2024 július 20

DM-KER – Közgyűlési határozatok

A DM-KER Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 2310 Szigetszentmiklós, Csepeli út 22., cégjegyzékét vezeti a Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága, cégjegyzékszám: 13-10-041955, a továbbiakban: „Társaság”) tájékoztatja a tisztelt Befektetőket, hogy a Társaság 2022. március 16. napján megkezdett rendes közgyűlése felfüggesztést követő 2022. március 28-i ülése az alábbi határozatokat hozta:

1/2022. (03.28.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 115.981.650 igen szavazattal (100%), 0 tartózkodás (0%) és 0 ellenszavazat (0%) mellett Horváth Zsoltot (lakóhelye: 1125 Budapest, Virányos út 27., anyja neve: Fehér Teréz) az Igazgatóság tagjának 2022. március 28. napjától határozatlan időtartamra megválasztja.

A határozatot a saját részvényeket is tartalmazó alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 91,88% igen, 0% tartózkodás és 0% nem szavazattal hozta meg.

2/2022. (03.28.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 115.981.650 igen szavazattal (100%), 0 tartózkodás (0%) és 0 ellenszavazat (0%) mellett úgy határoz, hogy Horváth Zsolt igazgatósági tag tisztségét megbízási jogviszonyban, havi bruttó 250.000 (kétszázötvenezer) Ft összegű díjazás mellett látja el.

A határozatot a saját részvényeket is tartalmazó alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 91,88% igen, 0% tartózkodás és 0% nem szavazattal hozta meg.

3/2022. (03.28.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 115.981.650 igen szavazattal (100%), 0 tartózkodás (0%) és 0 ellenszavazat (0%) mellett az Alapszabály 10. (Az Igazgatóság) fejezete 10.2. pontját kiegészíti az alábbiak szerint:

„Az Igazgatóság tagja 2022. március 28. napjától határozatlan időtartamra:

Név:Horváth Zsolt
Lakóhelye:1125 Budapest, Virányos út 27.
Születési idő:1959. január 31.
Anyja neve:Fehér Teréz”

A határozatot a saját részvényeket is tartalmazó alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 91,88% igen, 0% tartózkodás és 0% nem szavazattal hozta meg.

4/2022. (03.28.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 115.981.650 igen szavazattal (100%), 0 tartózkodás (0%) és 0 ellenszavazat (0%) mellett az Alapszabály 11. (A Társaság képviselete, cégjegyzése) fejezete 11.1. pontját módosítja az alábbiak szerint:

„A Társaság törvényes képviseletét

  • az Igazgatóság elnöke önállóan,
  • az Igazgatóság 2020. március 16. napját megelőzően és 2021. október 12. napján megválasztott további tagjai valamint a munkavállalók közül ketten együttesen látják el.

Az Igazgatóság 2020. március 16. és 2022. március 28. napján megválasztott tagjai cégjegyzési és képviseleti jogot nem gyakorolnak.

Az Igazgatóság az ügyek meghatározott csoportjára nézve a Társaság munkavállalóit írásbeli nyilatkozattal a Társaság képviseletére jogosíthatja fel. Az ügyek meghatározott csoportjára képviseleti joggal felruházott munkavállaló képviseleti jogát minden esetben csak együttesen gyakorolhatja.

A Társaság a cégjegyzékbe bejegyzett képviselője képviseleti jogának korlátozása és nyilatkozatának feltételhez vagy jóváhagyáshoz kötése harmadik személyekkel szemben nem hatályos, kivéve, ha a harmadik személy annak szükségességéről és elmaradásáról tudott vagy tudnia kellett.”

A határozatot a saját részvényeket is tartalmazó alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 91,88% igen, 0% tartózkodás és 0% nem szavazattal hozta meg.

A Közgyűlés 115.981.650 igen szavazattal (100%), 0 tartózkodás (0%) és 0 ellenszavazat (0%) mellett az Alapszabály 11. (A Társaság képviselete, cégjegyzése) fejezete 11.2. pontját módosítja az alábbiak szerint:

„A Társaságot a képviseleti joggal felruházott személyek írásban cégjegyzés útján képviselik.

A Társaság cégjegyzésére jogosultnak a Társaság nevében olyan módon, illetve formában kell aláírnia, ahogyan azt a hiteles cégaláírási nyilatkozata tartalmazza.

A Társaság cégjegyzésére jogosult:

  1. Bátor Ferenc önállóan;
    1. Megyeri Sándor, Kocsy Barnabás László és az ügyek meghatározott csoportjára képviseleti joggal felruházott munkavállalók közül ketten együttesen jogosultak a cégjegyzésre.

Dr. Hajnal Tamás és Horváth Zsolt igazgatósági tag cégjegyzési és képviseleti jogot nem gyakorol.”

A határozatot a saját részvényeket is tartalmazó alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 91,88% igen, 0% tartózkodás és 0% nem szavazattal hozta meg.

6/2022. (03.28.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 115.981.650 igen szavazattal (100%), 0 tartózkodás (0%) és 0 ellenszavazat (0%) mellett a

Társaság könyvvizsgálójának 2022. március 28. napjától 2025. április 30. napjáig terjedő időtartamra megválasztja az Interauditor Consulting Korlátolt Felelősségű Társaságot (székhely: 1074 Budapest, Vörösmarty utca 16-18. A. ép. fsz. 1/F., cégjegyzékszám: 01-09-388885; kamarai nyilvántartási szám: 004408), személyében felelős könyvvizsgáló: Freiszberger Zsuzsanna (anyja neve: Böczkös Rózsa Mária, lakcím: 2440 Százhalombatta, Rózsa u. 7., kamarai tagsági szám: 007229).

A határozatot a saját részvényeket is tartalmazó alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 91,88% igen, 0% tartózkodás és 0% nem szavazattal hozta meg.

7/2022. (03.28.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 115.981.650 igen szavazattal (100%), 0 tartózkodás (0%) és 0 ellenszavazat (0%) mellett a könyvvizsgáló díjazását a könyvvizsgálói megbízási szerződés szerinti összegben és fizetési kondíciókkal fogadja el, egyben felhatalmazza az Igazgatóságot a megbízási szerződés feltételeinek kialakítására és a szerződés megkötésére.

A határozatot a saját részvényeket is tartalmazó alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 91,88% igen, 0% tartózkodás és 0% nem szavazattal hozta meg.

8/2022. (03.28.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 115.981.650 igen szavazattal (100%), 0 tartózkodás (0%) és 0 ellenszavazat (0%) mellett az Alapszabály 14. (Állandó könyvvizsgáló) fejezete 14.2. pontját az alábbiak szerint módosítja:

„A társaság könyvvizsgálója 2022. március 28. napjától 2025. április 30. napjáig:

Interauditor Consulting Korlátolt Felelősségű Társaság

székhelye: 1074 Budapest, Vörösmarty utca 16-18. A. ép. fsz. 1/F. cégjegyzékszáma: 01-09-388885

kamarai nyilvántartási száma: 004408

személyében felelős könyvvizsgáló: Freiszberger Zsuzsanna anyja neve: Böczkös Rózsa Mária

lakcíme: 2440 Százhalombatta, Rózsa u. 7. kamarai tagsági száma: 007229”

A határozatot a saját részvényeket is tartalmazó alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 91,88% igen, 0% tartózkodás és 0% nem szavazattal hozta meg.

9/2022. (03.28.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 115.981.650 igen szavazattal (100%), 0 tartózkodás (0%) és 0 ellenszavazat (0%) mellett úgy dönt, hogy az Alapszabály módosítása tárgyában az egyes módosításokról külön határozatokban rendelkezik.

A határozatot a saját részvényeket is tartalmazó alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 91,88% igen, 0% tartózkodás és 0% nem szavazattal hozta meg.

10/2022. (03.28.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 115.981.650 igen szavazattal (100%), 0 tartózkodás (0%) és 0 ellenszavazat (0%) mellett az Alapszabály 8. (A részvényekhez tapadó részvényesi jogok és kötelezettségek) 8.1.2. pontjának „Osztalékhoz való jog” alcíme harmadik bekezdését az alábbiak szerint módosítja:

„A Társaság köteles a Budapesti Értéktőzsde Zrt. Általános Üzletszabályzata szerinti Ex-kupon Nap előtt legkésőbb 2 (Kettő) Tőzsdenappal nyilvánosságra hozni az osztalék végleges mértékét. Az Ex- kupon Nap legkorábban a kupon mértékét megállapító Közgyűlést követő harmadik Tőzsdenap lehet.”

A határozatot a saját részvényeket is tartalmazó alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 91,88% igen, 0% tartózkodás és 0% nem szavazattal hozta meg.

11/2022. (03.28.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 115.981.650 igen szavazattal (100%), 0 tartózkodás (0%) és 0 ellenszavazat (0%) mellett az Alapszabály 9. (A Közgyűlés) fejezete 9.4. pontjának alábbi rendelkezéseit törli:

„A iii. pont vonatkozásában a Társaság kifejezetten vállalja, hogy a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (továbbiakban: „Tpt.”) 63. § (7) bekezdésében a kivezetésről szóló közgyűlési döntést nem támogató részvényesek számára biztosított eladási jogot biztosítani fogja a Tpt.-ben írt feltételekkel azonos feltételek szerint. E tekintetben a jelen pont rendelkezését a Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság mint piacműködtető és a Társaság a Ptk. 6:136. § szerinti, a Társaság által harmadik személy javára szóló szerződéses kötelezettségvállalásnak tekintik, amelynek során a Társaság elfogadja, hogy a mindenkor hatályos Budapesti Értéktőzsde Xtend Általános Üzletszabályzatára hivatkozással az érintett részvényes közvetlenül követelheti a Társaságtól, hogy a részvényeit a Tpt. 63. § (7) bekezdésének, illetőleg 63/A §-ának megfelelően tőle vegye meg. A részvényes a javára kikötött fenti vételi kötelezettség teljesítését a Társaság kivezetésről szóló közgyűlési határozatáról történt tudomásszerzését követően követelheti, tekintettel arra, hogy a részvényes javára szóló jelen pont szerinti kötelezettségvállalásról történt értesítésének egyrészt a mindenkor hatályos Budapesti Értéktőzsde Xtend Általános Üzletszabályzata bárki számára elérhető módon történt közzététele, másrészt a részvényesnek a Társaság kivezetési döntéséről való tudomásszerzése minősül.

Fenti bekezdés szerinti szabályokat nem kell alkalmazni abban az esetben, ha a Társaság az Xtend Piacról történő kivezetéssel egyidejűleg részvényeinek a Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság által működtetett szabályozott piacra történő bevezetéséről határozott.”

A határozatot a saját részvényeket is tartalmazó alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 91,88% igen, 0% tartózkodás és 0% nem szavazattal hozta meg.

12/2022. (03.28.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 115.981.650 igen szavazattal (100%), 0 tartózkodás (0%) és 0 ellenszavazat (0%) mellett az Alapszabály 9. (A Közgyűlés) fejezete 9.4. pontjának „A Közgyűlés hatáskörébe különösen az alábbi kérdések tartoznak” alcíme vi. pontját az alábbiak szerint módosítja:

a Ptk. 3:227. § (3) bekezdése szerinti ügyletek kivételével döntés a Társaság által kibocsátott részvények harmadik személy általi megszerzéséhez kapcsolódó pénzügyi segítség nyújtásáról;”

A határozatot a saját részvényeket is tartalmazó alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 91,88% igen, 0% tartózkodás és 0% nem szavazattal hozta meg.