2024 július 21

DM-KER – Határozat osztalékfizetésről és nyilvános felajánlásról

A DM-KER Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 2310 Szigetszentmiklós, Csepeli út 22.,
cégjegyzékszám: 13-10-041955; a továbbiakban „Társaság”) tájékoztatja a tisztelt Befektetőket, hogy a Társaság
Igazgatósága 2020. szeptember 7-én a 2019. év utáni osztalékfizetés szabályaival és rendjével kapcsolatban az
alábbiak szerint határozott:
2/2020. (09.07.) számú Igazgatósági határozat
A Közgyűlés 03/2020. (03.16.) sz. közgyűlési határozata alapján a Társaság 2019. évi mérlege szerinti
eredménytartalék terhére minden egyes 5 Ft névértékű törzsrészvény után bruttó 1,9 Ft összegű osztalék
kifizetésére kerül sor.
Az Igazgatóság a fenti közgyűlési határozatban rögzített felhatalmazás alapján az alábbiak szerint rendelkezik:
Az osztalékfizetés fordulónapja (tulajdonosi megfeleltetés napja): 2020. november 25., szerda.
A Budapesti Értéktőzsdén a 2019. év után járó osztalékra jogosító részvényekkel utoljára 2020. november 23-
án, hétfőn lehet kereskedni.
Az osztalékfizetés kezdő időpontja: 2020. december 2., szerda.
A Társaság osztalékfizetésben részt vevő megbízottja a KELER Központi Értéktár Zártkörűen Működő
Részvénytársaság (1074 Budapest, Rákóczi út 70-72., a továbbiakban KELER Zrt.).
Osztalékra az a részvényes jogosult, aki az osztalékfizetés fordulónapján, azaz 2020. november 25. napján
lefolytatott tulajdonosi megfeleltetés alapján a részvénykönyvben szerepel, azaz a tulajdonosi megfeleltetés
fordulónapján DM-KER Nyrt. részvénnyel rendelkezett.
A 2019. év után járó osztalék kifizetésének további feltétele, hogy a részvényesről az osztalék kifizetéséhez
szükséges összes információ rendelkezésre álljon. Osztalék azon részvényesnek fizethető ki, akinek a
részvénykönyvi bejegyzéséhez valamint az osztalék kifizetéséhez szükséges adatait a részvényes számlavezetője
a Társaság Alapszabályában, valamint a KELER Zrt. Általános Üzletszabályzatában részletezett módon és
formában megadta a KELER Zrt. részére.
Az Igazgatóság az osztalékfizetés részletes szabályairól 2020. szeptember 30. napjáig közzétételi felületein
külön hirdetményt tesz közzé.

Szigetszentmiklós, 2020. szeptember 7.

https://bet.hu/newkibdata/128458802/2020.09.07.osztalekhat.pdf

 

A DM-KER Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 2310 Szigetszentmiklós, Csepeli út 22.,
cégjegyzékszám: 13-10-041955; a továbbiakban „Társaság”) tájékoztatja a tisztelt Befektetőket, hogy a
Társaság Igazgatósága 2020. szeptember 7-én az alaptőke új törzsrészvények nyilvános forgalomba hozatalával,
pénzbeli hozzájárulás ellenében történő felemelésével kapcsolatban az alábbiak szerint határozott:
1/2020. (09.07.) számú Igazgatósági határozat
Az Igazgatóság a 13/2020. (03.16.) sz. közgyűlési határozat szerinti felhatalmazás alapján, a 12/2020. (03.16.)
sz. közgyűlési határozatnak megfelelően a Társaság alaptőkéjének új törzsrészvények nyilvános forgalomba
hozatalával, pénzbeli hozzájárulás ellenében történő felemelése előkészítése keretében a nyilvános ajánlattétel
főbb feltételeit az alábbiak szerint határozza meg:
a) Az Újonnan Kibocsátandó Részvények teljes mennyisége legalább 7.142.858 darab és legfeljebb
13.157.894 darab 5 Forint névértékű, névre szóló, dematerializált törzsrészvény.
b) A Társaság az Újonnan Kibocsátandó Részvényeket jegyzési eljárás keretében értékesíti. A jegyzésben
közreműködő Forgalmazó a Random Capital Broker Zrt. A Jegyzési Nyilatkozat megtételét követően nem
vonható vissza.
c) Az Újonnan Kibocsátandó Részvények kibocsátási értéke legalább 38 Forint, legfeljebb 42 Forint. A
Kibocsátási Ár a jegyzés során alakul majd ki, amelynek meghatározását a Társaság és a Forgalmazó
közösen végzi úgy, hogy maximalizálni tudják a Társaság részére a tőkeemelésből befolyó összeget, de
legfeljebb 500.000.000 forint kibocsátási összegig. Cél továbbá és az allokáció során figyelembe veendő,
hogy minél nagyobb számú lakossági befektető tudjon részvényessé válni.
d) A jegyzésre 2020. október 12. – október 22. között kerül sor. A Jegyzési Időszak harmadik napját követően
a Társaság és a Forgalmazó együttesen dönthetnek úgy, hogy lezárják a Jegyzési Időszakot bármikor, ha a
maximálisan lejegyezhető értékpapírokat a befektetők már lejegyezték. Ugyanígy a Társaság és a
Forgalmazó együttesen dönthetnek úgy, hogy a Jegyzési Időszakot egy alkalommal meghosszabbítják. A
Jegyzésben külföldi és belföldi cselekvőképes természetes személyek és Gazdálkodó Szervezetek
jogosultak részt venni.
e) Az Újonnan Kibocsátandó Részvényekre vonatkozóan a Társaság visszavásárlási kötelezettséget vállal
természetes személy befektetők esetében maximum 30.000 darabig 38 forintos darabonkénti áron. Azon
természetes személy részvényesek, akik a jegyzés során jutnak hozzá az Újonnan Kibocsátandó
Részvényekhez, eladási jogot szereznek és 2021. október hó meghatározott napján a 38 forintos áron
részvényeiket egyoldalú nyilatkozattal eladhatják az eladási jog kötelezettjének, a Társaságnak. A
visszavásárlási kötelezettség teljesítéséhez szükséges összeget a Forgalmazó elkülönített letéti számlára
helyezi és a Társaság a tőkeemelésből befolyó összegnek csak a visszavásárlási kötelezettség teljesítéséhez
nem szükséges részét kapja meg a tőkeemelés bejegyzését és az új részvényeknek a megkeletkeztetését
követően, valamint a letét lejártát követően, a visszavásárlási igények kielégítése utáni maradék összeg a
visszavásárlás napját követően kerülhet a Társasághoz.
f) Sikeres jegyzés esetében a Társaság (i) kérelmezi a tőkeemelés cégbírósági bejegyzését, majd a bejegyző
végzés kézhezvételét követően (ii) intézkedik az Újonnan Kibocsátandó Részvények KELER általi
megkeletkeztetéséről és (iii) kérelmezi az Újonnan Kibocsátandó Részvények regisztrációját és a velük való
kereskedés megkezdését a BÉT Xtend piacán. Amennyiben a Jegyzés nem sikeres, vagy amennyiben a
Jegyzés sikeres, de a befektető részére allokált részvénymennyiség kevesebb, mint a Befektető által igényelt,
akkor az el nem fogadott jegyzési igényekkel érintett Újonnan Kibocsátandó Részvényekre már befizetett
ellenérték maradéktalanul visszafizetésre kerül.
g) A Társaság Közgyűlése 12/2020. (03.16.) sz. közgyűlési határozatával a Társaság Alapszabálya 7. (Az
alaptőke felemelése és leszállítása) fejezetének 7.2. pontja utolsó bekezdése alapján a jelenlegi részvényesek
elsőbbségi jogát kizárta, a Társaság korábban forgalomba hozott törzsrészvényeivel rendelkező
részvényesek jegyzési elsőbbséggel nem rendelkeznek.
h) A Társaság szándéka szerint 2021. év folyamán részvényeit a BÉT Részvény szekciójának Standard
kategóriájába (szabályozott piac) kívánja bevezetni.
A nyilvános ajánlattétel részletes feltételeit a Tájékoztató tartalmazza majd, amelynek engedélyezését
kérelmezte a Társaság a Magyar Nemzeti Banktól mint Felügyelettől.

Szigetszentmiklós, 2020. szeptember 7.

https://bet.hu/newkibdata/128458762/2020.09.07.IPOhat.pdf