2024 június 14

DM-KER – Közgyűlési meghívó

A DM-KER Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 2310 Szigetszentmiklós, Csepeli út 22., cégjegyzékszám: 13-10-041955; a továbbiakban „Társaság”) értesíti tisztelt Részvényeseit, hogy 2022. március 16-án 1000 órai kezdettel éves rendes közgyűlést tart.

A közgyűlés helyszíne: 2310 Szigetszentmiklós, Csepeli út 22. (GPS: 47.38463527640403, 19.049399509197823)

A közgyűlés napirendje:

 1. A Társaság 2021. évi, számviteli törvény szerinti beszámolójának elfogadása az Igazgatóság előterjesztése, a Felügyelőbizottság és az Auditbizottság jelentése valamint a Könyvvizsgáló nyilatkozata alapján, döntés az adózott eredmény felhasználásáról
 2. A Társaság 2021. évi Felelős Társaságirányítási Jelentésének elfogadása az Igazgatóság előterjesztése alapján
 3. Véleménynyilvánító szavazás a Társaság 2021. üzleti évre vonatkozó Javadalmazási jelentéséről
 4. Döntés az Igazgatóság tagjai 2021. évben végzett munkájának értékeléséről valamint az igazgatósági tagok részére felmentvény adásáról
 5. A Társaság osztalékpolitikájának meghatározása
 6. A Munkavállalói Résztulajdonosi Program (MRP) keretében megtett igazgatósági intézkedések jóváhagyása, az Igazgatóság felhatalmazása az MRP újabb szakaszának (MRP III.) indítására, kapcsolódó döntések meghozatalára valamint saját részvények Munkavállalói Résztulajdonosi Program céljára történő vásárlására illetve megszerzésére
 7. Véleménynyilvánító szavazás a Társaság 2019. évi LXVII. törvény szerinti Javadalmazási politikájának módosításáról
 8. Az Igazgatóság felhatalmazása saját részvények megszerzésére
 9. Könyvvizsgáló megválasztása, díjazásának megállapítása és az Alapszabály 14. (Állandó könyvvizsgáló) fejezete 14.2. pontjának módosítása
 10. A Társaság Alapszabálya 8. (A részvényekhez tapadó részvényesi jogok és kötelezettségek) 8.1.2. pontjának, a 9. (A Közgyűlés) fejezete 9.4. pontjának módosítása, az egységes szerkezetű Alapszabály elfogadása
 11. Egyebek

A közgyűlésen csak személyes megjelenéssel lehet részt venni. A közgyűlés határozatképes, ha azon a leadható szavazatok több mint felét képviselő szavazásra jogosult részvényes részt vesz. Minden 5 HUF (öt forint) névértékű részvény egy szavazatra jogosít.

A részvényes részvényesi jogosultságait képviselő útján is gyakorolhatja. Egy képviselő több részvényest is képviselhet, egy részvényesnek azonban csak egy képviselője lehet. Nem lehet képviselő a társaság vezető tisztségviselője, felügyelőbizottsági tagja és a könyvvizsgálója. A képviseletre szóló meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni. A részvényes a részvényesi jogainak Társasággal szemben történő gyakorlására részvényesi meghatalmazottat bízhat meg. A részvényesi meghatalmazott a részvényesi jogokat saját nevében, a részvényes javára gyakorolja. A részvényesi meghatalmazottat a részvénykönyvbe be kell jegyezni.

A részvényes jogosult a közgyűlésen részt venni, felvilágosítást kérni, valamint észrevételt és indítványt tenni, szavazati joggal rendelkező részvény birtokában szavazni. A részvényes a Társasággal szemben részvényesi jogai gyakorlására tulajdonosi igazolás alapján, a részvénykönyvbe történő bejegyzést követően jogosult. Tekintettel arra, hogy a részvénykönyvet a Társaság Igazgatósága vezeti, a részvénykönyvi bejegyzés a Társaság elérhetőségein, az Igazgatósághoz címezve kezdeményezhető. A közgyűlésen való részvényesi részvétel és szavazás feltétele, hogy a részvényest illetve a részvényesi meghatalmazottat a Társaság részvénykönyvébe legkésőbb a közgyűlés kezdőnapját megelőző második munkanapon bejegyezzék. A közgyűlésen való részvételi jog gyakorlásához kiállított tulajdonosi igazolásokat és a meghatalmazásokat legkésőbb a közgyűlés kezdőnapját megelőző második munkanapon, azaz 2022. március 10-én 18 óráig szükséges benyújtani. A közgyűlésen való részvételi jog gyakorlásához kiállított tulajdonosi igazolás a közgyűlés illetve a megismételt közgyűlés napjáig érvényes.

A részvénykönyvbe bejegyzett személy közgyűlésen történő részvételi és a közgyűlésen gyakorolható részvényesi jogait nem érinti a részvénynek a közgyűlés napját megelőző átruházása.

Ha együttesen a szavazatok legalább egy százalékával rendelkező részvényesek a napirend kiegészítésére vonatkozó – a napirend részletezettségére vonatkozó szabályoknak megfelelő – javaslatot vagy a napirenden szereplő vagy arra felveendő napirendi ponttal kapcsolatos határozattervezetet a közgyűlés összehívásáról szóló hirdetmény megjelenésétől számított 8 (nyolc) napon belül közlik az Igazgatósággal, az Igazgatóság a kiegészített napirendről, a részvényesek által előterjesztett határozattervezetekről a javaslat vele való közlését követően hirdetményt tesz közzé. A hirdetményben megjelölt kérdést napirendre tűzöttnek kell tekinteni.

A részvényesi jogokra és kötelezettségekre valamint a Közgyűlésre egyebekben a Társaság Alapszabályának 8. (A részvényekhez tapadó részvényesi jogok és kötelezettségek) fejezetében valamint 9. (A Közgyűlés) fejezetében foglaltak irányadók.

Határozatképtelenség esetén a megismételt közgyűlésre 2022. március 28-án 1000 órától a fentiekben megjelölt, eredeti helyszínen (2310 Szigetszentmiklós, Csepeli út 22.) kerül sor, amely az eredeti napirenden szereplő ügyekben a jelenlévők által képviselt szavazati jog mértékétől függetlenül határozatképes.

A közgyűlés napirendjén szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztéseket, határozati javaslatokat a Társaság 2022. február 23-ig a Társaság honlapján (www.dmker.hu), valamint a Budapesti Értéktőzsde Zrt. és a Magyar Nemzeti Bank hirdetményi felületein (www.bet.hu; www.kozzetetelek.mnb.hu) elektronikus úton közzéteszi.

A Társaság a Közgyűlésre ezúton meghívja a BÉT Xtend Általános Üzletszabályzat Második Könyve 13.1. és

14.3. pontjainak megfelelően a Navigator Investments Zrt-t (székhelye: 1075 Budapest, Madách Imre út 13-14., cégjegyzékszáma: 01-10-140965), a Társaság kijelölt tanácsadóját, valamint a piacműködtető Budapesti Értéktőzsde Zrt-t (székhelye: 1054 Budapest, Szabadság tér 7. Platina torony. I. ép. IV. em., cégjegyzékszáma: 01-10-044764).

A regisztráció a közgyűlés helyszínén és napján 9 óra 30 perctől lehetséges.