2024 július 19

ENEFI – Közgyűlési meghívó

Az ENEFI Vagyonkezelő Nyrt. (székhelye: 1039 Budapest, Pünkösdfürdő u. 52. 4. emelt 413., Cégjegyzékszám: 01-10-045428) ezúton hívja meg Tisztelt Részvényeseit a Társaság rendes közgyűlésére.

A Közgyűlés időpontja:                               2022. 04. 29. 12.00 óra

A Közgyűlés helyszíne:                                  ENEFI Vagyonkezelő Nyrt. székhelye

1039 Budapest, Pünkösdfürdő u. 52. 4. emelt 413.

A Közgyűlés megtartásának módja:       Részvényesek személyes jelenlétével

A Közgyűlés napirendje:

 1. A Társaság 2021. üzleti évének lezárása.
  • Igazgatóság jelentésének ismertetése a Társaság ügyvezetéséről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról valamint a Társaság 2021. évre vonatkozó egyedi és konszolidált beszámolójáról.
  • Felügyelő Bizottság jelentésének ismertetése a Társaság 2021. évre vonatkozó egyedi és konszolidált beszámolójáról.
  • Könyvvizsgáló jelentésének ismertetése a Társaság 2021. évre vonatkozó egyedi és konszolidált beszámolójáról.
  • Döntés az egyedi éves beszámoló elfogadásáról.
  • Döntés az adózott eredmény felhasználásáról.
  • Döntés a konszolidált éves beszámoló elfogadásáról.
 2. Véleménynyilvánító szavazás a Társaság javadalmazási jelentéséről.
 3. Az Igazgatósági tagok előző üzleti évben végzett munkájának értékelése, döntés felmentvény tárgyában.
 4. Döntés az Igazgatóság Budapesti Értéktőzsde részére benyújtandó felelős vállalatirányítási jelentésének elfogadásáról.
 5. Döntés az Igazgatóság felhatalmazásáról saját részvény vásárlására
 6. Döntés Könyvvizsgáló visszahívásáról, megválasztásáról, díjazásáról
 7. Alapszabály VIII. rész 3.2. pontjának módosítása és új egységes alapszabály elfogadása

A Társaság a közgyűlés napirendi pontjaival kapcsolatos előterjesztéseket és határozati javaslatokat közzéteszi a közgyűlést legalább 21 nappal (2022. 04. 07.) megelőzően elektronikus úton a tisztelt Befektetői tájékoztatása céljából a BÉT (www.bet.hu) az MNB (www.kozzetetelek.hu) valamint saját honlapján (www.enefi.hu). A napirendi pontokkal kapcsolatos előterjesztések és határozati javaslatok eredeti példánya a közzétételt követően a Társaság székhelyén is megtekinthető munkanapokon 9-17 óra között.

Részvényesi jogok gyakorlásának feltételei:

A közgyűlésen részt venni szándékozó részvényes, illetve részvényesi meghatalmazott nevét a közgyűlés kezdő napját megelőző második munkanapig (2022. 04. 27., megismételt közgyűlés esetén: 2022. 05. 06.) kell a részvénykönyvbe bejegyezni. A Közgyűlésen való részvétel jogát és a részvényhez fűződő egyéb jogait az a részvényes gyakorolhatja, akinek nevét a Közgyűlés kezdő napját megelőző második (2) munkanapon (2022. 04. 27., megismételt közgyűlés esetén: 2022. 05. 06.) 18.00 órakor (Részvénykönyv Lezárása) a részvénykönyv tartalmazza és eddig az időpontig a

társaság az értékpapírszámla-vezető által kiállított tulajdonosi igazolást eredetben átvette. A tulajdonosi igazolás társaság részére történő szabályszerű átadásának minősül a fentieken túl az is, amennyiben a részvényes a Részvénykönyv Lezárásáig azt faxon vagy más igazolható módon a társaság részére eljuttatja és legkésőbb a Közgyűlés megkezdéséig annak eredeti példányát is átadja. A fenti feltételek hiányában a részvényes a Közgyűlésen nem vehet részt, szavazati és egyéb jogokat nem gyakorolhat. A tulajdonosi igazolás társaság részére történő átadása tekintetében a bizonyítási kötelezettség a részvényest terheli.

A tulajdonosi igazolást az értékpapírszámla-vezető köteles a részvényes kérésére a részvényről kiállítani. A tulajdonosi igazolásnak tartalmaznia kell a részvénytársaság cégnevét, a részvényfajtát, a részvény darabszámát, az értékpapírszámla-vezető cégnevét és cégszerű aláírását, a részvényes nevét (cégnevét), lakóhelyét (székhelyét). A tulajdonosi igazolás a Közgyűlés vagy a megismételt Közgyűlés napjáig érvényes. A tulajdonosi igazolásnak a részvényes tőzsdezárást követően tulajdonolt valós részvény-darabszámát kell tartalmaznia.

A tulajdonosi igazolás fordulónapja nem lehet korábbi, mint a Közgyűlést megelőző ötödik (5.) munkanap 2022. 04. 22. megismételt közgyűlés esetén: 2022. 05. 03.

A tulajdonosi igazolás kiállítását követően az értékpapírszámla-vezető az értékpapírszámlán a részvényre vonatkozó változást csak a tulajdonosi igazolás egyidejű visszavonása mellett vezethet át. A társaság részére megküldött tulajdonosi igazolásban foglalt adatoknak meg kell egyeznie a Részvénykönyv Lezárásakor fennálló valós adatokkal. Amennyiben a tulajdonosi igazolás benyújtását követően és a Részvénykönyv Lezárását megelőzően a részvényes tulajdonában álló részvény darabszámban vagy más adatokban változás következik be, a részvényes köteles új tulajdonosi igazolást a társaság részére eljuttatni az Alapszabály VIII/4.1. pontban meghatározott módon és határidőben.

A társaság nem vállal felelősséget az értékpapír-számlavezetők mulasztásának következményeiért.

Amennyiben a részvényes nem természetes személy vagy meghatalmazottja útján jár el, úgy a képviseletében eljáró személy köteles igazolni képviseleti jogosultságát (30 napnál nem régebbi cégkivonat, aláírási címpéldány) magyar vagy angol nyelven.

A részvényes a részvényhez fűződő jogait személyesen vagy képviselője útján gyakorolhatja.

A meghatalmazást közokirat vagy teljes bizonyító erejű magánokirat formájában kell a részvénytársasághoz benyújtani legkésőbb a közgyűlést megelőző 2. napig 18. óráig. Amennyiben a meghatalmazás formai illetőleg tartalmi szempontból nem megfelelő vagy elkésett, a meghatalmazott a közgyűlésen nem vehet részt, szavazati és egyéb jogokat nem gyakorolhat.

A képviseleti meghatalmazás egy közgyűlésre szólhat.

Az Igazgatóság felhívására a részvényes (letétkezelő, részvényesi meghatalmazott, közös tulajdonban álló részvény esetén a közös képviselő) haladéktalanul nyilatkozni köteles arról, hogy a részvények tekintetében ki a tényleges tulajdonos. Amennyiben a részvényes a felhívásnak nem tesz eleget az előírt határidőn belül a szavazati joga felfüggesztésre kerül mindaddig, míg a tájékoztatási kötelezettségének eleget nem tesz.

A közgyűlés lefolytatása, határozathozatal:

A részvényesek regisztrálása a közgyűlés kezdő időpontját megelőző egy órával kezdődik. A regisztráció során a részvényes személyazonosságának, lakóhelyének, képviseleti jogosultságának

igazolását és a jelenléti ív aláírását követően átveszi a lezárt részvénykönyvben szereplő részvény darabszám szerint őt megillető szavazatszámot tartalmazó szavazólapot.

A közgyűlésen a szavazás a szavazójegyek feltartásával történik. A közgyűlés a szavazás lebonyolítására a közgyűlés elnökének javaslatára szavazatszámlálót (vagy szavazatszámláló bizottságot) választ. A legfőbb szerv ülését a közgyűlés által megválasztott elnök vezeti.

Minden részvény egy szavazatra jogosít, tehát minden 10,- Ft névértékű részvény után  a részvényest egy szavazat illeti meg. Az átalakítható-osztalékelsőbbségi részvény szavazati joggal nem bír.

A közgyűlés a határozatokat a leadott szavazatok egyszerű többségével hozza meg, kivéve, ha jogszabály vagy felhatalmazása alapján az alapszabály, illetőleg a társaság működésére kötelezően alkalmazandó tőzsdei szabályzat magasabb szavazati arányt tesz kötelezővé.

Részvényesi jogokra vonatkozó egyéb tájékoztatás

A részvénykönyvnek a közgyűlést megelőző lezárása nem korlátozza a részvénykönyvbe bejegyzett személy jogát részvényeinek részvénykönyv lezárását követő átruházásában. A részvénynek a közgyűlés kezdő napját megelőző átruházása nem zárja ki a részvénykönyvbe bejegyzett személynek azt a jogát, hogy a közgyűlésen részt vegyen és az őt, mint részvényest megillető jogokat gyakorolja.

A részvényes jogosult a közgyűlés napirendjére tűzött ügyre vonatkozóan, a közgyűlés napja előtt legalább nyolc nappal benyújtott írásbeli kérelemmel felvilágosítást kérni az Igazgatóságtól. Az igazgatóság megtagadhatja a felvilágosítást, ha álláspontja szerint az a részvénytársaság üzleti titkát sértené.

A szavazatok legalább egy százalékával rendelkező részvényesek az ok megjelölésével írásban kérhetik az igazgatóságtól, hogy valamely kérdést tűzzön a közgyűlés napirendjére illetőleg a napirendi pontokkal összefüggésben határozati javaslatot is előterjeszthetnek. A részvényesek ezen jogukat a közgyűlés összehívásáról szóló hirdetmény megjelenésétől számított nyolc napon belül gyakorolhatják.

Határozatképtelenség esetén:

Ha a közgyűlés nem határozatképes, a megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes. A nem határozatképes és a változatlan napirenddel összehívott megismételt közgyűlés között legalább 10 napnak kell eltelnie.

A megismételt közgyűlés időpontja:                       2022. 05. 10. 10.00 óra

A megismételt közgyűlés helyszíne:                        1039 Budapest, Pünkösdfürdő u. 52. 4. emelt 413.

Várjuk minden kedves részvényesünket.