2024 július 23

ENEFI Nyrt.- Közgyűlési meghívó/Notice of the general meeting

Az ENEFI Vagyonkezelő Nyrt. (székhelye: 1031 Budapest, Nánási út 23779/8/E/24. hrsz.,
Cégjegyzékszám: 01-10-045428) ezúton hívja meg Tisztelt Részvényeseit a Társaság rendes
közgyűlésére.

A Közgyűlés időpontja: 2023. 04. 28. 13.00 óra

A Közgyűlés helyszíne: ENEFI Vagyonkezelő Nyrt. székhelye
1031 Budapest, Nánási út 23779/8/E/24. hrsz.
(1031 Budapest, Nánási út 5-7. E épület 3. emelet 24.)

A Közgyűlés megtartásának módja: Részvényesek személyes jelenlétével

A Közgyűlés napirendje:

 1. A Társaság 2022. üzleti évének lezárása.
  1.1. Igazgatóság jelentésének ismertetése a Társaság ügyvezetéséről, a Társaság vagyoni helyzetéről
  és üzletpolitikájáról valamint a Társaság 2022. évre vonatkozó egyedi és konszolidált beszámolójáról.
  1.2. Felügyelő Bizottság jelentésének ismertetése a Társaság 2022. évre vonatkozó egyedi és
  konszolidált beszámolójáról.
  1.3. Könyvvizsgáló jelentésének ismertetése a Társaság 2022. évre vonatkozó egyedi és konszolidált
  beszámolójáról.
  1.4. Döntés az egyedi éves beszámoló elfogadásáról.
  1.5. Döntés az adózott eredmény felhasználásáról.
  1.6. Döntés a konszolidált éves beszámoló elfogadásáról.
 2. Véleménynyilvánító szavazás a Társaság javadalmazási jelentéséről.
 3. Az Igazgatósági tagok előző üzleti évben végzett munkájának értékelése, döntés felmentvény
  tárgyában.
 4. Döntés az Igazgatóság Budapesti Értéktőzsde részére benyújtandó felelős vállalatirányítási
  jelentésének elfogadásáról.
 5. Döntés az Igazgatóság felhatalmazásáról saját részvény vásárlására
 6. Döntés felelős könyvvizsgáló személyéről

A Társaság a közgyűlés napirendi pontjaival kapcsolatos előterjesztéseket és határozati
javaslatokat közzéteszi a közgyűlést legalább 21 nappal (2023. 04. 06.) megelőzően elektronikus
úton a tisztelt Befektetői tájékoztatása céljából a BÉT (www.bet.hu) az MNB
(www.kozzetetelek.hu) valamint saját honlapján (www.enefi.hu). A napirendi pontokkal
kapcsolatos előterjesztések és határozati javaslatok eredeti példánya a közzétételt követően a
Társaság székhelyén is megtekinthető munkanapokon 9-17 óra között.

Részvényesi jogok gyakorlásának feltételei:

A közgyűlésen részt venni szándékozó részvényes, illetve részvényesi meghatalmazott nevét a
közgyűlés kezdő napját megelőző második munkanapig (2023. 04. 26., megismételt közgyűlés
esetén: 2023. 04. 26.) kell a részvénykönyvbe bejegyezni. A Közgyűlésen való részvétel jogát és a
részvényhez fűződő egyéb jogait az a részvényes gyakorolhatja, akinek nevét a Közgyűlés kezdő
napját megelőző második (2) munkanapon (2023. 04. 26., megismételt közgyűlés esetén: 2023. 04.
26.) 18.00 órakor (Részvénykönyv Lezárása) a részvénykönyv tartalmazza és eddig az időpontig a
társaság az értékpapírszámla-vezető által kiállított tulajdonosi igazolást eredetben átvette. A
tulajdonosi igazolás társaság részére történő szabályszerű átadásának minősül a fentieken túl az is,
amennyiben a részvényes a Részvénykönyv Lezárásáig azt faxon vagy más igazolható módon a
társaság részére eljuttatja és legkésőbb a Közgyűlés megkezdéséig annak eredeti példányát is
átadja. A fenti feltételek hiányában a részvényes a Közgyűlésen nem vehet részt, szavazati és egyéb
jogokat nem gyakorolhat. A tulajdonosi igazolás társaság részére történő átadása tekintetében a
bizonyítási kötelezettség a részvényest terheli.

A tulajdonosi igazolást az értékpapírszámla-vezető köteles a részvényes kérésére a részvényről
kiállítani. A tulajdonosi igazolásnak tartalmaznia kell a részvénytársaság cégnevét, a részvényfajtát,
a részvény darabszámát, az értékpapírszámla-vezető cégnevét és cégszerű aláírását, a részvényes
nevét (cégnevét), lakóhelyét (székhelyét). A tulajdonosi igazolás a Közgyűlés vagy a megismételt
Közgyűlés napjáig érvényes. A tulajdonosi igazolásnak a részvényes tőzsdezárást követően
tulajdonolt valós részvény-darabszámát kell tartalmaznia.

A tulajdonosi igazolás fordulónapja nem lehet korábbi, mint a Közgyűlést megelőző ötödik (5.)
munkanap 2023. 04. 21. megismételt közgyűlés esetén: 2023. 04. 21.

A tulajdonosi igazolás kiállítását követően az értékpapírszámla-vezető az értékpapírszámlán a
részvényre vonatkozó változást csak a tulajdonosi igazolás egyidejű visszavonása mellett vezethet
át. A társaság részére megküldött tulajdonosi igazolásban foglalt adatoknak meg kell egyeznie a
Részvénykönyv Lezárásakor fennálló valós adatokkal. Amennyiben a tulajdonosi igazolás
benyújtását követően és a Részvénykönyv Lezárását megelőzően a részvényes tulajdonában álló
részvény darabszámban vagy más adatokban változás következik be, a részvényes köteles új
tulajdonosi igazolást a társaság részére eljuttatni az Alapszabály VIII/4.1. pontban meghatározott
módon és határidőben.

A társaság nem vállal felelősséget az értékpapír-számlavezetők mulasztásának következményeiért.

Amennyiben a részvényes nem természetes személy vagy meghatalmazottja útján jár el, úgy a
képviseletében eljáró személy köteles igazolni képviseleti jogosultságát (30 napnál nem régebbi
cégkivonat, aláírási címpéldány) magyar vagy angol nyelven.

A részvényes a részvényhez fűződő jogait személyesen vagy képviselője útján gyakorolhatja.

A meghatalmazást közokirat vagy teljes bizonyító erejű magánokirat formájában kell a
részvénytársasághoz benyújtani legkésőbb a közgyűlést megelőző 2. napig 18. óráig. Amennyiben a
meghatalmazás formai illetőleg tartalmi szempontból nem megfelelő vagy elkésett, a
meghatalmazott a közgyűlésen nem vehet részt, szavazati és egyéb jogokat nem gyakorolhat.

A képviseleti meghatalmazás egy közgyűlésre szólhat.

Az Igazgatóság felhívására a részvényes (letétkezelő, részvényesi meghatalmazott, közös
tulajdonban álló részvény esetén a közös képviselő) haladéktalanul nyilatkozni köteles arról, hogy a
részvények tekintetében ki a tényleges tulajdonos. Amennyiben a részvényes a felhívásnak nem
tesz eleget az előírt határidőn belül a szavazati joga felfüggesztésre kerül mindaddig, míg a
tájékoztatási kötelezettségének eleget nem tesz.

A közgyűlés lefolytatása, határozathozatal:

A részvényesek regisztrálása a közgyűlés kezdő időpontját megelőző egy órával kezdődik. A
regisztráció során a részvényes személyazonosságának, lakóhelyének, képviseleti jogosultságának
igazolását és a jelenléti ív aláírását követően átveszi a lezárt részvénykönyvben szereplő részvény
darabszám szerint őt megillető szavazatszámot tartalmazó szavazólapot.

A közgyűlésen a szavazás a szavazójegyek feltartásával történik. A közgyűlés a szavazás
lebonyolítására a közgyűlés elnökének javaslatára szavazatszámlálót (vagy szavazatszámláló
bizottságot) választ. A legfőbb szerv ülését a közgyűlés által megválasztott elnök vezeti.

Minden részvény egy szavazatra jogosít, tehát minden 10,- Ft névértékű részvény után a
részvényest egy szavazat illeti meg. Az átalakítható-osztalékelsőbbségi részvény szavazati joggal
nem bír.

A közgyűlés a határozatokat a leadott szavazatok egyszerű többségével hozza meg, kivéve, ha
jogszabály vagy felhatalmazása alapján az alapszabály, illetőleg a társaság működésére kötelezően
alkalmazandó tőzsdei szabályzat magasabb szavazati arányt tesz kötelezővé.

Részvényesi jogokra vonatkozó egyéb tájékoztatás

A részvénykönyvnek a közgyűlést megelőző lezárása nem korlátozza a részvénykönyvbe bejegyzett
személy jogát részvényeinek részvénykönyv lezárását követő átruházásában. A részvénynek a
közgyűlés kezdő napját megelőző átruházása nem zárja ki a részvénykönyvbe bejegyzett
személynek azt a jogát, hogy a közgyűlésen részt vegyen és az őt, mint részvényest megillető
jogokat gyakorolja.

A részvényes jogosult a közgyűlés napirendjére tűzött ügyre vonatkozóan, a közgyűlés napja előtt
legalább nyolc nappal benyújtott írásbeli kérelemmel felvilágosítást kérni az Igazgatóságtól. Az
igazgatóság megtagadhatja a felvilágosítást, ha álláspontja szerint az a részvénytársaság üzleti titkát
sértené.

A szavazatok legalább egy százalékával rendelkező részvényesek az ok megjelölésével írásban
kérhetik az igazgatóságtól, hogy valamely kérdést tűzzön a közgyűlés napirendjére illetőleg a
napirendi pontokkal összefüggésben határozati javaslatot is előterjeszthetnek. A részvényesek ezen
jogukat a közgyűlés összehívásáról szóló hirdetmény megjelenésétől számított nyolc napon belül
gyakorolhatják.

Határozatképtelenség esetén:


Ha a közgyűlés nem határozatképes, a megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő
ügyekben a jelenlévők által képviselt szavazati jog mértékétől függetlenül határozatképes. A
megismételt közgyűlést a nem határozatképes közgyűléssel azonos kezdőnappal is össze lehet
hívni, a két közgyűlés közötti időtartam nem lehet hosszabb, mint huszonegy nap
.

A megismételt közgyűlés időpontja: 2023. 04. 28. 14.00 óra

A megismételt közgyűlés helyszíne:

ENEFI Vagyonkezelő Nyrt. székhelye
1031 Budapest, Nánási út 23779/8/E/24. hrsz.
(1031 Budapest, Nánási út 5-7. E épület 3. emelet
24.)

Várjuk minden kedves részvényesünket.

ENEFI Asset Management Plc. (registered office: 1031 Budapest, Nánási út 23779/8/E/24.
hrsz., company registration No.: 01-10-045428) hereby invites the shareholders of the
Company to participate in the Company’s ordinary general meeting.

Date and time of the general meeting: 28. 04. 2023, 13:00 hours

Venue of the general meeting: at the registered office of the Company
1031 Budapest, Nánási út 23779/8/E/24.
hrsz.
(1031 Budapest, Nánási út 5-7. E épület 3.
emelet 24.)

Manner of holding the general meeting: By way of the shareholders’ personal
attendance

Agenda of the general meeting:

 1. Closing business year 2022 of the Company
  1.1. Report of the Board of Directors on the management, net-worth position and business
  policy of the Company and on the Company’s annual and consolidated annual report for
  business year 2022
  1.2. Report of the Supervisory Board on the Company’s annual and consolidated annual
  report for business year 2022
  1.3. Report of the Auditor on the Company’s annual and consolidated annual report for
  business year 2022
  1.4. Decision on the acceptance of the individual annual financial statements of the company
  1.5. Decision on the utilization of the profit after tax
  1.6. Decision on the acceptance of the consolidated annual financial statements og the
  company.
 2. Advisory vote on the remuneration report of the Company.
 3. Review and assessment of the performance of board members contemplated in
  previous business year and decision on the discharge of liability
 4. Decision on the acceptance of the Board of Directors’ report on corporate
  governance to be submitted to the Budapest Stock Exchange.
 5. Decision on authorizing the Board of Directors to purchase own shares of the Company
 6. Decision on election of Auditor

The Company will publish proposals for resolutions and motions in respect of the agenda
items at least 21 days prior to the general meeting, (2023. 04. 06.) electronically, on the
website of the Budapest Stock Exchange (www.bet.hu) and the Hungarian National Bank
(www.kozzetetelek.hu) as well as on its website (www.enefi.hu) in order to provide
appropriate information to the shareholders. The original copies proposals and decision
proposals related to the items on the agenda are available after publication at the
registered seat of the Company between 9:00 am. and 5:00 pm. on workdays.

Exercising of shareholders’ rights:

The name of those shareholders or shareholders’ representatives who intend participating
at the Shareholders’ Meeting shall be registered in Share Register at least until the second
business day (2023. 04. 26., in case of repeated general meeting: 2023. 04. 26.) prior to the
starting day of the Shareholders’ Meeting. Those shareholders may exercise their right to
participate in the Shareholders’ Meeting, as well as the other rights associated with the
share, whose name is contained in the share register by 6 p.m. on the second (2nd) (2023. 04.26. in case of repeated general meeting: 2023. 04. 26.) working day before the starting
day of the Shareholders’ Meeting (Closure of the Share Register) if by this date the company
has received the original copy of the ownership certificate issued by the securities account
manager. In addition to the above, the ownership certificate will also be considered to have
been duly handed over to the company if the shareholder forwarded it by fax or in any other
certifiable manner by the Closure of the Share Register and also hands over the original copy
no later than by the start of the Shareholders’ Meeting. In the absence of the above, the
shareholder cannot participate in the Shareholders’ Meeting and cannot exercise the voting
and other rights. With respect to the handover to the Company of the ownership certificate,
the burden of proof rests with the shareholder.

The securities account manager must issue an ownership certificate for the share upon the
shareholder’s request. The ownership certificate must include the name of the company
limited by shares, the type of shares, the number of shares, the company name and official
signature of the securities account manager, and the name (company name) and residence
(registered office) of the shareholder. The ownership certificate is valid until the day of the
Shareholders’ Meeting or of the reconvened Shareholders’ Meeting. The ownership
certificate must contain the actual number of shares that are held by the shareholder after
the stock exchange closes.

The effective date of the ownership certificate may not be earlier than the fifth (5th)
working day before the Shareholders’ Meeting (2023. 04. 21., in case of repeated general
meeting: 2023. 04. 21.).

Following the issuance of the ownership certificate the securities account keeper may only
record any change on the securities account in respect of the share subject to the
simultaneous withdrawal of the ownership certificate. The data contained in the ownership
certificate sent to the company has to be identical with the real data at the time of the
Closure of the Share Register. If there had been any changes in the number of shares owned
by the shareholder or in any other data after presenting the ownership certificate but before
the Closure of the Share Register, the shareholder has to present its new ownership
certificate to the company pursuant to sub-section VIII/4.1 of the Articles of Association.

The Company shall assume no liability for any consequences of negligence on the part of the
securities account keepers.

If the shareholder is not a natural person or is represented by proxy, then the person acting
as its proxy shall certify his right of representation either in Hungarian or in English
language. (Certificate of incorporation not older than 30 days, specimen signature)

The shareholder may exercise his rights associated with the share in person or by proxy.

The authorisation shall be submitted to the Company in the form of a notarial deed or
private document of full probative force, by 6 p.m. the 2nd day preceding the shareholders’
meeting at the latest. If such authorisation is not adequate in terms of form or substance, or
it is submitted late, the authorised person shall not be permitted to participate in the
shareholders’ meeting or to exercise voting and other rights.

The authorisation for representation shall be valid for one shareholders’ meeting only.

If called on by the Board of Directors, the shareholder (custodian, shareholder’s proxy, and
in the case of jointly owned shares, the common representative) shall state immediately
who is the beneficial owner of the shares. If the shareholder does not make the above
statement when called upon to do so, his voting right shall be suspended within the
prescribed deadline until he has fulfilled his obligation in respect of providing information.

Conduct of the shareholders’ meeting, adoption of resolutions:

The registration of the shareholders shall begin one hour prior to the start time of the
shareholders’ meeting. In the course of registration the shareholder, after providing
evidence of his identity, residential address and right of proxy and after signing the list of
attendees, shall collect the voting sheet containing the number of votes to which that
shareholder is entitled, according to the number of shares indicated in the closed share
resister.

Voting at the shareholders’ meeting shall take place by a show of voting slips. The
shareholders’ meeting shall elect a vote counter (or vote-counting committee) at the
proposal of the chairperson of the shareholders’ meeting, to conduct the voting. The
meeting of the supreme body is chaired by the chairperson elected by the shareholders’
meeting.

Every share shall entitle its holder to one vote, and thus the shareholder shall have one vote
for each share of a par value of HUF 10. The dividend-preference convertible shares shall
hold no voting right.

The shareholders’ meeting shall adopt its resolutions by way of a simple majority of the
votes cast, unless a provision of the law or, based on an authorisation granted by the law,
the articles of association, or a stock-exchange regulation obligatorily applicable in respect of
the Company’s operation, make a higher ratio of votes obligatory.

Other information on shareholders’ rights:

The closing of the share register prior to the shareholders’ meeting shall not restrict the
right of the person recorded in the share register with respect to the transfer of his shares
after the closing of the share register. Any transfer of the share prior to the initial date of the
shareholders’ meeting shall not preclude the right of persons recorded in the share register
to participate in the shareholders’ meeting and exercise their rights as shareholders.

Shareholders are entitled, in a written application submitted no later than 8 days prior to the
date of the general meeting, to request information from the Board of Directors on any
matter included in the agenda of the general meeting. The Board of Directors may refuse to
provide information if, in its opinion, doing so would interfere with a business secret of the
Company.

Shareholders holding at least 1% of the votes may, in writing, request the Board of Directors
to include an issue in the agenda, provided that reasons are given, and may put forward a
proposal for resolution in relation to the agenda items. Shareholders may exercise this right
within eight days following the publication of the notice convening the general meeting.

Lack of a quorum:

If the general meeting fails to have quorum, the reconvened general meeting shall have a
quorum on the issues of the original agenda irrespective of the number of those present.
Such re-convened general meeting may be reconvened for the same day as the general
meeting having no quorum, however, the period between the two general meeting cannot
be longer than 21 days.

Date and time of the repeated general meeting: 28. 04. 2023, 14:00 hours

Venue of the repeated general meeting: 1031 Budapest, Nánási út
23779/8/E/24. hrsz. (1031 Budapest,
Nánási út 5-7. E épület 3. emelet
24.)

We look forward to seeing all of the Company’s shareholders at the meeting.