2024 április 14

MEGAKRÁN Nyrt.- Közgyűlési meghívó

A MEGAKRÁN Nyrt. (8060 Mór, Nemes utca 23.; cégjegyzékszáma: Cg. 07-10-001492; a továbbiakban:
„MEGAKRÁN Nyrt.”, „Társaság”) Igazgatósága tájékoztatja tisztelt Részvényeseit, hogy a Társaság 2023.
április 25. napján 11 órai kezdettel éves rendes közgyűlést (a továbbiakban: „Közgyűlés”) tart.

CAPS COAF azonosító: HU20230324009925

A Közgyűlés helyszíne: a Társaság székhelye, 8060 Mór, Nemes utca 23.

A Közgyűlés napirendje:

 1. Döntés a Társaság számvitelről szóló 2000. évi C. törvény előírásaival összhangban készített 2022.
  évi (IFRS) beszámolójának elfogadásáról az Igazgatóság előterjesztése, a Felügyelőbizottság és az
  Auditbizottság jelentése, valamint a Könyvvizsgáló nyilatkozata alapján, döntés az adózott
  eredmény felhasználásáról
 2. Döntés a Budapesti Értéktőzsde számára benyújtandó, az Igazgatóság által összeállított 2022. évi
  Felelős Társaságirányítási Jelentés elfogadásáról
 3. Véleménynyilvánító szavazás a Társaság 2022. üzleti évre vonatkozó Javadalmazási jelentéséről
 4. Döntés az Igazgatóság tagjainak 2022. évben végzett munkájának értékeléséről, valamint az
  Igazgatóság tagjai részére felmentvény adásáról
 5. Döntés új fióktelep létesítéséről
 6. Döntés a Társaság tevékenységi köreinek kiegészítéséről
 7. Az Igazgatóság tájékoztatása a Társaság 2022. évi saját részvény szerzéseiről
 8. MRP-vel és/vagy munkavállalói ösztönző rendszerrel kapcsolatos döntések meghozatala
 9. Véleménynyilvánító szavazás a Társaság 2019. évi LXVII. törvény szerinti Javadalmazási
  politikájának módosításáról
 10. Az Igazgatóság felhatalmazása saját részvény vásárlására, illetve megszerzésére
 11. Döntés az igazgatósági tagok díjazásáról
 12. Döntés a felügyelőbizottsági tagok díjazásáról
 13. Döntés új felügyelőbizottsági tag megválasztásáról, díjazásának megállapításáról
 14. Döntés új auditbizottsági tag megválasztásáról, díjazásának megállapításáról
 15. Az Alapszabály módosítása (új fióktelep feltüntetése; tevékenységi körök kiegészítése;
  igazgatósági tag lakcímváltozásának átvezetése; korábbi vezérigazgatói, vezérigazgató-helyettesi
  tisztségben, valamint a Felügyelőbizottságban, Auditbizottságban történt személyi változások
  átvezetése), az egységes szerkezetű Alapszabály elfogadása
 16. Egyebek

A Közgyűlés megtartásának módja: a részvényesek személyes (akár képviselő útján történő) megjelenésével.

Részvétel és szavazati jog gyakorlása:
Minden 1 HUF (egy forint) névértékű részvény egy szavazatra jogosít.

A részvényes jogosult a Közgyűlésen részt venni, felvilágosítást kérni, valamint észrevételt és indítványt
tenni, szavazati joggal rendelkező részvény birtokában szavazni.


A Közgyűlésen való részvétel és szavazás feltétele, hogy a részvényest, illetve a részvényesi
meghatalmazottat a Társaság részvénykönyvébe bejegyezzék legkésőbb a Közgyűlés kezdőnapját megelőző második munkanapon, azaz 2023. április 21. napján 18:00 óráig.

A részvényes részvényesi jogosultságait képviselő útján is gyakorolhatja. Egy képviselő több részvényest
is képviselhet, egy részvényesnek azonban csak egy képviselője lehet. Nem lehet képviselő a Társaság
vezető tisztségviselője, felügyelőbizottsági tagja és a könyvvizsgálója. A képviseletre szóló meghatalmazá stközokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni.
A képviseleti meghatalmazás egy közgyűlésre szólhat, melynek hatálya kiterjed a határozatképtelenség
miatt megismételt Közgyűlésre és a felfüggesztett Közgyűlés folytatására is. A meghatalmazás visszavonása a Társasággal szemben csak akkor hatályos, ha azt a Közgyűlés megnyitása, illetve – ha a meghatalmazás egy adott napirenden történő szavazásra vonatkozik – a napirend tárgyalásának megkezdése előtt az Igazgatóságnak benyújtották. A meghatalmazás visszavonására a meghatalmazás adására vonatkozó előírásokat kell alkalmazni.
A részvényes a részvényesi jogainak Társasággal szemben történő gyakorlására részvényesi
meghatalmazottat bízhat meg. A részvényesi meghatalmazott a részvényesi jogokat saját nevében, a
részvényes javára gyakorolja. A részvényesi meghatalmazottat a részvénykönyvbe be kell jegyezni.
(A meghatalmazás szabályait az Alapszabály 8.1.1. valamint 9.1. pontjai tartalmazzák).

Az Igazgatóság a Közgyűlést megelőzően tulajdonosi megfeleltetést kér a KELER Központi Értéktár Zrttől (KELER), majd a Közgyűlés napját megelőző második munkanapon (2023. április 21-én) 18 órakor a
részvénykönyvben szereplő, a tulajdonosi megfeleltetés időpontjában hatályos valamennyi adatot törli, és
ezzel egyidejűleg a tulajdonosi megfeleltetés eredményének megfelelő adatokat a részvénykönyvbe
bejegyzi, és azt a tulajdonosi megfeleltetés adataival lezárja.
Ezt követően a részvénykönyvbe a részvényes részvénytulajdonát érintő bejegyzést leghamarabb a
Közgyűlés berekesztését követő munkanapon lehet tenni.

A tulajdonosi megfeleltetést a KELER Általános Üzletszabályzata szerinti fordulónappal kéri az
Igazgatóság, amely 2023. április 18. napja.


A Társaság nem vállal felelősséget az értékpapír-számlavezetők mulasztásának következményeiért.


A tulajdonosi megfeleltetésre tekintettel tulajdonosi igazolásra nincs szükség, a közgyűlési részvételhez a
részvényesnek neve/cégneve, lakcíme/székhelye továbbá telefonszáma/e-mail címe megadásával részvételi szándékát kell írásban bejelentenie a Közgyűlés kezdő napját megelőző második munkanap (2023. április 21.) 18 óráig.

A meghatalmazások benyújtásának határideje és a részvénykönyv lezárásának napja a Közgyűlés kezdő
napját megelőző második munkanap (2023. április 21.) 18 óra, amely időpontot követően benyújtott
meghatalmazásokat nem áll módunkban elfogadni.

A részvénykönyvbe bejegyzett személy Közgyűlésen történő részvételi és a Közgyűlésen gyakorolható
részvényesi jogait nem érinti a részvénynek a Közgyűlés napját megelőző átruházása.

Regisztráció: 2023. április 25-én 10:30 órától a Közgyűlés helyszínén (8060 Mór, Nemes u. 23.)

Napirend kiegészítésének joga:
Ha a Társaságban együttesen a szavazatok legalább egy százalékával rendelkező részvényesek a napirend
kiegészítésére vonatkozó – a napirend részletezettségére vonatkozó szabályoknak megfelelő – javaslatot
vagy a napirenden szereplő vagy arra felveendő napirendi ponttal kapcsolatos határozattervezetet a
Közgyűlés összehívásáról szóló hirdetmény megjelenésétől számított 8 (nyolc) napon belül közlik az
Igazgatósággal, az Igazgatóság a kiegészített napirendről, a részvényesek által előterjesztett
határozattervezetekről a javaslat vele való közlését követően hirdetményt tesz közzé. A hirdetményben
megjelölt kérdést napirendre tűzöttnek kell tekinteni.

Határozatképesség, megismételt Közgyűlés:
A Közgyűlés akkor határozatképes, ha az összehívás szabályszerű volt, és azon a leadható szavazatok több
mint felét képviselő szavazásra jogosult részvényes részt vesz, vagy a részvényesek 100%-a megjelenik a
Közgyűlésen és hozzájárul annak megtartásához.
Ha a Közgyűlés nem határozatképes, a megismételt Közgyűlés időpontja 2023. április 25-én 12 óra,
helyszíne a Társaság székhelye (8060 Mór, Nemes u. 23.). A megismételt Közgyűlés az eredeti napirenden
szereplő ügyekben a jelenlévők által képviselt szavazati jog mértékétől függetlenül határozatképes.

Közgyűlést megelőző nyilvánosságra hozatal:
Az összehívás időpontjában meglévő részvények számára és a szavazati jogok arányára vonatkozó
összesített adatok, ideértve az egyes részvényosztályokra vonatkozó külön összesítéseket, a napirenden
szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztések, az azokra vonatkozó felügyelőbizottsági jelentések, valamint a határozati javaslatok, továbbá a képviselő útján történő szavazáshoz használandó nyomtatványok legkésőbb 2023. április 4. napjától elérhetők a Társaság (www.megakran.hu), a Budapesti Értéktőzsde Zrt. (www.bet.hu) honlapján, valamint a Magyar Nemzeti Bank által üzemeltetett (www.kozzetetelek.hu) honlapon.

A részvényesi jogokra és kötelezettségekre egyebekben az Alapszabály 8. (A részvényekhez tapadó
részvényesi jogok és kötelezettségek) valamint a 9. (A Közgyűlés) pontjaiban, a Közgyűlésre az
Alapszabály 9. (A Közgyűlés) pontjában foglaltak az irányadók.