2023 március 23

Meghívó a Zwack Unicum Nyrt. közgyűlésére

A közgyűlés helye: Novotel Budapest Centrum, 1088 Budapest, Rákóczi út 43-45.

A közgyűlés napirendje:

1. Az Igazgatóság beszámolója a 2016. április 1-től 2017. március 31-ig tartó üzleti évi gazdálkodásról, az éves beszámoló tervezetének ismertetése;

2. A könyvvizsgáló jelentése;

3. A Felügyelő Bizottság jelentése, amely magában foglalja az Audit Bizottság jelentését is;

4. A Felelős Társaságirányítási Jelentés jóváhagyása;

5. Határozat osztalékról a 2016. április 1-től 2017. március 31-ig tartó üzleti évre vonatkozó éves beszámoló alapján;

6. A 2016. április 1-től 2017. március 31-ig tartó üzleti évre vonatkozó éves beszámoló jóváhagyása;

7. A 2016. április 1-től 2017. március 31-ig tartó üzleti évi, a nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok (IFRS) szerinti beszámoló jóváhagyása;

8. A felügyelőbizottsági és az igazgatósági tagok díjazásának megállapítása;

9. Igazgatósági, felügyelő- és audit bizottsági tagok választása;

10. A vezető állású és egyéb munkavállalók hosszú távú ösztönzési rendszere irányelveinek meghatározása;

11. Az Igazgatóság felhatalmazása a Társaság gazdasági teljesítményének javulásához kötött javadalmazási célú munkavállalói résztulajdonosi program kialakítására és ennek keretében zártkörű kötvénykibocsátásra;

12. Az Igazgatóság felhatalmazása az alaptőke felemelésére visszaváltható likvidációs elsőbbségi részvények kibocsátása útján;

13. Határozat a visszaváltható likvidációs elsőbbségi részvényekkel kapcsolatos jegyzési elsőbbség kizárásáról;

14. Az alapszabály módosítása és kiegészítése;

15. A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabály jóváhagyása;

16. Egyebek.

A dematerializált törzsrészvények tulajdonosait minden 1000 Ft (egyezer forint) névértékű részvény után egy-egy szavazat illeti meg. A részvényesek közgyűlési jogaikat személyesen vagy meghatalmazott útján és az igazgatóság által kiállított szavazólappal, vagy ezzel egyenértékű, szavazásra jogosító igazolással (továbbiakban együtt: „szavazólap”) gyakorolhatják. A képviseletre jogosító meghatalmazást a Ptk. 3:110 § (1) alapján közokiratba, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba (Pp. 196. §) kell foglalni, és a szavazólap átvételére jogosító igazolást megelőzően át kell adni.

A részvényes a Közgyűlésen akkor jogosult szavazati jogát gyakorolni, ha a Közgyűlés előtt legalább két (2) munkanappal  a részvény tulajdonosaként a részvénykönyvbe bejegyzésre került. A közgyűlésen a részvényesi jogok gyakorlására az a személy jogosult, akinek nevét a részvénykönyv lezárásának időpontjában – a közgyűlés kezdő napját megelőző második munkanapon budapesti idő szerint 18 órakor – tartalmazza. (Ptk. 3:273. § (2)). A részvényesi jogok gyakorlásához nincs szükség tulajdonosi igazolásra; a jogosultság megállapítására – az értékpapírokra vonatkozó törvény és a központi értéktár (KELER Zrt.) által meghatározott eljárási rend szerinti – tulajdonosi megfeleltetés útján kerül sor. (Ptk. 3:254.§ (6)). A Társaság zárolás nélküli tulajdonosi megfeleltetést kér az általa kibocsátott dematerializált törzsrészvényekre vonatkozóan a KELER Zrt.-től, amelynek fordulónapja 2017. június 22. A részvénytulajdonos részvénykönyvi bejegyzéséről az értékpapír-számlavezetők kötelesek gondoskodni. A tulajdonjog bejegyzését a részvényesek a befektetési szolgáltatójuknál kezdeményezhetik az általuk megszabott határidőig. A Részvénykönyv lezárása nem korlátozza a Részvénykönyvbe bejegyzett személy jogát részvényeinek a Részvénykönyv lezárását követő átruházásában. A részvénynek a Közgyűlés kezdő napját megelőző átruházása nem zárja ki a részvénykönyvbe bejegyzett személynek azt a jogát, hogy a Közgyűlésen részt vegyen és az őt mint részvényest megillető jogokat gyakorolja (Ptk. 3:273. § (3) bek.).

A regisztrációra a közgyűlés napján 9.00 és 9.45 óra között kerül sor. Kérjük tisztelt részvényeseinket, hogy a sikeres regisztrációhoz hozzák magukkal a személyazonosságuk és képviseleti joguk igazolásához szükséges irataikat, továbbá képviselő eljárása esetén a meghatalmazást.

A részvényes részvényesi jogait képviselő útján is gyakorolhatja. Egy képviselő több részvényest is képviselhet, egy részvényesnek azonban csak egy képviselője lehet. Ha a részvényest több képviselő képviseli, és ezek egymástól eltérően szavaznak vagy nyilatkoznak, valamennyiük által leadott szavazat, illetve megtett nyilatkozat semmis.

A fenti szabályok nem érintik a Tpt.-ben szabályozott részvényesi meghatalmazottra (nominee) vonatkozó szabályokat.

A Közgyűlés napirendjére az Igazgatóság köteles felvenni minden olyan minden olyan napirend kiegészítésére vonatkozó – a napirend részletezettségére vonatkozó szabályoknak megfelelő – javaslatot vagy a napirenden szereplő vagy arra felveendő napirendi ponttal kapcsolatos határozattervezetet, amelynek felvételét a szavazatok legalább 1%-át (egy százalékát) képviselő részvényes(ek), a Felügyelő Bizottság, illetőleg a Könyvvizsgáló a jelen meghívó közzétételétől számított 8 napon belül kér. Az igazgatóság a kiegészített napirendről, a részvényesek által előterjesztett határozattervezetekről a javaslat vele való közlését követően hirdetményt tesz közzé. A hirdetményben megjelölt kérdést napirendre tűzöttnek kell tekinteni. A részvényes jogosult a Közgyűlésen részt venni, felvilágosítást kérni, valamint észrevételt és indítványt tenni, és – a fenti feltételek szerint –szavazni. A felvilágosítást és az iratbetekintést az Igazgatóság a jogosult által tett írásbeli titoktartási nyilatkozat tételéhez kötheti. Az Igazgatóság megtagadhatja a felvilágosítást és az iratokba való betekintést, ha ez a Társaság üzleti titkát sértené, ha a felvilágosítást kérő a jogát visszaélésszerűen gyakorolja, vagy felhívás ellenére nem tesz titoktartási nyilatkozatot.

A számviteli törvény szerinti beszámoló tervezetének és az Igazgatóság, valamint a Felügyelő Bizottság jelentésének lényeges adatai, az összehívás időpontjában meglévő részvények és szavazati jogok számára vonatkozó összesítések (részvényosztályonként külön-külön és valamennyi részvényre együttesen is), valamint a napirenden szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztések, az azokra vonatkozó felügyelőbizottsági jelentések és a határozati javaslatok, valamint a képviselő útján történő szavazáshoz használandó nyomtatványok 2017. június 1-től, az Igazgatóság valamint a Felügyelő Bizottság tagjainak neve, illetve a tagoknak e minőségükben nyújtott valamennyi pénzbeli és nem pénzbeli juttatás tagonként és a juttatás jogcíme szerint részletezve pedig a jelen hirdetmény közzétételétől megtekinthetők munkanapokon 8-16 óra között a Társaság Részvényirodáján, valamint a BÉT és a Társaság honlapján (www.bet.hu; www.zwack.hu).

A közgyűlés határozatképtelensége esetén az Igazgatóság az ismételt közgyűlést változatlan  napirenddel a Társaság székhelyére (1095 Budapest, Soroksári út 26.) 2017. július 11-én  10.00 órára hívja össze. Ez a közgyűlés a megjelent részvényesek által képviselt szavazatok számára tekintet nélkül határozatképes.

A Zwack Unicum Nyrt. 2016. április 1-től 2017. március 31-ig tartó üzleti évi, a magyar számviteli szabályok szerint elkészített éves beszámolójának főbb adatai az alábbiak:

Az igazgatóság a 2016. április 1-től 2017. március 31-ig tartó üzleti évre összesen 2 136 750 000 Ft (kettőmilliárd-egyszázharminchat millió hétszázötvenezer forint), azaz részvényenként 1 050 Ft (egyezerötven forint) osztalék (a névértékre vetítve 105%) megállapítását és kifizetését javasolja.

A társaság auditált mérlegét a közgyűlés hagyja jóvá és a fizetendő osztalék végleges összegét a közgyűlés határozza meg.

2017. május 24. Zwack Unicum Nyrt. Igazgatósága (H-1095 Budapest, Soroksári út 26.)