2023 január 29

Nagyot nőtt a vendégforgalom tavaly

Decemberben a belföldi vendégek 601 ezer vendégéjszakát töltöttek a keres­­ke­delmi szállás­he­lyeken, ez a teljes vendégforgalom 48%-a. A vendégek száma és az általuk eltöltött éjszakáké azonos mértékben, 2%-kal nőtt az egy évvel aze­lőttihez ké­pest. A vendégforgalom a tu­risz­tikai régiókban változóan alakult, négy régióban emelkedést, öt régióban csökkenést regisztráltak a szálláshelyek. A bel­föl­di­ven­dég-for­ga­lom több mint nyolctizedét fogadó szállodákban a vendégéj­sza­­kák száma 5,5%-kal bővült.

2012-ben a belföldivendég-éjszakák száma 10 millió 309 ezer volt, a vendégek száma 0,5%-kal csök­kent, az éj­szaká­ké 1,0%-kal emelkedett.

Decemberben a kül­földi vendégek 649 ezer vendégéjszakát töl­­töttek a ke­res­­ke­­del­­mi szál­lás­he­­lyeken, a vendégek száma 10, az éjszakáké 14%-kal nőtt 2011. decemberhez viszonyítva. A vendég­éjsza­kák­­ban mért ven­dég­for­­­ga­lom 52, a szállásdíjbevétel 59%-a származott külföldiektől. A legje­len­tősebb kül­­dő or­­szá­gok­ból ér­kező ven­dégek éj­sza­káinak száma változó képet mutatott. Az Ausztriából és a Romá­niából érkezők esetében csökkent, Németországból, az Egyesült Királyságból, Csehországból, az Egyesült Álla­mokból, Olaszországból és a Spanyolországból érkezők esetében nőtt a hazánkban eltöltött ven­dég­éjsza­kák száma. A külföl­di­­ven­dég-for­ga­lom je­len­tős részét fogadó szállo­dákon belül az egy- és a két­csil­lagos egy­­ségek kivételével minden kategóriában növekedést regisztráltak.

2012-ben a külföl­di­ven­dég-éjszakák száma 11 millió 300 ezer volt, a vendégek száma 8,1, az éjsza­ká­ké 8,5%-kal emelkedett.

Decemberben a szállodák szobakihasználtsága átlagosan 38,7%-os volt, 6,8%-kal magasabb, mint egy évvel ko­ráb­ban. Ezen belül az öt­­­csil­lagosok 58,0, a négy­­­csil­lagosok 44,4%-os fog­laltságot értek el.

2012 folyamán a szállodák szobakapacitás kihasználtsága 47,8% volt, 4,0%-kal magasabb, mint 2011-ben.

Decemberben a kiadott szállodai szo­bák brut­tó átlagára (14 724 forint) 6,7%-kal csök­kent az előző év decemberéhez képest, elsősorban az erősebb forint hatására, míg az egy kiadható szál­­lodai szobára jutó árbevétel (bruttó REVPAR) (5695 forint) stagnált. Az egyes kategóriák között jelentősen eltér az át­lag­ár, a legma­gasabb az ötcsillagos (28 756 forint), a legalacsonyabb a kétcsillagos egysé­gek­ben (6955 fo­rint) volt.

A megfigyelt időszakban a kereskedelmi szálláshelyek összes bruttó árbevétele folyó áron 4,5%-kal emelkedett 2011 decemberéhez képest. A szálláshely-szolgáltatás és ven­dég­látás fogyasztóiár-indexe de­cem­berben 4,5% volt. A szál­láshelyek 19,2 mil­liárd forint bruttó árbe­vé­telt, ezen be­lül 9,7 milliárd fo­rint szál­lásdíj­bevételt értek el.

2012. január–decemberben 270,3 milliárd forint bruttó árbevételt jelentettek a kereskedelmi szállás­he­lyek, ami folyó áron 6,5%-kal haladta meg a 2011. évit. A szállásdíjbevétel 152 milliárd forint volt,  ami folyó áron 8,2%-os növekedést jelentett.

Decemberben az átlagos forint/euró árfolyam 285 forint volt, 19 forinttal erősebb, mint egy évvel ko­rábban.

Decemberben 30 gyógyszálloda és 159 wellness-szálló működött. A szobák kapacitáskihasználtsága a gyógy­szállók esetében kedvezőbben alakult (45,4%), miközben a wellness-szállodák átlagot alig megha­ladó foglaltságot regisztráltak (39,7%). A kiadott szállodai szobák bruttó átlagára a gyógyszállók esetében 14 430 forint, a wellness-szál­lók esetében 17 353 forint volt.

Decemberben Budapesten a vendégforgalom összes­ségében 16%-kal nőtt – a külföldivendég-for­ga­lom dina­mi­kus nö­ve­­kedésének eredményeképpen.

Az év folyamán a külföldivendég-éjszakák száma je­len­­tő­sen emelkedett (13%), míg a belföldivendég-éjszakáké csökkent (3,6%), összességében 11%-os nö­ve­kedést értek el a kereskedelmi szálláshelyek.

A vendégforgalom jelentős részét fogadó három–öt csillagos kate­­gó­ri­ák­ban a szo­bák átlagára decem­berben 8090 és 28 200, az egy kiadható szobára jutó árbevétel 3200 és 17 400 forint kö­zött ala­kult, ami 28–99, illetve 11–61 eurónak felelt meg.

2012-ben a Balatoni üdülőkörzetben mind a külföldi-, mind a belföldivendég-éjszakák száma nőtt, összes­ségében 2,5%-kal.

Decemberben a működő kereskedelmi szálláshelyek közül 1583 egység fogadott el fize­tő­esz­köz­­ként üdülési csekket, 1409 egység Széchenyi Pihenőkártyát. A szálláshely- és a kapcsolódó szolgál­ta­­táso­kért a belföldi vendégek 100 millió forint értékben fi­zettek üdülési csekkel, 918 mil­­lió fo­rint ér­t­ék­ben SZÉP-kártyával.

Az év folyamán összességében 3 milliárd forintért váltottak be üdülési csekket, kö­zel 10 milliárd fo­rint értékben SZÉP-kártyát.

Decemberben a szálláshely-szol­gál­tatást nyúj­tó – több, különböző ága­zat­ban műkö­dő – vállalkozások a szállás­he­lye­­ken közvet­lenül 28 ezer főt fog­lal­koztattak, ez 2,7%-kal magasabb, mint 2011 azonos idő­szakában. A rész­mun­ka­idős foglal­koztatás ará­nya a szállodákban kategóriánként változó, köl­csön­­zött mun­kaerőt lé­nye­gé­ben csak a négy-, illetve az ötcsillagos egységek foglalkoztattak, minimális arányban.

2012. december 31-én a hazánkban működő kereskedelmi szál­lás­helyek száma 2208 volt, ezen belül 878 szálloda 52 ezer szobával, 880 panzió 9 ezer szobával műkö­dött. A szállodákban decemberben  több mint ezer szobával több állt rendelkezésre, mint az előző év azonos hónapjában. Budapesten a vizs­gált időszakban 186 szálloda működött, kapacitásuk közel azonos volt, mint 2011-ben. Az egyéb szál­lás­he­­­lyek (üdülőház, kem­ping és közösségi szálláshelyek) száma or­szágosan  450 volt.