2024 július 13

DM-KER – Közgyűlési határozatok

A DM-KER Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 2310 Szigetszentmiklós, Csepeli út 22., cégjegyzékét vezeti a Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága, cégjegyzékszám: 13-10-041955, a továbbiakban: „Társaság”) tájékoztatja a tisztelt Befektetőket, hogy a Társaság 2021. október 12-i rendkívüli közgyűlése – a közgyűlés levezető elnökének, szavazatszámlálóinak, a jegyzőkönyv vezetőjének és hitelesítőjének megválasztása valamint a szavazás módjának meghatározása után – az alábbi határozatokat hozta:

1/2021. (10.12.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 97.750.000 igen szavazattal (100%), 0 tartózkodás (0%) és 0 ellenszavazat (0%) mellett Kocsy Barnabás Lászlót (lakóhelye: 1046 Budapest, Lahner György utca 8. B épület 1. emelet 3. a., anyja neve: Nádas Anna Mária) az Igazgatóság tagjának 2021. október 12. napjától határozatlan időtartamra megválasztja.

A határozatot a saját részvényeket is tartalmazó alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 77,44% igen, 0% tartózkodás és 0% nem szavazattal hozta meg.

2/2021. (10.12.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 97.750.000 igen szavazattal (100%), 0 tartózkodás (0%) és 0 ellenszavazat (0%) mellett úgy határoz, hogy Kocsy Barnabás László igazgatósági tag tisztségét megbízási jogviszonyban, vezérigazgatói munkaviszonyára tekintettel díjazás nélkül látja el.

A határozatot a saját részvényeket is tartalmazó alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 77,44% igen, 0% tartózkodás és 0% nem szavazattal hozta meg.

3/2021. (10.12.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 97.750.000 igen szavazattal (100%), 0 tartózkodás (0%) és 0 ellenszavazat (0%) mellett úgy dönt, hogy az Alapszabály módosítása tárgyában az egyes módosításokról külön határozatokban rendelkezik.

A határozatot a saját részvényeket is tartalmazó alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 77,44% igen, 0% tartózkodás és 0% nem szavazattal hozta meg.

4/2021. (10.12.) sz. közgyűlési határozat
A Közgyűlés 97.750.000 igen szavazattal (100%), 0 tartózkodás (0%) és 0 ellenszavazat (0%) mellett az
Alapszabály 9. (A Közgyűlés) fejezete 9.1. pontját annak második bekezdését követően kiegészíti az alábbiak
szerint:

„A részvényesi joggyakorláshoz az értékpapír-számlavezető által kiállított tulajdonosi igazolás szükséges. A Közgyűlésen való részvételi jog gyakorlásához kiállított tulajdonosi igazolás a Közgyűlés illetve a megismételt Közgyűlés napjáig érvényes. A tulajdonosi igazolás kiállítását követően az értékpapírszámla-vezető az értékpapírszámlán a részvényre vonatkozó változást csak a tulajdonosi igazolás egyidejű visszavonása mellett vezethet át.

A részvényes a részvényhez fűződő jogait személyesen vagy képviselője útján gyakorolhatja. A meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni. A képviseleti meghatalmazás egy Közgyűlésre szólhat, melynek hatálya kiterjed a határozatképtelenség miatt megismételt Közgyűlésre és a felfüggesztett Közgyűlés folytatására is. A meghatalmazás visszavonása a Társasággal szemben csak akkor hatályos, ha azt a Közgyűlés megnyitása, illetve – ha a meghatalmazás egy adott napirenden történő szavazásra vonatkozik – a napirend tárgyalásának megkezdése előtt az Igazgatóságnak benyújtották. A meghatalmazás visszavonására a meghatalmazás adására vonatkozó előírásokat kell alkalmazni. A meghatalmazások és tulajdonosi igazolások benyújtásának határideje és a részvénykönyv lezárásának napja a Közgyűlés kezdő napját megelőző második munkanap 18 órája. A részvényes a bejegyzés keltének feltüntetésével kerül bejegyzésre a részvénykönyvbe.

Tulajdonosi megfeleltetés esetén tulajdonosi igazolásra nincs szükség, ez esetben a közgyűlési részvételhez a részvényesnek neve/cégneve, lakcíme/székhelye valamint telefonszáma vagy e-mail címe megadásával részvételi szándékát kell írásban bejelentenie a Közgyűlést megelőző munkanapon 12 óráig.”

A határozatot a saját részvényeket is tartalmazó alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 77,44% igen, 0% tartózkodás és 0% nem szavazattal hozta meg.

5/2021. (10.12.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 97.750.000 igen szavazattal (100%), 0 tartózkodás (0%) és 0 ellenszavazat (0%) mellett az Alapszabály 10. (Az Igazgatóság) fejezete 10.2. pontjában Bátor Ferencné igazgatósági tag adatait törli és a 10.2. pontot kiegészíti Kocsy Barnabás László igazgatósági tag nevével ás adataival az alábbiak szerint: „Az Igazgatóság tagja 2021. október 12. napjától határozatlan időtartamra:

Név: Kocsy Barnabás László
Lakóhelye: 1046 Budapest, Lahner György utca 8. B épület 1. emelet 3. a.
Születési idő: 1973. június 22.
Anyja neve: Nádas Anna Mária”

A határozatot a saját részvényeket is tartalmazó alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 77,44% igen, 0% tartózkodás és 0% nem szavazattal hozta meg.

6/2021. (10.12.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 97.750.000 igen szavazattal (100%), 0 tartózkodás (0%) és 0 ellenszavazat (0%) mellett a Társaság Alapszabálya 11. (A Társaság képviselete, cégjegyzése) fejezete 11.1. pontjának első bekezdését az alábbiak szerint módosítja:

„A Társaság törvényes képviseletét

  • az Igazgatóság elnöke önállóan,
  • az Igazgatóság 2020. március 16. napját megelőzően és 2021. október 12. napján megválasztott
    további tagjai valamint a munkavállalók közül ketten együttesen látják el.

Az Igazgatóság 2020. március 16. napján megválasztott tagja cégjegyzési és képviseleti jogot nem gyakorol.” A határozatot a saját részvényeket is tartalmazó alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 77,44% igen, 0% tartózkodás és 0% nem szavazattal hozta meg.

7/2021. (10.12.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 97.750.000 igen szavazattal (100%), 0 tartózkodás (0%) és 0 ellenszavazat (0%) mellett a Társaság Alapszabálya 11. (A Társaság képviselete, cégjegyzése) fejezete 11.2. pontját az alábbiak szerint módosítja: „A Társaságot a képviseleti joggal felruházott személyek írásban cégjegyzés útján képviselik.

A Társaság cégjegyzésére jogosultnak a Társaság nevében olyan módon, illetve formában kell aláírnia, ahogyan azt a hiteles cégaláírási nyilatkozata tartalmazza.

A Társaság cégjegyzésére jogosult:
a) Bátor Ferenc önállóan;
b) Megyeri Sándor, Kocsy Barnabás László és az ügyek meghatározott csoportjára képviseleti joggal felruházott munkavállalók közül ketten együttesen jogosultak a cégjegyzésre.

Dr. Hajnal Tamás igazgatósági tag cégjegyzési és képviseleti jogot nem gyakorol.”

A határozatot a saját részvényeket is tartalmazó alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 77,44% igen, 0% tartózkodás és 0% nem szavazattal hozta meg.

8/2021. (10.12.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 97.750.000 igen szavazattal (100%), 0 tartózkodás (0%) és 0 ellenszavazat (0%) mellett a Társaság Alapszabálya 11. (A Társaság képviselete, cégjegyzése) fejezete 11.3. pontját az alábbiak szerint egészíti ki: „A vezérigazgató és a vezérigazgató-helyettes(ek) együttes cégjegyzési és képviseleti joggal rendelkeznek.” A határozatot a saját részvényeket is tartalmazó alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 77,44% igen, 0% tartózkodás és 0% nem szavazattal hozta meg.

9/2021. (10.12.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 97.750.000 igen szavazattal (100%), 0 tartózkodás (0%) és 0 ellenszavazat (0%) az egységes szerkezetű Alapszabályt elfogadja.

A határozatot a saját részvényeket is tartalmazó alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 77,44% igen, 0% tartózkodás és 0% nem szavazattal hozta meg.