március 16. napjától számított 18 hónapos időtartamra. A juttatás tárgya a Társaság törzsrészvénye, a törzsrészvényekhez kapcsolódó opciós jog, vagy ezek kombinációja, bármely MRP tv. szerinti pénzügyi eszköz lehet, amely juttatás tárgyát képezheti az MRP programokban.”

A határozatot a saját részvényeket is tartalmazó alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 91,88% igen, 0% tartózkodás és 0% nem szavazattal hozta meg.

14/2022. (03.16.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 115.981.650 igen szavazattal (100%), 0 tartózkodás (0%) és 0 ellenszavazat (0%) mellett a jelen határozathozatal napjától számított 18 hónapos időtartamra felhatalmazza az Igazgatóságot a Munkavállalói Résztulajdonosi Program (MRP) céljára történő részvényszerzésen kívüli, további saját részvények megszerzésére, Az MRP céljára történő részvényszerzésen kívül a jelen felhatalmazás alapján legfeljebb

12.600.000 darab 5 Ft névértékű törzsrészvény szerezhető. Visszterhes megszerzés esetén a vételár legkevesebb 10 Ft/darab, legfeljebb 200 Ft/darab lehet, azzal, hogy a jelen határozat alapján megvásárlásra kerülő saját részvények teljes vételára 2022. évben az 500.000.000 Ft, azaz ötszázmillió forint összeget nem haladhatja meg. A határozatot a saját részvényeket is tartalmazó alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 91,88% igen, 0% tartózkodás és 0% nem szavazattal hozta meg.

15/2022. (03.16.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 115.981.650 igen szavazattal (100%), 0 tartózkodás (0%) és 0 ellenszavazat (0%) mellett úgy határoz, hogy jelen Közgyűlés ülését felfüggeszti, a Közgyűlést 2022. március 28. napján 10 órától folytatja, a Társaság tervezett tőzsdei kategóriaváltására, a kapcsolódó, további napirendi pontok keretében meghozandó határozatokra, továbbá arra tekintettel, hogy a Társaság által kibocsátott HU0000176722 ISIN-azonosítójú törzsrészvényeknek a Budapesti Értéktőzsde Zrt. (BÉT) által működtetett szabályozott piac Standard kategóriájába történő bevezetésére vonatkozó kérelem BÉT általi elbírálására a folytatólagos közgyűlés időpontjáig várhatóan sor kerül. A folytatólagos Közgyűlés helyszíne a Társaság székhelye (2310 Szigetszentmiklós, Csepeli út 22.).

__________________________________________

DM-KER – Javadalmazási Politika

DM-KER – Javadalmazási Jelentés

DM-KER – Felelős Társaságirányítási Jelentés

DM-KER – Osztalékpolitika