2024 május 26

NAVIGATOR Nyrt.- Tájékoztatás tőkeemelés előkészítéséről

A NAVIGATOR Investments Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 2040
Budaörs, Gyár utca 2.; cégjegyzékét vezeti a Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága,
cégjegyzékszám: 13-10-042535; a továbbiakban „Társaság”) az alábbiakról tájékoztatja a
tisztelt Befektetőket:

A Társaság Igazgatósága a mai napon az alábbi határozatot hozta:

A Társaság igazgatósága a Közgyűlés 4/2023 (09.20.) számú határozatában foglalt felhatalmazás alapján akként határoz, hogy a Társaság fejlesztési tervei finanszírozása érdekében új, egyenként 10,- Ft névértékű, a korábbiakban kibocsátott törzsrészvényekkel mindenben megegyező jogokat biztosító dematerializált törzsrészvény forgalomba hozatalával, alaptőkéje pénzbeli vagyoni hozzájárulás ellenében történő felemelésével tőkebevonást hajt végre legalább 150.000.000,- Ft és legfeljebb 200.000.000,- Ft összkibocsátási célértékben, részvényenként 100,- Ft kibocsátási érték mellett, legfeljebb 149 jogi és természetes személy részvételével, jegyzési eljárás lebonyolításával. A Társaság az egy személy általi jegyzés értékét legalább 500.000,- (ötszázezer) forintban határozza meg.
A Társaság igazgatósága felhatalmazza az igazgatóság elnökét a tervezett forgalomba hozatalhoz kapcsolódó döntések meghozatalára, eljárások végrehajtására, így különösen az alaptőke-emelésben részt vevő befektetők kiválasztására, számukra ajánlattétel kidolgozására és átadására. Az alaptőke felemelésére vonatkozó határozatát a Társaság
igazgatósága a beérkezett és pénzügyileg teljesített befektetői kötelezettségvállalások alapján hozza meg. A Társaság igazgatósága felhatalmazza az igazgatóság elnökét, hogy a fenti tőkebevonási célértékektől (150.000.000,- Ft., illetve 200.000.000,- Ft.) a jegyzés eredményének ismeretében az üzleti érdekek szem előtt tartásával eltérjen. A Társaság igazgatósága felkéri az igazgatóság elnökét, hogy a részvénykibocsátást követően gondoskodjék az új részvények BÉT Xtend platformjára történő bevezetéséről.
A Társaság Igazgatósága a fent részletezett részvénykibocsátás kapcsán a jelenlegi
részvényesek jegyzési elsőbbségi jogát kizárja
.