2024 július 13

DM-KER – Közgyűlési határozatok

A DM-KER Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 2310 Szigetszentmiklós, Csepeli út 22.,
cégjegyzékszám: 13-10-041955, a továbbiakban „Társaság”, „DM-KER Nyrt.”) tájékoztatja a tisztelt
Befektetőket, hogy a Társaság Igazgatósága az 502/2020. (XI.16.) Korm. rendelet felhatalmazása alapján a 2021.
március 10-i közgyűlési meghívó szerinti napirendi pontokban a rendes Közgyűlés hatáskörében eljárva 2021.
április 1. napján ülés tartása nélküli írásbeli döntéshozatallal az alábbi határozatokat hozta:

01/2021. (04.01.) sz. közgyűlési hatáskörben hozott igazgatósági határozat

A Közgyűlés hatáskörében eljáró Igazgatóság 4 igen szavazattal (100%), 0 tartózkodás (0%) és 0 ellenszavazat (0%) mellett a Társaság 2020. évi, számviteli törvény szerinti beszámolóját 8.484.583 ezer Ft mérlegfőösszeggel, 2.333.417 ezer Ft saját tőkével és 142.229 ezer Ft adózott eredménnyel elfogadja, továbbá úgy dönt, hogy az adózott eredményt eredménytartalékba helyezi

02/2021. (04.01.) sz. közgyűlési hatáskörben hozott igazgatósági határozat

A Közgyűlés hatáskörében eljáró Igazgatóság 4 igen szavazattal (100%), 0 tartózkodás (0%) és 0 ellenszavazat (0%) mellett a 2020. évre vonatkozó Felelős Társaságirányítási Jelentést az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

03/2021. (04.01.) sz. közgyűlési hatáskörben hozott igazgatósági határozat

A Közgyűlés hatáskörében eljáró Igazgatóság 2 igen szavazattal (66,66%), 1 tartózkodás (33,33%) és 0 ellenszavazat (0%) mellett az Igazgatóság tagjainak 2020. évben végzett munkájának értékelése keretében megállapítja, hogy Bátor Ferenc, az Igazgatóság tagja és elnöke munkáját elvárható gondossággal, a Társaság érdekeinek figyelembevételével végezte, így a Közgyűlés hatáskörében eljárva az Igazgatóság Bátor Ferenc részére a 2020. évre felmentvényt ad.

A határozat meghozatala során személyes érintettség miatt Bátor Ferenc igazgatósági tag, elnök nem szavazott.

04/2021. (04.01.) sz. közgyűlési hatáskörben hozott igazgatósági határozat

A Közgyűlés hatáskörében eljáró Igazgatóság 2 igen szavazattal (66,66%), 1 tartózkodás (33,33%) és 0 ellenszavazat (0%) mellett az Igazgatóság tagjainak 2020. évben végzett munkájának értékelése keretében megállapítja, hogy Megyeri Sándor, az Igazgatóság tagja munkáját elvárható gondossággal, a Társaság érdekeinek figyelembevételével végezte, így a Közgyűlés hatáskörében eljárva az Igazgatóság Megyeri Sándor részére a 2020. évre felmentvényt ad.

A határozat meghozatala során személyes érintettség miatt Megyeri Sándor igazgatósági tag nem szavazott.

05/2021. (04.01.) sz. közgyűlési hatáskörben hozott igazgatósági határozat

A Közgyűlés hatáskörében eljáró Igazgatóság 2 igen szavazattal (66,66%), 1 tartózkodás (33,33%) és 0 ellenszavazat (0%) mellett az Igazgatóság tagjainak 2020. évben végzett munkájának értékelése keretében megállapítja, hogy Bátor Ferencné, az Igazgatóság tagja munkáját elvárható gondossággal, a Társaság érdekeinek figyelembevételével végezte, így a Közgyűlés hatáskörében eljárva az Igazgatóság Bátor Ferencné részére a 2020. évre felmentvényt ad.

A határozat meghozatala során személyes érintettség miatt Bátor Ferencné igazgatósági tag nem szavazott.

06/2021. (04.01.) sz. közgyűlési hatáskörben hozott igazgatósági határozat

A Közgyűlés hatáskörében eljáró Igazgatóság 3 igen szavazattal (100%), 0 tartózkodás (0%) és 0 ellenszavazat (0%) mellett az Igazgatóság tagjainak 2020. évben végzett munkájának értékelése keretében megállapítja, hogy dr. Hajnal Tamás, az Igazgatóság tagja munkáját elvárható gondossággal, a Társaság érdekeinek figyelembevételével végezte, így a Közgyűlés hatáskörében eljárva az Igazgatóság dr. Hajnal Tamás részére a 2020. évre felmentvényt ad.

A határozat meghozatala során személyes érintettség miatt dr. Hajnal Tamás igazgatósági tag nem szavazott.

07/2021. (04.01.) sz. közgyűlési hatáskörben hozott igazgatósági határozat

A Közgyűlés hatáskörében eljáró Igazgatóság 4 igen szavazattal (100%), 0 tartózkodás (0%) és 0 ellenszavazat (0%) mellett a Munkavállalói Résztulajdonosi Program (MRP) megindításával kapcsolatban megtett eddigi igazgatósági intézkedéseket jóváhagyja és felhatalmazza az Igazgatóságot az MRP újabb szakaszának (MRP II.) megindítására, kapcsolódó döntések meghozatalára, szükséges dokumentumok módosítására, aláírására. Hivatkozással az MRP tv. 24/B.§-ra, a Társaság gazdasági teljesítményének jövőbeli javulását úgy kell az Igazgatóságnak meghatároznia az MRP Program II-ban, hogy a Társaság éves számviteli beszámolójában foglalt adatokkal alátámasztható legyen. Az Igazgatóság a Közgyűlés hatáskörében eljárva javasolja, hogy az Igazgatóság a 2020. évi beszámoló adatai alapján határozzon meg a Társaságra vonatkozó gazdasági teljesítményjavulást, valamint szükség szerint határozzon meg egyéni célrendszereket is az MRP II. Programban részt venni jogosultak számára. Az Igazgatóság a Közgyűlés hatáskörében eljárva feljogosítja az Igazgatóságot, hogy saját döntése alapján határozzon a juttatás tárgyát képező pénzügyi eszközről, amely lehet a Társaság törzsrészvénye, a törzsrészvényekhez kapcsolódó opciós jog, vagy ezek kombinációja. Az Igazgatóság a Közgyűlés hatáskörében eljárva felhatalmazza az Igazgatóságot, hogy amennyiben szükséges, akkor az MRP II. Program végrehajtásához a jelen határozathozataltól számított 18 hónapon belül saját részvényeket szerezzen meg. Az ilyen célból megvásárlásra kerülő saját részvények teljes vételára nem haladhatja meg 2021. üzleti évben a 100.000.000 Ft, azaz egyszázmillió forint összeget, továbbá 2022. üzleti év első felében az 50.000.000 Ft, azaz ötvenmillió forint összeget. A részvények darabonkénti megvásárlási ára minimum 10 forint, maximum 200 forint lehet.

08/2021. (04.01.) sz. közgyűlési hatáskörben hozott igazgatósági határozat

A Közgyűlés hatáskörében eljáró Igazgatóság 4 igen szavazattal (100%), 0 tartózkodás (0%) és 0 ellenszavazat (0%) mellett a Társaság könyvvizsgálójának 2021. június 1. napjától 2022. május 31. napjáig terjedő időtartamra megválasztja az INTERAUDITOR Neuner, Henzl, Honti Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaságot (székhely: 1074 Budapest, Vörösmarty utca 16-18. A. ép. fsz. 1/F., cégjegyzékszám: 01-09-063211; kamarai nyilvántartási szám: 000171), személyében felelős könyvvizsgáló: Freiszberger Zsuzsanna (anyja neve: Böczkös Rózsa Mária, lakcím: 2440 Százhalombatta, Rózsa u. 7., kamarai tagsági szám: 007229).

09/2021. (04.01.) sz. közgyűlési hatáskörben hozott igazgatósági határozat

A Közgyűlés hatáskörében eljáró Igazgatóság 4 igen szavazattal (100%), 0 tartózkodás (0%) és 0 ellenszavazat (0%) mellett a könyvvizsgáló díjazását évi 3.700.000 (hárommillió-hétszázezer) Ft + áfa összegben állapítja meg.

10/2021. (04.01.) sz. közgyűlési hatáskörben hozott igazgatósági határozat

A Közgyűlés hatáskörében eljáró Igazgatóság 4 igen szavazattal (100%), 0 tartózkodás (0%) és 0 ellenszavazat (0%) mellett úgy határoz, hogy az Alapszabály 14. (Állandó könyvvizsgáló) fejezete 14.2. pontjából az alábbi szövegrész törlésre kerül:

„A Társaság első könyvvizsgálója 2019. augusztus 31. napjától 2020. május 31. napjáig:
RSM Audit Hungary Zrt.
székhelye: 1138 Budapest, Faludi utca 3.
cégjegyzékszáma: 01-10-048554
kamarai nyilvántartási száma: 002552
személyében felelős könyvvizsgáló:
Kozma Attila Mihály
anyja neve: Stekler Mária
lakcíme: 2161 Csomád, Napsugár utca 28.
kamarai tagsági száma: 005847”

11/2021. (04.01.) sz. közgyűlési hatáskörben hozott igazgatósági határozat

A Közgyűlés hatáskörében eljáró Igazgatóság 4 igen szavazattal (100%), 0 tartózkodás (0%) és 0 ellenszavazat (0%) mellett az Alapszabály 14. (Állandó könyvvizsgáló) fejezete 14.2. pontjában a könyvvizsgáló megbízatásának időtartamát az alábbiak szerint módosítja:
„A társaság könyvvizsgálója 2020. június 1. napjától 2022. május 31. napjáig:
INTERAUDITOR Neuner, Henzl, Honti Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
székhelye: 1074 Budapest, Vörösmarty utca 16-18. A. ép. fsz. 1/F.
cégjegyzékszáma: 01-09-063211
kamarai nyilvántartási száma: 000171
személyében felelős könyvvizsgáló: Freiszberger Zsuzsanna
anyja neve: Böczkös Rózsa Mária
lakcíme: 2440 Százhalombatta, Rózsa u. 7.
kamarai tagsági száma: 007229”