2024 április 14

NAVIGATOR Nyrt.- Közgyűlési meghívó

A NAVIGATOR INVESTMENTS Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
(cégjegyzékszám: 01-10-140965; székhely: 1075 Budapest, Madách Imre út 13-14.; a továbbiakban:
Társaság) meghívja tisztelt Részvényeseit a 2023. április 27. napján 10:00 órakor
megtartásra kerülő rendes évi közgyűlésére.

 1. A közgyűlés helye: Örkény Stúdió, 1075 Budapest, 1075 Asbóth u. 20.
 2. A közgyűlés napirendi pontjai:
  (i) A Társaság 2022. évi, számviteli törvény szerinti beszámolójának elfogadása az
  Igazgatóság előterjesztése, a Felügyelőbizottság és az Auditbizottság jelentése, valamint
  a Könyvvizsgáló nyilatkozata alapján, döntés az adózott eredmény felhasználásáról
  (ii) A 2022. évi vagyoni helyzetről és üzletpolitikáról szóló éves jelentés elfogadása
  (iii) Döntés az osztalék fizetésről
  (iv) Döntés az Igazgatóság tagjai 2022. évben végzett munkájának értékeléséről, valamint az
  igazgatósági tagok részére felmentvény adásáról
  (v) A Felügyelőbizottság és az Auditbizottság tagjainak megválasztása
  (vi) Az Igazgatóság, a Felügyelőbizottság és az Auditbizottság tagjai díjazásának megállapítása
  (vii) Döntés részvényfelosztásról, a Társaság által kibocsátott törzsrészvényeknek a névérték
  és darabszám megváltoztatásával történő átalakításáról, az Alapszabály 5. (A Társaság
  alaptőkéje, részvényei) fejezete 5.2. pontja, valamint 10. (A közgyűlés) fejezete 10.4.
  pontja módosításáról
  (viii) Döntés az Alapszabály 10. (A Közgyűlés) fejezetének 10.1. és 10.4. pontja, a 11. (Az
  Igazgatóság) fejezetének 11.2. pontja, a 13. (A Felügyelőbizottság) fejezetének 13.2. és
  13.3. pontja, és a 14. (Auditbizottság) fejezetének 14.2. pontja módosításáról; az egységes
  szerkezetű módosított Alapszabály elfogadása
  (ix) A Társaság 2022. évi Felelős Társaságirányítási Jelentésének elfogadása az Igazgatóság
  előterjesztése alapján
  (x) Véleménynyilvánító szavazás a Társaság 2019. évi LXVII. törvény szerinti Javadalmazási
  politikájáról
  (xi) Véleménynyilvánító szavazás a Társaság 2022. üzleti évre vonatkozó Javadalmazási
  jelentéséről
  (xii) Az Igazgatóság tájékoztatása a Társaság 2022. évi saját részvény vásárlásairól, valamint az
  Igazgatóság felhatalmazása saját részvények további vásárlására, illetve megszerzésére
  (xiii) Az Igazgatóság felhatalmazása az alaptőke felemelésére
  (xiv) A Társaság ESG ütemtervének elfogadása
 3. A napirendi pontok kiegészítéséhez való jog gyakorlása
  Ha a Társaságban együttesen a szavazatok legalább egy százalékával rendelkező részvényesek a
  napirend kiegészítésére vonatkozó – a napirend részletezettségére vonatkozó szabályoknak
  megfelelő – javaslatot vagy a napirenden szereplő vagy arra felveendő napirendi ponttal
  kapcsolatos határozattervezetet a közgyűlés összehívásáról szóló hirdetmény megjelenésétől
  számított nyolc napon belül közlik az igazgatósággal, az igazgatóság a kiegészített napirendről, a
  részvényesek által előterjesztett határozattervezetekről a javaslat vele való közlését követően
  hirdetményt tesz közzé. A hirdetményben megjelölt kérdést napirendre tűzöttnek kell tekinteni.
 4. A közgyűlés megtartásának módja
  A közgyűlés az Örkény Stúdióban (1075 Budapest, 1075 Asbóth u. 20.), ülés tartásával kerül
  megtartásra. A közgyűlésen kizárólag személyesen, vagy meghatalmazott útján lehet
  megjelenni.
 5. Szavazati jog gyakorlásának általános szabályai
  A közgyűlés határozatképes, ha azon a leadható szavazatok több mint felét képviselő, szavazásra
  jogosult részvényes részt vesz. Minden 1.000 Ft (ezer forint) névértékű részvény egy szavazatra
  jogosít.
  A részvényes jogosult a közgyűlésen részt venni és szavazati joggal rendelkező részvény
  birtokában szavazni.
  A Közgyűlésen való részvényesi részvétel és szavazás feltétele, hogy a részvényes, illetve a
  részvényesi meghatalmazott legkésőbb a Közgyűlés kezdőnapját megelőző második
  munkanapon, azaz 2023. április 25-én 18 óráig a Társaság részvénykönyvébe bejegyzésre
  kerüljön és ugyanezen időpontig az értékpapír-számlavezető által kiállított tulajdonosi igazolás
  a Társaság rendelkezésére álljon. A Közgyűlésen való részvételi jog gyakorlásához kiállított
  tulajdonosi igazolás a Közgyűlés illetve a megismételt Közgyűlés napjáig érvényes. A
  részvénykönyvbe bejegyzett személy Közgyűlésen történő részvételi és a Közgyűlésen
  gyakorolható részvényesi jogait nem érinti a részvénynek a Közgyűlés napját megelőző
  átruházása.
  A részvényes a részvényhez fűződő jogait személyesen vagy képviselője útján gyakorolhatja. A
  meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni. A
  képviseleti meghatalmazás egy Közgyűlésre szólhat, melynek hatálya kiterjed a
  határozatképtelenség miatt megismételt Közgyűlésre és a felfüggesztett Közgyűlés folytatására
  is. A meghatalmazás visszavonása a Társasággal szemben csak akkor hatályos, ha azt a Közgyűlés
  megnyitása, illetve – ha a meghatalmazás egy adott napirenden történő szavazásra vonatkozik –
  a napirend tárgyalásának megkezdése előtt az Igazgatóságnak benyújtották. A meghatalmazás
  visszavonására a meghatalmazás adására vonatkozó előírásokat kell alkalmazni. A
  meghatalmazások benyújtásának határideje – a tulajdonosi igazolásokkal egyezően – a
  Közgyűlés kezdő napját megelőző második munkanap, azaz 2023. április 25-e 18 órája.
  A részvényesi jogokra és kötelezettségekre valamint a Közgyűlésre egyebekben a Társaság
  Alapszabályának 9. (A részvényekhez kapcsolódó részvényesi jogok és kötelezettségek)
  fejezetében valamint 10. (A Közgyűlés) fejezetében foglaltak irányadók.
 6. Határozattervezetek és a közgyűlés elé terjesztendő dokumentumok elérhetősége
  A Társaság honlapján (https://www.navigatorinvest.com/befektetoknek/kozgyulesiinformaciok/), a Budapesti Értéktőzsde Zrt. (www.bet.hu), valamint a Magyar Nemzeti Bank által
  üzemeltetett (www.kozzetetelek.mnb.hu) honlapon a közgyűlést megelőzően legalább
  huszonegy nappal nyilvánosságra hozza és így legkésőbb 2023. április 6. napjától elérhetők:
  a) az összehívás időpontjában meglévő részvények számára és a szavazati jogok arányára
  vonatkozó összesített adatokat;
  b) a képviselő útján történő szavazáshoz használandó nyomtatványokat;
  c) a Társaság módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabályának tervezetét;
  d) a közgyűlés határozattervezeteit.
 7. Megismételt közgyűlés
  A közgyűlés határozatlanképtelensége esetén a megismételt közgyűlés 2023. május 8. napján
  9:00 órakor, a Társaság székhelyén, változatlan napirenddel kerül megtartásra. A megismételt
  közgyűlés a jelenlévők által képviselt szavazati jog mértékétől függetlenül határozatképes
  amennyiben azt az eredeti időpontot legalább tíz nappal és legfeljebb huszonegy nappal követő
  időpontra hívják össze.
  A Társaság a Közgyűlésre ezúton meghívja a BÉT Xtend Általános Üzletszabályzat Második Könyve 13.1. és 14.3. pontjainak megfelelően az SPB Zrt-t (székhelye: 1051 Budapest, Vörösmarty tér 7-8., Gerbeaud Irodaház, cégjegyzékszám: 01-10-044420), a Társaság kijelölt tanácsadóját, valamint a piacműködtető Budapesti Értéktőzsde Zrt-t (székhelye: 1013 Budapest, Krisztina körút 55. VI. em., cégjegyzékszáma:
  01-10-044764).
  A regisztráció a közgyűlés helyszínén és napján 9 óra 30 perctől lehetséges.