2024 június 21

Zwack – Közgyűlési határozatok

A Zwack Unicum Nyrt. 2022. június 29-i, évi rendes közgyűlésén hozott határozatok:

1/2022. 06. 29. közgyűlési határozat

A Közgyűlés a 2022. június 29-i évi rendes közgyűlés levezető elnökévé Zwack Sándor urat, szavazatszámlálóivá Szűcs Balázs és Petrás Tibor urakat, jegyzőkönyvvezetőjévé dr. Stampfer Barbarát, a jegyzőkönyv hitelesítőivé pedig Hans Dieter Melwisch urat, a PZHAG részvényes képviselőjét, valamint Nagy Krisztinát, a Diageo Holdings Netherlands B.V. részvényes képviselőjét megválasztotta.

Szav.számaSzav.arányIgenNemTartózkodás
1 548 302100,00%1 548 29840

Az igazgatóság beszámolója a 2021. április 1-től 2022. március 31-ig tartó üzleti évi gazdálkodásról, az éves beszámoló tervezetének ismertetése; A könyvvizsgáló jelentése; A Felügyelő Bizottság jelentése, amely magában foglalja az Audit Bizottság jelentését is; A Felelős Társaságirányítási Jelentés jóváhagyása

2/2022. 06. 29. közgyűlési határozat

A Közgyűlés elfogadta a Társaság Igazgatóságának a Társaság 2021. április 1-től 2022. március 31-ig tartó üzleti évi gazdálkodásával kapcsolatos jelentését.

Szav.számaSzav.arányIgenNemTartózkodás
1 551 365100,00%1 551 345146

3/2022. 06. 29. közgyűlési határozat

A Közgyűlés elfogadta a KPMG Hungária Kft., mint a Társaság könyvvizsgálójának a Társaság 2021. április 1-től 2022. március 31-ig tartó üzleti évi gazdálkodására és a vonatkozó Éves Beszámolójára vonatkozó jelentését.

Szav.számaSzav.arányIgenNemTartózkodás
1 550 44799,79%1 547 1195662 762

4/2022. 06. 29. közgyűlési határozat

A Közgyűlés elfogadta a Társaság Felügyelő Bizottságának a Társaság 2021. április 1-től 2022. március 31-ig tartó üzleti évi gazdálkodásával kapcsolatos jelentését, mely magában foglalja az Audit Bizottság jelentését is.

Szav.számaSzav.arányIgenNemTartózkodás
1 549 23899,76%1 545 5058452 888

5/2022. 06. 29. közgyűlési határozat

A Közgyűlés elfogadta a Társaság Igazgatóságának a Felügyelő Bizottság által jóváhagyott – a Társaság 2021. április 1-től 2022. március 31-ig tartó üzleti évével kapcsolatos – Felelős Társaságirányítási Jelentését.

Szav.számaSzav.arányIgenNemTartózkodás
1 551 30899,99%1 551 09286130


A Zwack Unicum Nyrt. 2021. április 1-től 2022. március 31-ig tartó üzleti évi, a nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok (IFRS) szerinti beszámolójának jóváhagyása

6/2022. 06. 29. közgyűlési határozat

A Közgyűlés jóváhagyta a Zwack Unicum Nyrt. 2021. április 1-től 2022. március 31-ig tartó üzleti évi gazdálkodására vonatkozó, a nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok (IFRS) alapján készített beszámolóját az alábbi fő adatokkal:

Szav.számaSzav.arányIgenNemTartózkodás
1 548 82499,91%1 547 3964011 027

Határozat osztalékról a 2021. április 1-től 2022. március 31-ig tartó üzleti évre vonatkozó éves beszámoló alapján

7/2022. 06. 29. közgyűlési határozat

A Közgyűlés jóváhagyta a Társaság Igazgatósága által előterjesztett javaslatot, amely alapján a Társaság 1 500 Ft/részvény, azaz összesen 3 052 500 000 Ft (azaz hárommilliárd-ötvenkettőmillió-ötszázezer Ft) osztalék kifizetését határozta el. A Közgyűlés meghagyta az Igazgatóságnak, hogy gondoskodjék az osztalék részvényarányos kifizetéséről a Társaság Részvénykönyvében 2022. július 20-án nyilvántartott részvényesek részére. Az osztalékfizetés 2022. július 27-én kezdődik.

Szav.számaSzav.arányIgenNemTartózkodás
1 547 066100,00%1 547 050151

Az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság tagjai díjazásának megállapítása

8/2022. 06. 29. közgyűlési határozat

A Közgyűlés jóváhagyta az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság tagjainak díjazását a 2021. április 1-től 2022. március 31-ig tartó évre az alábbiak szerint:

Igazgatóság elnöke:                                                          4,7 MFt

Igazgatóság elnökhelyettese:                                          4,1 MFt

Igazgatóság tagjai:                                                            3,5 MFt

Felügyelő Bizottság elnöke:                                            4,7 MFt

Felügyelő Bizottság elnökhelyettese:                            4,1 MFt

Felügyelő Bizottság tagjai:                                              3,5 MFt

Szav.számaSzav.arányIgenNemTartózkodás
1 548 57599,72%1 544 1711 3763 028

Igazgatósági, Felügyelő és Audit Bizottsági tagok választása

9/2022. 06. 29. közgyűlési határozat

A Közgyűlés tudomásul vette Zoran Maksic úr (anyja neve: Mirjana Ekert; lakcím: Zágráb, Skokov prilaz 9.) lemondását az Igazgatóságban betöltött tagságáról 2022. június 28-i hatállyal. A közgyűlés Zoran Maksic úr részére az igazgatósági tagságával kapcsolatban a felmentvényt megadta.

Szav.számaSzav.arányIgenNemTartózkodás
1 546 68099,86%1 544 546462 088

10/2022. 06. 29. közgyűlési határozat

A Közgyűlés az Igazgatóság tagjaként megválasztotta Hangodi Zoltán urat (anyja neve: Kurunczi Julianna; születési ideje: 1978. január 24.) a mai naptól 2025. július 31-ig terjedő időtartamra.

Szav.számaSzav.arányIgenNemTartózkodás
1 546 46499,90%1 544 8632071 394

Könyvvizsgáló választása és díjazásának megállapítása

11/2022. 06. 29. közgyűlési határozat

A Közgyűlés a KPMG Hungária Kft.-t (székhelye: H-1134 Budapest, Váci út 31., Magyar Könyvvizsgálói Kamara nyilvántartásba vételi száma: 000202, természetes személy könyvvizsgáló: Rózsai Rezső, Magyar Könyvvizsgálói Kamara nyilvántartásba vételi száma: 005879; a személyében felelős könyvvizsgáló helyettesítésére – tartós távolléte esetére – kijelölt helyettes könyvvizsgáló: Leposa Csilla,, Magyar Könyvvizsgálói Kamara nyilvántartásba vételi száma: 005299) a Társaság könyvvizsgálójaként újraválasztotta a 2024. augusztus 31-ig terjedő időtartamra. A Közgyűlés felhatalmazást adott az Igazgatóság részére, hogy a szerződést a könyvvizsgálóval megkösse.

Szav.számaSzav.arányIgenNemTartózkodás
1 548 35999,78%1 544 9381 0502 371

12/2022. 06. 29. közgyűlési határozat

A Közgyűlés jóváhagyta a KPMG Hungária Kft. (székhelye: H-1134 Budapest, Váci út 31., Magyar Könyvvizsgálói Kamara nyilvántartásba vételi száma: 000202) 2022/23 és 2023/24 üzleti évekre vonatkozó díjazását 34 000 000 forint / év + ÁFA összegben, amely magában foglalja a 2022/23 és 2023/24 üzleti évi éves beszámoló hatályos jogszabályok szerinti auditálását és a javadalmazási jelentés ellenőrzését.

Szav.számaSzav.arányIgenNemTartózkodás
1 548 27199,78%1 544 9131 2772 081

Véleménynyilvánító szavazás a 2021. április 1-től 2022. március 31-ig tartó üzleti évre vonatkozó Javadalmazási jelentésről

13/2022. 06. 29. közgyűlési határozat

A Közgyűlés véleménynyilvánító jelleggel jóváhagyta a Társaság Igazgatósága által a hosszú távú részvényesi szerepvállalás ösztönzéséről és egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2019. évi LXVII. törvény és a Társaság hatályos javadalmazási politikája figyelembevételével kidolgozott és előterjesztett a 2021. április 1-től 2022. március 31-ig tartó üzleti évre vonatkozó javadalmazási jelentését.

Szav.számaSzav.arányIgenNemTartózkodás
1 545 77699,98%1 545 44524784

Az Igazgatóság felhatalmazása a Társaság saját részvényeinek megszerzésére

14/2022. 06. 29. közgyűlési határozat

A Közgyűlés felhatalmazza az Igazgatóságot saját részvény vásárlására. A felhatalmazás értelmében az Igazgatóság határozhat a Társaság által kibocsátott 1000 forint névértékű törzsrészvény Társaság általi ingyenes vagy visszterhes megszerzéséről. Az egy saját részvényért kifizethető ellenérték legalacsonyabb összege 1 forint, a legmagasabb összege pedig legfeljebb az ügyletkötés időpontját megelőző 180 nap forgalommal súlyozott tőzsdei átlagárának 150%-a lehet. A felhatalmazás a közgyűlés napjától 2023.december 29. napjáig terjedő határozott időtartamra szól. A felhatalmazás alapján a Társaság által megszerzett saját részvények maximális mértéke az alaptőke 25%-áig terjedhet.

Szav.számaSzav.arányIgenNemTartózkodás
1 544 48799,79%1 541 1701 1892 128

Az Alapszabály módosítása és kiegészítése

15/2022. 06. 29. közgyűlési határozat

A Közgyűlés jóváhagyta a Társaság Alapszabálya, illetve mellékletének módosítását az előterjesztésben közzétett javaslat szerint.

Szav.számaSzav.arányIgenNemTartózkodás
1 545 22999,89%1 543 458951 676

A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály jóváhagyása

16/2022. 06. 29. közgyűlési határozat

Az Igazgatóság előterjesztése alapján a Közgyűlés jóváhagyta a fenti közgyűlési határozatokban foglalt módosításokkal és kiegészítésekkel egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályt a jelen Jegyzőkönyv 1/A és 1/B. sz. Függelékei szerinti tartalommal (amely tartalmaz minden korábbi módosítást is).

Szav.számaSzav.arányIgenNemTartózkodás
1 544 07099,99%1 543 85095125