2024 május 20

Tájékoztatás osztalék végleges mértékéről

A MEGAKRÁN Kereskedelmi és Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (8060 Mór,
Nemes u. 23.; cégjegyzékét vezeti a Székesfehérvári Törvényszék Cégbírósága, Cg.: 07-10-001492; a
továbbiakban „Társaság”) a 2022. június 29-én közzétett, a 2021. évi osztalék kifizetésének rendjéről szóló
hirdetményében foglaltaknak megfelelően az alábbiakban tájékoztatja a tisztelt Részvényeseket az osztalék végleges mértékéről:

A Társaság Közgyűlése 2022. április 25./6. számú Közgyűlési határozatával a 2021. évi mérleg szerinti
eredménytartalék terhére minden 1 Ft névértékű MEGAKRÁN Nyrt. törzsrészvény után bruttó 0,1 Ft (tíz
fillér) összegű osztalék kifizetéséről döntött.
A Közgyűlés határozatának meghozatalának időpontjában a Kibocsátó saját részvénnyel nem rendelkezett.

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:225. § (3) bekezdése, valamint a Társaság
Alapszabályának rendelkezése értelmében a saját részvényre eső osztalékot az osztalékra jogosult
részvényeseket megillető részesedésként kell – részvényeik névértékének arányában – számításba venni.

A MEGAKRÁN Nyrt. tulajdonában a mai napon 7.900.000 db 1 Ft névértékű MEGAKRÁN Nyrt.
törzsrészvény van, amely mennyiség az osztalékfizetés fordulónapjáig előreláthatólag nem változik.

Tájékoztatjuk tisztelt Részvényeseinket, hogy – a kerekítés szabályait is figyelembe véve – a korábban
meghirdetett osztalék mértéke nem változik, a MEGAKRÁN Nyrt. a 2021. év után részvényenként bruttó
0,1 Ft összegű osztalékot fizet az osztalékra jogosult részvényesek részére.