2024 június 24

ÉPDUFERR Nyrt.- Közgyűlési meghívó

Az ÉPDUFERR Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
(székhely: 2400 Dunaújváros, Verebély út 14.; cégjegyzékszám: 07-10-001413;
a továbbiakban „Társaság”)
értesíti tisztelt Részvényeseit, hogy 2023. április 28-án 10.00 órai kezdettel
éves rendes közgyűlést tart.

A közgyűlés helyszíne a Társaság székhelye (2400 Dunaújváros, Verebély út 14.)

A közgyűlés napirendje:

 1. A Társaság 2022. évi, számviteli törvény szerinti beszámolójának elfogadása az Igazgatóság
  előterjesztése, a Felügyelőbizottság és az Auditbizottság jelentése valamint a Könyvvizsgáló
  nyilatkozata alapján, döntés az adózott eredmény felhasználásáról
 2. A Társaság 2022. évi Felelős Társaságirányítási Jelentésének elfogadása az Igazgatóság
  előterjesztése alapján
 3. Véleménynyilvánító szavazás a Társaság 2022. üzleti évre vonatkozó Javadalmazási
  jelentéséről
 4. Döntés az Igazgatóság tagjai 2022. évben végzett munkájának értékeléséről, valamint az
  igazgatósági tagok részére felmentvény adásáról
 5. Az Igazgatóság tájékoztatása a Társaság 2022. évi saját részvény vásárlásairól, valamint az
  Igazgatóság felhatalmazása saját részvények további vásárlására, illetve megszerzésére
 6. Véleménynyilvánító szavazás a Társaság 2019. évi LXVII. törvény szerinti, módosított
  Javadalmazási politikájáról
 7. Az Igazgatóság felhatalmazása az alaptőke felemelésére
 8. Felügyelőbizottsági tagok megválasztása, díjazásuk megállapítása
 9. Auditbizottsági tagok megválasztása, díjazásuk megállapítása
 10. Könyvvizsgáló megválasztása, díjazása megállapítása
 11. Az Alapszabály 3. (A Felügyelőbizottság) fejezete 13.3. pontjának; 14. (Auditbizottság)
  fejezete 14.2. pontjának; 15. (Állandó könyvvizsgáló) fejezete 15.2. pontjának módosítása, az
  egységes szerkezetű Alapszabály elfogadása
 12. Egyebek

A közgyűlésen csak személyes megjelenéssel lehet részt venni. A közgyűlés határozatképes, ha azon a
leadható szavazatok több mint felét képviselő szavazásra jogosult részvényes részt vesz. Minden 10 Ft
(tíz forint) névértékű részvény egy szavazatra jogosít.
A részvényes részvényesi jogosultságait képviselő útján is gyakorolhatja. Egy képviselő több
részvényest is képviselhet, egy részvényesnek azonban csak egy képviselője lehet. Nem lehet képviselő
a társaság vezető tisztségviselője, felügyelőbizottsági tagja és a könyvvizsgálója. A képviseletre szóló
meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni. A részvényes a
részvényesi jogainak Társasággal szemben történő gyakorlására részvényesi meghatalmazottat bízhat
meg. A részvényesi meghatalmazott a részvényesi jogokat saját nevében, a részvényes javára
gyakorolja. A részvényesi meghatalmazottat a részvénykönyvbe be kell jegyezni.
A képviseleti meghatalmazás egy közgyűlésre szólhat, melynek hatálya kiterjed a határozatképtelenség
miatt megismételt Közgyűlésre és a felfüggesztett Közgyűlés folytatására is. A meghatalmazás
visszavonása a Társasággal szemben csak akkor hatályos, ha azt a Közgyűlés megnyitása, illetve – ha a
meghatalmazás egy adott napirenden történő szavazásra vonatkozik – a napirend tárgyalásának
megkezdése előtt az Igazgatóságnak benyújtották. A meghatalmazás visszavonására a meghatalmazás
adására vonatkozó előírásokat kell alkalmazni.

A részvényes jogosult a közgyűlésen részt venni, felvilágosítást kérni, valamint észrevételt és indítványt
tenni, szavazati joggal rendelkező részvény birtokában szavazni. A közgyűlésen a részvényhez fűződő
jogait az a részvényes (részvényesi meghatalmazott, közös tulajdonban álló részvény esetén közös
képviselő) gyakorolhatja, aki a KELER Zrt. által a közgyűlés napját megelőző ötödik munkanap (2023.
április 21.) mint fordulónap szerinti tulajdonosi megfeleltetés alapján, az abban foglalt részvény
darabszám feltüntetésével, a közgyűlés kezdő napját megelőző második munkanapon, azaz 2023. április
26-án a részvénykönyvbe bejegyzésre került. A CAPS rendszerben az ’A’ sorozatú törzsrészvényekhez
(ISIN: HU0000190855) kapcsolódó tulajdonosi megfeleltetés társasági esemény azonosítója (CORP) és
egyedi referencia száma (COAF): HU20230328010229

Amennyiben a részvényes képviselő útján kíván eljárni, a képviseleti meghatalmazást legkésőbb a
közgyűlés kezdőnapját megelőző második munkanapon, 2023. április 26-án 18 óráig szükséges az
Igazgatósághoz benyújtani. A közgyűlési részvételhez a részvényesnek neve/cégneve,
lakcíme/székhelye valamint telefonszáma vagy e-mail címe megadásával részvételi szándéka
bejelentése szükséges a Közgyűlést megelőző munkanapon, 2023. április 27-én 12 óráig. A
részvénykönyvbe bejegyzett személy közgyűlésen történő részvételi és a közgyűlésen gyakorolható
részvényesi jogait nem érinti a részvénynek a közgyűlés napját megelőző átruházása.

Ha a Társaságban együttesen a szavazatok legalább egy százalékával rendelkező részvényesek a
napirend kiegészítésére vonatkozó – a napirend részletezettségére vonatkozó szabályoknak megfelelő –
javaslatot vagy a napirenden szereplő vagy arra felveendő napirendi ponttal kapcsolatos
határozattervezetet a közgyűlés összehívásáról szóló hirdetmény megjelenésétől számított 8 (nyolc)
napon belül közlik az Igazgatósággal, az Igazgatóság a kiegészített napirendről, a részvényesek által
előterjesztett határozattervezetekről a javaslat vele való közlését követően hirdetményt tesz közzé. A
hirdetményben megjelölt kérdést napirendre tűzöttnek kell tekinteni.

A részvényesi jogokra és kötelezettségekre valamint a Közgyűlésre egyebekben a Társaság
Alapszabályának 9. (A részvényekhez kapcsolódó részvényesi jogok és kötelezettségek) fejezetében
valamint 10. (A Közgyűlés) fejezetében foglaltak irányadók.

Határozatképtelenség esetén a megismételt közgyűlésre 2023. április 28-án 1100 órától a fentiekben
megjelölt, eredeti helyszínen (2400 Dunaújváros, Verebély út 14.) kerül sor, amely az eredeti napirenden
szereplő ügyekben a jelenlévők által képviselt szavazati jog mértékétől függetlenül határozatképes.

A közgyűlés napirendjén szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztéseket, határozati javaslatokat a
Társaság 2023. április 6-ig a Társaság honlapján (www.epduferr.hu), valamint a Budapesti Értéktőzsde
Zrt. és a Magyar Nemzeti Bank hirdetményi felületein (bet.hu; kozzetetelek.mnb.hu) elektronikus úton
közzéteszi.

A Társaság a közgyűlésre ezúton meghívja a BÉT Xtend Általános Üzletszabályzat Második Könyve
13.1. és 14.3. pontjainak megfelelően a Navigator Investments Zrt-t (székhelye: 1075 Budapest, Madách
Imre út 13-14., cégjegyzékszáma: 01-10-140965), a Társaság kijelölt tanácsadóját, valamint a
piacműködtető Budapesti Értéktőzsde Zrt-t (székhelye: 1013 Budapest, Krisztina körút 55. VI. em.,
cégjegyzékszáma: 01-10-044764).

A regisztráció a közgyűlés helyszínén és napján 9 óra 30 perctől lehetséges.