2024 április 14

DM-KER – Közgyűlési határozatok és ESG fejlesztési ütemterv

A DM-KER Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 2310 Szigetszentmiklós, Csepeli út 22., cégjegyzékét vezeti a Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága, cégjegyzékszám: 13-10-041955, a továbbiakban: „Társaság”) tájékoztatja a tisztelt Befektetőket, hogy a Társaság 2021. december 20-i rendkívüli közgyűlése – a közgyűlés levezető elnökének, szavazatszámlálóinak, a jegyzőkönyv vezetőjének és hitelesítőjének megválasztása valamint a szavazás módjának meghatározása után – az alábbi határozatokat hozta:

1/2021. (12.20.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 111.781.650 igen szavazattal (100%), 0 tartózkodás (0%) és 0 ellenszavazat (0%) mellett elhatározza a Társaság által kibocsátott és Xtend piacra bevezetett 126.231.000 darab törzsrészvényének a Budapesti Értéktőzsde Zrt. Xtend piacáról való kivezetését és a Budapesti Értéktőzsde Zrt. szabályozott piacának Standard kategóriájába történő bevezetésének kezdeményezését. Ebből a célból, a Közgyűlés felhatalmazza az Igazgatóságot, hogy a kivezetési napot, illetve a szabályozott piacra történő bevezetési és kereskedési napot meghatározza, valamint megtegyen minden olyan szükséges lépést, amely ahhoz kell, hogy a törzsrészvények kivezetésre kerüljenek az Xtend piacról, majd egyidejűleg bevezetésre kerüljenek a Standard kategóriába.

A határozatot a saját részvényeket is tartalmazó alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 88,55% igen, 0% tartózkodás és 0% nem szavazattal hozta meg.

2/2021. (12.20.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 111.781.650 igen szavazattal (100%), 0 tartózkodás (0%) és 0 ellenszavazat (0%) mellett úgy dönt, hogy az Alapszabály módosítása tárgyában az egyes módosításokról külön határozatokban rendelkezik.

A határozatot a saját részvényeket is tartalmazó alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 88,55% igen, 0% tartózkodás és 0% nem szavazattal hozta meg.

3/2021. (12.20.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 111.781.650 igen szavazattal (100%), 0 tartózkodás (0%) és 0 ellenszavazat (0%) mellett elhatározza a Társaság Alapszabálya 9.4 pontjának kiegészítését (dőlten szedve) az alábbiak szerint:

„A iii. pont vonatkozásában a Társaság kifejezetten vállalja, hogy a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (továbbiakban: „Tpt.”) 63. § (7) bekezdésében a kivezetésről szóló közgyűlési döntést nem támogató részvényesek számára biztosított eladási jogot biztosítani fogja a Tpt.-ben írt feltételekkel azonos feltételek szerint. E tekintetben a jelen pont rendelkezését a Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság mint piacműködtető és a Társaság a Ptk. 6:136. § szerinti, a Társaság által harmadik személy javára szóló szerződéses kötelezettségvállalásnak tekintik, amelynek során a Társaság elfogadja, hogy a mindenkor hatályos Budapesti Értéktőzsde Xtend Általános Üzletszabályzatára hivatkozással az érintett részvényes közvetlenül követelheti a Társaságtól, hogy a részvényeit a Tpt. 63. § (7) bekezdésének, illetőleg 63/A §-ának megfelelően tőle vegye meg. A részvényes a javára kikötött fenti vételi kötelezettség teljesítését a Társaság kivezetésről szóló közgyűlési határozatáról történt tudomásszerzését követően követelheti, tekintettel arra, hogy a részvényes javára szóló jelen pont szerinti kötelezettségvállalásról történt értesítésének egyrészt a mindenkor hatályos Budapesti Értéktőzsde Xtend Általános Üzletszabályzata bárki számára elérhető módon történt közzététele, másrészt a részvényesnek a Társaság kivezetési döntéséről való tudomásszerzése minősül.

Fenti bekezdés szerinti szabályokat nem kell alkalmazni abban az esetben, ha a Társaság az Xtend Piacról történő kivezetéssel egyidejűleg részvényeinek a Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság által működtetett szabályozott piacra történő bevezetéséről határozott.

A határozatot a saját részvényeket is tartalmazó alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 88,55% igen, 0% tartózkodás és 0% nem szavazattal hozta meg.

4/2021. (12.20.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 111.781.650 igen szavazattal (100%), 0 tartózkodás (0%) és 0 ellenszavazat (0%) az egységes szerkezetű Alapszabályt elfogadja.

A határozatot a saját részvényeket is tartalmazó alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 88,55% igen, 0% tartózkodás és 0% nem szavazattal hozta meg.

5/2021. (12.20.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 111.781.650 igen szavazattal (100%), 0 tartózkodás (0%) és 0 ellenszavazat (0%) mellett elhatározza, hogy a Társaság a BÉT ESG Útmutatójában foglalt ESG ajánlásokat követni kívánja és ebből a célból ESG fejlesztési ütemtervet fogad el a jelen határozathoz mellékelt formában és tartalommal. A Közgyűlés az Igazgatóságot megbízza azzal, hogy tegye meg a szükséges lépéseket az ESG fejlesztési ütemtervben foglaltak végrehajtásához, így különösen, de nem kizárólag kezdjen adatgyűjtésbe, vizsgálja meg, hogy a Társaság működése milyen mértékű változásokat igényel ahhoz, hogy környezeti szempontból a lehető legfenntarthatóbb módon végezze tevékenységét, ismerje meg az alkalmazható ESG jelentési szabványokat és vezesse végig a Társaságot azon az úton, hogy 2023-ban az ESG jelentéstétel belépő szintű (BÉT ESG Útmutató szerint) feltételeit a Társaság teljesíteni tudja úgy, hogy azt követően, a lehető legrövidebb időn belül szinteket lépve, a Társaság már a haladó gyakorlat szerint (BÉT ESG Útmutató szerint) tudja majd összeállítani az ESG jelentéseit.

A határozatot a saját részvényeket is tartalmazó alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 88,55% igen, 0% tartózkodás és 0% nem szavazattal hozta meg.

Az ESG Fejlesztési Ütemterv elérhető IDE kattintva.