2024 április 16

DM-KER – Az osztalékkifizetés rendje

A DM-KER Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 2310 Szigetszentmiklós, Csepeli út 22., cégjegyzékszám: 13-10-041955; a továbbiakban „Társaság”) tájékoztatja a tisztelt Befektetőket, hogy – miként 2022. március 16-án a közgyűlési határozatok ismertetését tartalmazó hirdetményünkben közzétettük – a Társaság éves rendes közgyűlése 2022. március 16. napján meghozott 02/2022. (03.16.) sz. közgyűlési határozatával a Társaság 2021. évi mérlege szerinti eredménytartalék terhére osztalékfizetésről határozott, melynek kifizetésére az alábbiak szerint kerül sor:

Az osztalékfizetés kezdő időpontja: 2022. április 22., péntek Az osztalékfizetés fordulónapja: 2022. április 13., szerda

Tulajdonosi megfeleltetés napja: 2022. április 14., csütörtök

A Budapesti Értéktőzsdén a 2021. év után járó osztalékra jogosító részvényekkel utoljára 2022. április 11-én, hétfőn lehet kereskedni.

Az osztalék mértéke minden egyes 5 Ft névértékű törzsrészvény után bruttó 2,3 Ft (két forint harminc fillér).

A Társaság osztalékfizetésben részt vevő megbízottja a KELER Központi Értéktár Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1074 Budapest, Rákóczi út 70-72., a továbbiakban KELER Zrt.).

Osztalékra az a részvényes jogosult, aki a KELER Zrt. által 2022. április 14. napján lefolytatott tulajdonosi megfeleltetés alapján a részvénykönyvben szerepel, azaz a 2022. április 13-i fordulónapon DM-KER Nyrt. törzsrészvénnyel rendelkezik.

A 2021. év után járó osztalék kifizetésének további feltétele, hogy a részvényesről az osztalék kifizetéséhez szükséges összes információ rendelkezésre álljon. Osztalék azon részvényesnek fizethető, akinek a részvénykönyvi bejegyzéséhez valamint az osztalék kifizetéséhez szükséges adatait a részvényes számlavezetője a KELER Zrt. Általános Üzletszabályzatában részletezett módon és formában megadta a KELER Zrt. részére.

A KELER Zrt. tájékoztató útján értesíti a számlavezetőket a közte és a számlavezetők között kiépített kommunikációs rendszeren keresztül (KID, KIS) az osztalék kifizetésének menetéről és az osztalék kifizetésének előfeltételeiről.

Az osztalék 2022. április 22. napjától kezdődően, átutalással kerül kifizetésre az értékpapírszámla-vezetőknél vezetett értékpapírszámlákhoz tartozó ügyfélszámlákra vagy a részvényes által megjelölt bankszámlára. Az átutalás csak abban az esetben teljesíthető, ha az értékpapírszámla-vezető a részvényesre vonatkozó és a kifizetéshez szükséges adatokat az előírt formátumban, hiánytalanul megküldte a KELER Zrt-nek.

A Társaság és a KELER Zrt. nem vállal felelősséget azon késedelemért vagy nemteljesítésért, amely a részvényes vagy az értékpapírszámla-vezetők hiányos vagy hibás adatszolgáltatásából, az adatszolgáltatás elmaradásából, valamint az adatok feldolgozásának fokozott időigényéből származik.

Felhívjuk Részvényeseink figyelmét, hogy győződjenek meg arról, hogy az osztalék kifizetéséhez szükséges minden adat számlavezetőjük rendelkezésére áll-e, illetve hívják fel számlavezetőjük figyelmét adataiknak a tulajdonosi megfeleltetés során történő megadására.

A részvényenkénti bruttó 2,3 Ft osztalék adókötelezettség alá esik. Az egyes adókategóriák leírása és az alkalmazható adókulcsok:

1.    Belföldi magánszemélyek: (15%)

Belföldi magánszemély a részvényes, amennyiben a számlavezetője belföldi magánszemélyre utaló kóddal látta el a tulajdonosi megfeleltetés során és amennyiben az arra vonatkozó mezőkben rendelkezik névvel, címmel, adóazonosító jellel, születési dátummal. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (továbbiakban Szja. tv.) 2016. január 01-től hatályos módosítása értelmében a 2018. üzleti év eredménye után fizetett osztalékjövedelmet általános szabályként 15% személyi jövedelemadó fizetési kötelezettség terheli.

A nyugdíj-előtakarékossági (NYESZ) számlán jóváírt osztalék az Szja. tv. 1. számú melléklete 7.16.b) pontja alapján az általános szabályok szerint – önálló jogcímen – adóköteles bevétel, melyből a KELER Zrt. levonja az adó összegét, így az osztalék NYESZ-R számlán történő jóváírására az adó levonását követően kerül sor.

2.    Belföldi jogi személyek: (0%) Befektetési alap:

Befektetési alap a részvényes, amennyiben a számlavezetője belföldi jogi személyre utaló kóddal látta el a tulajdonosi megfeleltetés során és amennyiben az arra vonatkozó mezőkben rendelkezik névvel, címmel és a Magyar Nemzeti Bank (vagy annak jogelődje) által kiadott regisztrációs számmal.

Önkormányzat:

Önkormányzat a részvényes, amennyiben a számlavezetője önkormányzatra utaló kóddal látta el a tulajdonosi megfeleltetés során és amennyiben az arra vonatkozó mezőkben rendelkezik névvel és címmel. Tekintettel arra, hogy nem minden önkormányzat rendelkezik adószámmal, az adószámra vonatkozó mezőben nem kötelező az adattartalom.

Egyéb jogi személy:

Egyéb jogi személy a részvényes, amennyiben a számlavezetője belföldi jogi személyre utaló kóddal látta el a tulajdonosi megfeleltetés során és amennyiben az arra vonatkozó mezőkben rendelkezik névvel, címmel és adószámmal.

3.    Külföldi magánszemélyek: (15%)

Külföldi magánszemély a részvényes, amennyiben a számlavezetője külföldi magánszemélyre utaló kóddal látta el a tulajdonosi megfeleltetés során és amennyiben az arra vonatkozó mezőkben rendelkezik névvel, címmel, születési dátummal.

További feltétel, hogy az állampolgárságra vonatkozó mezőben „HU”-tól eltérő, de az ISO szabvány szerint létező országkódnak kell szerepelnie, valamint rendelkeznie kell vagy adóazonosító jellel, vagy útlevélszámmal az arra utaló mezőben.

A hatályos jogszabályok alapján Tőzsdei társaságok által kibocsátott részvényekre fizetett osztalék után magánszemély részvényes esetén 15% mértékű adókulcs alkalmazandó. A 15%-os adókulcs módosul, amennyiben a Társaság elfogadja a részvényes adóilletőség-igazolását vagy haszonhúzói nyilatkozatát. Ez esetben a KELER Zrt. a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezményben meghatározott kedvezményes adókulcsot alkalmazza.

4.    Külföldi jogi személyek: (0%)

Külföldi jogi személy a részvényes, amennyiben a számlavezetője külföldi jogi személyre utaló kóddal látta el a tulajdonosi megfeleltetés során, és amennyiben az arra vonatkozó mezőkben rendelkezik névvel, címmel. A címben az országra utaló mezőben „HU”-tól eltérő, de az ISO szabvány szerint létező országkódnak kell szerepelnie. Jogi személy külföldi részvényes részére az osztalék kifizetése adó levonása nélkül történik.

5.    Részvényesi meghatalmazott: (nominee)

A részvényesi meghatalmazott részére kifizetendő osztalékból levonásra kerülő adó mértéke a 2007. év és az azt követő évek után járó osztalék esetében 15 %. Amennyiben a részvényesi meghatalmazott belföldi magánszemélyre vonatkozóan nem adja meg a végső befektető belföldi magánszemélyek kategóriában meghatározott adatait, úgy az osztalék kifizetése nem teljesíthető. Amennyiben a részvényesi meghatalmazott tulajdonosi megfeleltetésében az általa képviselt jogi személyiségű részvényesek tulajdonában 2022. április 13. napján (E-5. napon) álló részvények darabszámáról nyilatkozik, úgy a részvényesi meghatalmazott részére ezen részvények után kifizetendő osztalékból nem kerül levonásra adó. Amennyiben a részvényesi meghatalmazott külföldi magánszemélyre vonatkozóan tesz nyilatkozatot, annak érdekében, hogy részére kedvezményes adókulcs alkalmazására kerüljön sor, úgy a fenti 3. pont második bekezdésében foglaltak szerint kerülhet arra sor.

Ha a részvényesi meghatalmazott belföldi magánszemélyre vonatkozóan tesz nyilatkozatot, úgy az osztalék fizetése 15% szja levonása mellett történik, azzal a feltétellel, ha a belföldi magánszemély részvényes adatai megadásra kerülnek. Azonosító adatok hiányában az osztalék nem fizethető ki.

6.    Nem kifizethető kategória:

Az egyes tételek vizsgálata során minden olyan tételt a „nem kifizethető” kategóriába kell sorolni, amelyeknél:

  • Az adóazonosítóra utaló mezőbe írt numerikus karaktersorozat nem felel meg a személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról szóló 1996. évi XX. törvényben az adóazonosító jel képzési algoritmusnak.
  • Amennyiben egy részvényesi tételnél a következő adatokra utaló mezőkben egyszerre szerepel adat vagy ezen mezők egyikében sem szerepel adat:

a.) adóazonosító jel és adószám

b.) adóazonosító jel és regisztrációs szám

c.) adószám és regisztrációs szám

d.) adószám és útlevélszám

e.) regisztrációs szám és útlevélszám

f.)     részvényes családi és utónév, lakóhely, születési dátum

7.    Nincs tulajdonosi megfeleltetés kategória:

Amennyiben a számlavezető nem ad le a tulajdonosi megfeleltetések során adatokat. A részvénykönyvben „nem megfeleltetett” vagy „nem nevesíthető” adatként szerepel.

8.    TBSZ számlán tartott értékpapír után járó osztalék:

Belföldi és külföldi illetőségű magánszemélyek által Tartós Befektetési Számlán tartott részvények esetén 2010. évtől az osztalék kifizetése adó levonása nélkül történik (Szja. tv. 67/B. § (6) bekezdés c) pont). Az értékpapír-számlavezető köteles az osztalékigény bejelentésével egyidejűleg a KELER Zrt-nek megadni azt az információt, hogy a részvények Tartós Befektetési Számlán vannak nyilvántartva. Amennyiben az értékpapír- számlavezető ezt elmulasztja, akkor az osztalék 15% személyi jövedelemadó levonásával kerül kifizetésre. A mulasztásért és az ezzel okozott kárért a KELER Zrt. és a Társaság a felelősséget kizárja. Az osztalékfizetéshez kapcsolódó társasági esemény COAF száma a CAPS rendszerben: HU20220405004521.