2023 március 29

Rendkívüli közgyűlést tart a Zwack

A közgyűlés idpontja: 2021. január 28. 10:00

Helyszíne: A Társaság székhelye

1095 Budapest, Soroksári út 26.

A Zwack Unicum Nyrt. Igazgatósága 2021. január 28-án 10 órára hívta össze a Társaság Rendkívüli Közgyűlését, az alább felsorolt napirendi pontokkal. Jelen közgyűlési anyagban tisztelt részvényeseink rendelkezésére bocsátjuk a tulajdonosi döntések meghozatalához szükséges és jelenleg rendelkezésre álló információkat, valamint a javasolt közgyűlési határozatokat.

A Társaság tájékoztatja tisztelt részvényeseit, hogy figyelembe véve a 2020. november 11. napján hatályba lépett és a 484/2020. (XI. 10.) kormányrendelet által bevezetett általános gyülekezési- és rendezvénytilalmat, A KÖZGYŰLÉS TÉNYLEGESEN NEM KERÜL MEGTARTÁSRA ÉS Magyarország Kormányának a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezések újbóli bevezetéséről szóló 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelete ÁLTAL ADOTT FELHATALMAZÁS ALAPJÁN A TÁRSASÁG IGAZGATÓSÁGA FOG DÖNTENI A NAPIRENDEN SZEREPLŐ VALAMENNYI KÉRDÉSBEN.

  1. Az alapszabály módosítása és kiegészítése;
  2. A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabály jóváhagyása
  3. Egyebek

A Zwack Unicum Nyrt. Felügyelő Bizottsága valamennyi közgyűlési határozati javaslatot elfogadásra javasolja a tisztelt részvényeseknek

1. napirendi pont

Az alapszabály módosítása és kiegészítése

A Zwack Unicum Likőripari és Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság („Társaság„) Alapszabályának („Alapszabály„) a közgyűlési hatáskörben eljáró igazgatóság által 2021. január 28-án elfogadandó módosításai az alábbiak.

(Ahol áthúzva vannak jelölve a törlendő részek, és aláhúzva a beszúrandó részek.)

(1)              Az Alapszabály 11.30 pontja az alábbiak szerint módosul:

„11.30       A Közgyűlés a jelen Alapszabály 11.2 pont (a)-(dc), (i), (j), és (l) pontjaiban valamint a Ptk.-ban felsorolt ügyekben a leadott szavazatok háromnegyedes igenlő többségével, más ügyekben, ideértve az Igazgatóság tagjainak visszahívására vonatkozó határozatokat is pedig a leadott szavazatok egyszerű igenlő többségével határoz.”

A módosítás indoka: A módosított szöveg eredményeként személyi kérdésekben (igazgatósági és felügyelő bizottsági tagok és könyvvizsgáló választása, visszahívása és javadalmazása) a közgyűlés egyszerű többséggel dönthet, ami helyesen tükrözi a Társaság együtt 76%-ot meghaladó szavazati joggal rendelkező főrészvényesei eredeti – és az etekintetben azóta is változatlan – részvényesi megállapodását és az irányadó jogszabályszöveget. Erre a módosításra az elmúlt évek jogszabályváltozásainak átültetése során az Alapszabály korábbi szövegébe helytelenül kerülő hivatkozás kijavítása érdekében van szükség.

Határozati javaslat:

Az Igazgatóság – a Kormányrendelet 9.§-a alapján – a közgyűlés hatáskörében eljárva jóváhagyta a Társaság Alapszabálya módosítását az előterjesztésben közzétett javaslat szerint.

2. napirendi pont

A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály jóváhagyása

Határozati javaslat:

Az Igazgatóság – a Kormányrendelet 9.§-a alapján – a közgyűlés hatáskörében eljárva jóváhagyta a fenti közgyűlési hatáskörben meghozott igazgatósági határozatban foglalt módosításokkal és kiegészítésekkel egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályt a jelen Jegyzőkönyv 1/A és 1/B. sz. Függelékei szerinti tartalommal (amely tartalmaz minden korábbi módosítást is).