2024 július 25

Megakrán – Tájékoztatás MRP programról

A MEGAKRÁN Kereskedelmi és Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (8060 Mór, Nemes u. 23.; cégjegyzékét vezeti a Székesfehérvári Törvényszék Cégbírósága, Cg.: 07-10-001492; a továbbiakban „Társaság”, „MEGAKRÁN Nyrt.”) tájékoztatja a tisztelt Befektetőket arról, hogy az Igazgatóság – a Közgyűlés 2020. július 3/5. számú határozatában foglalt felhatalmazás alapján – 2021. április 7-én döntött „MRP II. Program” néven új program indításáról, új meghatalmazott megválasztásáról, az MRP Javadalmazási Politika kiegészítéséről (az Alapító nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásként MEGAKRÁN törzsrészvények mellett, MEGAKRÁN törzsrészvényekre vonatkozó vételi jogot is szolgáltathat az MRP Szervezet részére), az MRP Alapszabály módosítás és egységes szerkezetbe foglalás elfogadásáról, továbbá döntött az MRP II. Program MRP Javadalmazási Politika szerinti Feltételeinek meghatározásáról.

Az Igazgatóság döntése értelmében az MRP II. Program indításához a MEGAKRÁN Nyrt. pénzügyi eszközként összesen 14.700.000 darab 1 forint névértékű MEGAKRÁN törzsrészvényre vonatkozó vételi jogot mint nem pénzbeli vagyoni hozzájárulást bocsát ingyenesen az MRP Szervezet részére (a szolgáltatás napja a fenti határozat meghozatalának napja), amely célból a MEGAKRÁN Nyrt. és az MRP Szervezet MRP Részvények megszerzésére vonatkozó vételi jogot alapító megállapodást köt.

Amennyiben az MRP Törvény rendelkezéseivel összhangban megvalósul gazdasági teljesítményjavulás és kiosztható az MRP résztvevőknek törzsrészvény, úgy az MRP Szervezet gyakorolni fogja vételi jogát és a névértéket fizeti meg az MRP II Program végrehajtásához szükséges részvények után a MEGAKRÁN Nyrt.-nek.

Tájékoztatjuk továbbá a tisztelt Részvényeseket, hogy a 2020. évi beszámoló adatai alapján megállapítható, hogy a 2020. január 01. – 2022. január 1. teljesítési időszakú MRP I. Program Igazgatóság által meghatározott gazdasági teljesítményjavulást igazoló feltételei közül a 2020. évre előírt feltételek nem teljesültek maradéktalanul, így az MRP I. Program keretében a teljesítési időszak végén a résztvevők nem válnak jogosulttá az MRP I. Program keretében megszerezhető 7.900.000 db MEGAKRÁN törzsrészvényre, ezért ezen részvények a fenti (2020. január 01. – 2022. január 1.) teljesítési időszakot követő értékelési időszak lezártával ellenérték nélkül visszakerülnek a MEGAKRÁN Nyrt-hez.