2024 május 30

NAVIGATOR Nyrt.- Tájékoztatás tőkeemelés előkészítéséről

A NAVIGATOR Investments Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 2040
Budaörs, Gyár utca 2.; cégjegyzékét vezeti a Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága,
cégjegyzékszám: 13-10-042535; a továbbiakban „Társaság”) az alábbiakról tájékoztatja a
tisztelt Befektetőket:

A Társaság Igazgatósága a mai napon az alábbi határozatot hozta:

A Társaság igazgatósága a Közgyűlés 4/2023 (09.20.) számú határozatában foglalt
felhatalmazás alapján akként határoz, hogy a Társaság fejlesztési tervei finanszírozása
érdekében új, egyenként 10,- Ft névértékű, a korábbiakban kibocsátott törzsrészvényekkel
mindenben megegyező jogokat biztosító dematerializált törzsrészvény forgalomba
hozatalával, alaptőkéje pénzbeli vagyoni hozzájárulás ellenében történő felemelésével
tőkebevonást hajt végre legalább 100.000.000,- Ft és legfeljebb 1.000.000.000,- Ft összkibocsátási célértékben, részvényenként 72,- Ft kibocsátási érték mellett, legfeljebb 149 jogi
és természetes személy részvételével, jegyzési eljárás lebonyolításával. A Társaság az egy
személy általi jegyzés értékét legalább 500.000,- (ötszázezer) forintban határozza meg. A
Társaság igazgatósága felhatalmazza az igazgatóság elnökét a tervezett forgalomba
hozatalhoz kapcsolódó döntések meghozatalára, eljárások végrehajtására, így különösen az
alaptőke-emelésben részt vevő befektetők kiválasztására, számukra ajánlattétel
kidolgozására és átadására. Az alaptőke felemelésére vonatkozó határozatát a Társaság
igazgatósága a beérkezett és pénzügyileg teljesített befektetői kötelezettségvállalások
alapján hozza meg. A Társaság igazgatósága felhatalmazza az igazgatóság elnökét, hogy a
fenti tőkebevonási célértékektől (100.000.000,- Ft., illetve 1.000.000.000,- Ft.) a jegyzés
eredményének ismeretében az üzleti érdekek szem előtt tartásával eltérjen. A Társaság
igazgatósága felkéri az igazgatóság elnökét, hogy a részvénykibocsátást követően
gondoskodjék az új részvények BÉT Xtend platformjára történő bevezetéséről.