2024 május 20

DM-KER – Tájékoztatás MRP III Program indulásáról

A DM-KER Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 2310 Szigetszentmiklós, Csepeli út 22., cégjegyzékszám: 13-10-041955; a továbbiakban „Társaság”) tájékoztatja a tisztelt Befektetőket, hogy 2022. április 27. napján a Társaság 1/2022. (04.27.) számú Igazgatósági Határozatával mint a DM-KER Munkavállalói Résztulajdonosi Program Szervezet (székhely: 2310 Szigetszentmiklós, Csepeli út 52.; „MRP Szervezet”) alapítója („Alapító”) elhatározta, hogy újabb MRP programot indít „MRP III Program” néven. Az MRP III Program végrehajtásához az Alapító 400.000 darab DM-KER törzsrészvény névértéken (5 forinton) való megvásárlására szóló opciót juttat ingyenesen, mint nem pénzbeli vagyoni hozzájárulást az MRP Szervezet részére. A szolgáltatás napja a határozat meghozatalának napja, 2022. április 27. Ebből a célból az Alapító és az MRP Szervezet az MRP Részvények megszerzésére vonatkozó vételi jogot alapító megállapodást kötött. Az Alapító határozatával, amely az MRP törvény 24/E.§ (4) bekezdésben foglalt nyilatkozatnak tekintendő, megerősítette a legfőbb szervnek az alapszabály módosítására vonatkozó döntését, valamint meghatározta az MRP Javadalmazási Politika szerinti Feltételeket az MRP III Programhoz.

A fenti 1/2022. (04.27.) számú Igazgatósági Határozat alapja és előzménye a Társaság 10/2022. (03.16.) sz. közgyűlési határozata, amely felhatalmazta az Igazgatóságot az MRP újabb szakaszának (MRP III.) megindítására, kapcsolódó döntések meghozatalára, szükséges dokumentumok módosítására, aláírására. Hivatkozással az MRP tv. 24/B.§-ra, a 10/2022. (03.16.) sz. közgyűlési határozat szerint a Társaság gazdasági teljesítményének jövőbeli javulását úgy kell az Igazgatóságnak meghatároznia az MRP III Programban, hogy a Társaság éves számviteli beszámolójában foglalt adatokkal alátámasztható legyen. A Közgyűlés javasolta, hogy az Igazgatóság a 2021. évi beszámoló adatai alapján határozzon meg a Társaságra vonatkozó gazdasági teljesítményjavulást, valamint szükség szerint határozzon meg egyéni célrendszereket is az MRP III. Programban részt venni jogosultak számára. A Közgyűlés feljogosította az Igazgatóságot, hogy saját döntése alapján határozzon a juttatás tárgyát képező pénzügyi eszközről, amely lehet a Társaság törzsrészvénye, a törzsrészvényekhez kapcsolódó opciós jog, vagy ezek kombinációja, bármely MRP tv. szerinti pénzügyi eszköz, amely juttatás tárgyát képezheti az MRP Programokban. A Közgyűlés felhatalmazta az Igazgatóságot, hogy az MRP III. Program végrehajtásához a határozathozatalától számított 18 hónapon belül saját részvényeket szerezzen meg. Az ilyen célból megvásárlásra kerülő saját részvények teljes vételára nem haladhatja meg 2022. üzleti évben a 100.000.000 Ft, azaz egyszázmillió forint összeget, továbbá 2023. üzleti év első felében az 50.000.000 Ft, azaz ötvenmillió forint összeget. A részvények darabonkénti megvásárlási ára minimum 10 forint, maximum 200 forint lehet.