2023 március 23

Nőttek az átlagkeresetek

2013 januárjában a teljes munkaidőben alkalmazásban állók átlagos bruttó keresete 223 800 forint volt. A vállal­ko­zá­sok­nál dolgozók átlagosan 230 700, míg a közszférában – a nem közfoglalkoztatás ke­re­tében – foglalkozt­atottak 211 700 forintot ke­restek. A köz­fog­lalkoztatottak átlag­keresete 82 100 forint volt. Nem­zet­gaz­­dasági szinten a bruttó kerese­tek 2,5%­kal (köz­foglalkoztatottak nélkül 2,8%­-kal) halad­ták meg a 2012. januárit. Az átlag­kerese­tek a verseny­szférában 3,0%­kal nőttek.

A költségvetés te­rü­letén a közfog­lal­­koztatás sú­lyváltozásának hatását kiszűrve, átlagosan 1,8%­ os volt a bruttó keresetek emel­ke­dése. A non­pro­fit szek­torban alkalmazásban állók bruttó keresete nem változott, 196 300 forint maradt. A brut­tó átlagkeresetek a pén­zü­gyi, biztosítási tevékenység gaz­da­sági ágban voltak a legmagasabbak (458 300 forint), ezt az információ és kom­mu­ni­ká­ció (404 900 forint), valamint az ener­giaipar (villa­mos­energia­, gáz­, gőz­ellátás, légkon­dici­onálás) követte (347 100 forint). A leg­keve­sebbet a szál­lás­hely­szol­gáltatás, ven­déglátás (146 000 forint), az adminisztratív és szolgáltatást támogató tevékenység (162 500 fo­rint), illetve a mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat (166 200 fo­rint) ágakban dol­gozók kerestek.

2013. januárban a költségvetési szférában dolgozók egy része átlagosan 10 000 fo­rint – az adó­ és járulék­vál­to­zá­sok ellentételezését szolgáló, a keresetbe nem tartozó – kompenzációban részesült, míg a non­pro­fit szervezeteknél erre jogosultak átlagosan 9700 forint juttatást kaptak ezen a címen. A rendszeres (prémium, jutalom, egyhavi különjuttatás nélküli) kereset 2013. januárban átla­gosan 3,0%-­kal – ezen belül a versenyszférában dolgozóké 3,3%-­kal – haladta meg az egy évvel ezelőttit. A költ­­ség­vetési in­téz­mé­nyeknél dolgozók – közfoglalkoztatottak nélkül számított – alap­il­let­ménye 3,0%-­kal nőtt.

Nemzetgazdasági szinten az átlagos – családi kedvezmény nélkül számított – nettó kereset 146 600 (ezen belül a fizikai foglalkozásúaké 105 300, a szellemi foglalkozásúaké 187 700) forint volt, 3,9%-­kal magasabb az előző évi­nél. A közfoglalkoztatás ha­tását kiszűrve a nettó keresetek átlaga 4,2%­kal emel­ke­dett. A versenyszférában a nettó keresetek 4,6, a közfoglalkoz­tatot­tak nélküli köz­szfé­rában 2,8, a non­pro­fit szervezeteknél 0,9%­kal nőttek 2012 azonos időszakához képest. (A nettó keresetek számí­tá­sá­ról lásd a mód­szer­tani megjegyzéseket.) A 234 200 forintos nemzetgazdasági szintű, átlagos havi munkajövedelem 3,1%­kal volt magasabb a 2012. januárinál. A munkajövedelmen belül az egyéb munkajövedelem aránya átlagosan 4,4% volt.