2024 június 20

ENEFI – Rendkívüli közgyűlés napirendje

Az ENEFI Vagyonkezelő Nyrt. (székhelye: 1039 Budapest, Pünkösdfürdő u. 52. 4. emelt 413., Cégjegyzékszám: 01-10-045428) ezúton hívja meg Tisztelt Részvényeseit a Társaság rendkívüli közgyűlésére.

A Közgyűlés időpontja: 2022. 09. 12. 10.00 óra

A Közgyűlés helyszíne: ENEFI Vagyonkezelő Nyrt. székhelye: 1039 Budapest, Pünkösdfürdő u. 52. 4. emelt 413.

A Közgyűlés megtartásának módja: Részvényesek személyes jelenlétével

A Közgyűlés napirendje:

1. Döntés Igazgatósági tag megválasztásáról, díjazásáról

A Társaság a közgyűlés napirendi pontjaival kapcsolatos előterjesztéseket és határozati javaslatokat közzéteszi a közgyűlést legalább 21 nappal (2022. 08. 21.) megelőzően elektronikus úton a tisztelt Befektetői tájékoztatása céljából a BÉT (www.bet.hu) az MNB (www.kozzetetelek.hu) valamint saját honlapján (www.enefi.hu). A napirendi pontokkal kapcsolatos előterjesztések és határozati javaslatok eredeti példánya a közzétételt követően a Társaság székhelyén is megtekinthető munkanapokon 9-17 óra között.

Részvényesi jogok gyakorlásának feltételei:

A közgyűlésen részt venni szándékozó részvényes, illetve részvényesi meghatalmazott nevét a közgyűlés kezdő napját megelőző második munkanapig (2022. 09. 08., megismételt közgyűlés esetén: 2022. 09. 08.) kell a részvénykönyvbe bejegyezni. A Közgyűlésen való részvétel jogát és a részvényhez fűződő egyéb jogait az a részvényes gyakorolhatja, akinek nevét a Közgyűlés kezdő napját megelőző második (2) munkanapon (2022. 09. 08., megismételt közgyűlés esetén: 2022. 09. 08.) 18.00 órakor (Részvénykönyv Lezárása) a részvénykönyv tartalmazza és eddig az időpontig a társaság az értékpapírszámla-vezető által kiállított tulajdonosi igazolást eredetben átvette. A tulajdonosi igazolás társaság részére történő szabályszerű átadásának minősül a fentieken túl az is, amennyiben a részvényes a Részvénykönyv Lezárásáig azt faxon vagy más igazolható módon a társaság részére eljuttatja és legkésőbb a Közgyűlés megkezdéséig annak eredeti példányát is átadja. A fenti feltételek hiányában a részvényes a Közgyűlésen nem vehet részt, szavazati és egyéb jogokat nem gyakorolhat. A tulajdonosi igazolás társaság részére történő átadása tekintetében a bizonyítási kötelezettség a részvényest terheli.

A tulajdonosi igazolást az értékpapírszámla-vezető köteles a részvényes kérésére a részvényről kiállítani. A tulajdonosi igazolásnak tartalmaznia kell a részvénytársaság cégnevét, a részvényfajtát, a részvény darabszámát, az értékpapírszámla-vezető cégnevét és cégszerű aláírását, a részvényes nevét (cégnevét), lakóhelyét (székhelyét). A tulajdonosi igazolás a Közgyűlés vagy a megismételt Közgyűlés napjáig érvényes. A tulajdonosi igazolásnak a részvényes tőzsdezárást követően tulajdonolt valós részvény-darabszámát kell tartalmaznia.

A tulajdonosi igazolás fordulónapja nem lehet korábbi, mint a Közgyűlést megelőző ötödik (5.) munkanap 2022. 09. 05. megismételt közgyűlés esetén: 2022. 09. 05.

A tulajdonosi igazolás kiállítását követően az értékpapírszámla-vezető az értékpapírszámlán a részvényre vonatkozó változást csak a tulajdonosi igazolás egyidejű visszavonása mellett vezethet át. A társaság részére megküldött tulajdonosi igazolásban foglalt adatoknak meg kell egyeznie a Részvénykönyv Lezárásakor fennálló valós adatokkal. Amennyiben a tulajdonosi igazolás benyújtását követően és a Részvénykönyv Lezárását megelőzően a részvényes tulajdonában álló részvény darabszámban vagy más adatokban változás következik be, a részvényes köteles új tulajdonosi igazolást a társaság részére eljuttatni az Alapszabály VIII/4.1. pontban meghatározott módon és határidőben.

A társaság nem vállal felelősséget az értékpapír-számlavezetők mulasztásának következményeiért.

Amennyiben a részvényes nem természetes személy vagy meghatalmazottja útján jár el, úgy a képviseletében eljáró személy köteles igazolni képviseleti jogosultságát (30 napnál nem régebbi cégkivonat, aláírási címpéldány) magyar vagy angol nyelven.

A részvényes a részvényhez fűződő jogait személyesen vagy képviselője útján gyakorolhatja.

A meghatalmazást közokirat vagy teljes bizonyító erejű magánokirat formájában kell a részvénytársasághoz benyújtani legkésőbb a közgyűlést megelőző 2. napig 18. óráig. Amennyiben a meghatalmazás formai illetőleg tartalmi szempontból nem megfelelő vagy elkésett, a meghatalmazott a közgyűlésen nem vehet részt, szavazati és egyéb jogokat nem gyakorolhat.

A képviseleti meghatalmazás egy közgyűlésre szólhat.

Az Igazgatóság felhívására a részvényes (letétkezelő, részvényesi meghatalmazott, közös tulajdonban álló részvény esetén a közös képviselő) haladéktalanul nyilatkozni köteles arról, hogy a részvények tekintetében ki a tényleges tulajdonos. Amennyiben a részvényes a felhívásnak nem tesz eleget az előírt határidőn belül a szavazati joga felfüggesztésre kerül mindaddig, míg a tájékoztatási kötelezettségének eleget nem tesz.

A közgyűlés lefolytatása, határozathozatal:

A részvényesek regisztrálása a közgyűlés kezdő időpontját megelőző egy órával kezdődik. A regisztráció során a részvényes személyazonosságának, lakóhelyének, képviseleti jogosultságának igazolását és a jelenléti ív aláírását követően átveszi a lezárt részvénykönyvben szereplő részvény darabszám szerint őt megillető szavazatszámot tartalmazó szavazólapot.

A közgyűlésen a szavazás a szavazójegyek feltartásával történik. A közgyűlés a szavazás lebonyolítására a közgyűlés elnökének javaslatára szavazatszámlálót (vagy szavazatszámláló bizottságot) választ. A legfőbb szerv ülését a közgyűlés által megválasztott elnök vezeti.

Minden részvény egy szavazatra jogosít, tehát minden 10,- Ft névértékű részvény után  a részvényest egy szavazat illeti meg. Az átalakítható-osztalékelsőbbségi részvény szavazati joggal nem bír.

A közgyűlés a határozatokat a leadott szavazatok egyszerű többségével hozza meg, kivéve, ha jogszabály vagy felhatalmazása alapján az alapszabály, illetőleg a társaság működésére kötelezően alkalmazandó tőzsdei szabályzat magasabb szavazati arányt tesz kötelezővé.

Részvényesi jogokra vonatkozó egyéb tájékoztatás

A részvénykönyvnek a közgyűlést megelőző lezárása nem korlátozza a részvénykönyvbe bejegyzett

személy jogát részvényeinek részvénykönyv lezárását követő átruházásában. A részvénynek a közgyűlés kezdő napját megelőző átruházása nem zárja ki a részvénykönyvbe bejegyzett személynek azt a jogát, hogy a közgyűlésen részt vegyen és az őt, mint részvényest megillető jogokat gyakorolja.

A részvényes jogosult a közgyűlés napirendjére tűzött ügyre vonatkozóan, a közgyűlés napja előtt legalább nyolc nappal benyújtott írásbeli kérelemmel felvilágosítást kérni az Igazgatóságtól. Az igazgatóság megtagadhatja a felvilágosítást, ha álláspontja szerint az a részvénytársaság üzleti titkát sértené.

A szavazatok legalább egy százalékával rendelkező részvényesek az ok megjelölésével írásban kérhetik az igazgatóságtól, hogy valamely kérdést tűzzön a közgyűlés napirendjére illetőleg a napirendi pontokkal összefüggésben határozati javaslatot is előterjeszthetnek. A részvényesek ezen jogukat a közgyűlés összehívásáról szóló hirdetmény megjelenésétől számított nyolc napon belül gyakorolhatják.

Határozatképtelenség esetén:

Ha a közgyűlés nem határozatképes, a megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a jelenlévők által képviselt szavazati jog mértékétől függetlenül határozatképes. A megismételt közgyűlést a nem határozatképes közgyűléssel azonos kezdőnappal is össze lehet hívni, a két közgyűlés közötti időtartam nem lehet hosszabb, mint huszonegy nap.

A megismételt közgyűlés időpontja: 2022. 09. 12. 11.00 óra

A megismételt közgyűlés helyszíne: 1039 Budapest, Pünkösdfürdő u. 52. 4. emelt 413.

Várjuk minden kedves részvényesünket.