2024 július 21

Megakrán – Közgyűlési meghívó

A MEGAKRÁN Kereskedelmi és Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhelye: 8060 Mór, Nemes utca 23.; cégjegyzékszáma: Cg. 07-10-001492; a továbbiakban: „MEGAKRÁN Nyrt.”, „Társaság”) Igazgatósága tájékoztatja tisztelt Részvényeseit, hogy a Társaság 2021. április 16. napján 11 órai kezdettel éves rendes közgyűlést tart (továbbiakban: „Közgyűlés”).

A Társaság tájékoztatja tisztelt Részvényeseit, hogy a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezések újbóli bevezetéséről szóló 502/2020. (XI.16.) Korm. rendelet (a továbbiakban: „Kormányrendelet”) 9. § (1) és (2) bekezdése alapján a Közgyűlés közzétett napirendjén szereplő valamennyi ügyben az ügyvezetés jogosult dönteni, ugyanakkor a Társaság a Közgyűlés meghívóját köteles közzétenni.

Fentieknek megfelelően – valamint tekintettel arra, hogy a MEGAKRÁN Nyrt. Alapszabálya konferencia közgyűlés megtartását nem teszi lehetővé – az éves rendes Közgyűlés megtartására a jelenlegi szabályozás alapján nem kerül sor, a Közgyűlés napirendjén szereplő ügyekben a Társaság Igazgatósága dönt. A közgyűlési hatáskörben meghozott határozatokat a Társaság a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:279. §-ának megfelelően a közgyűlési határozatok közzétételére vonatkozó szabályok szerint közzéteszi.

A veszélyhelyzet megszűnését követő 30 napos jogvesztő határidőn belül a szavazatok legalább 1%-ával rendelkező részvényesek kérhetik a közgyűlés összehívását az Igazgatóság által a fentiek szerint meghozott közgyűlési határozatok – ide nem értve a beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról szóló döntést (lásd következő bekezdés) – utólagos jóváhagyása céljából.

A beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról szóló döntés utólagos jóváhagyása céljából a fentiek szerint kezdeményezhető a közgyűlés összehívása azzal az eltéréssel, hogy a részvényeseket a közgyűlés összehívásának kezdeményezési joga az Igazgatóságnak a beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról döntő határozatának nyilvánosságra hozatalától számított 30 napon belül (jogvesztő határidő) illeti meg.

Ha a veszélyhelyzet megszűnése és a következő naptári év április 1. napja közötti időtartam kevesebb, mint 180 nap, a közgyűlés összehívásának fentiek szerinti kezdeményezésére nincs lehetőség, azonban a soron következő közgyűlésen az Igazgatóság által a veszélyhelyzet ideje alatt meghozott közgyűlési határozatok jóváhagyása napirendre tűzhető.

A Közgyűlés napirendje:

  1. Döntés a Társaság számvitelről szóló 2000. évi C. törvény előírásaival összhangban készített 2020. évi beszámolójának elfogadásáról az Igazgatóság előterjesztése, a Felügyelőbizottság és az Auditbizottság véleménye, valamint a Könyvvizsgáló nyilatkozata alapján, döntés az adózott eredmény felhasználásáról
  2. Döntés a Budapesti Értéktőzsde számára benyújtandó, az Igazgatóság által összeállított Felelős Társaságirányítási Jelentés elfogadásáról
  3. Döntés az Igazgatóság tagjainak 2020. évben végzett munkájának értékeléséről, valamint az Igazgatóság tagjai részére felmentvény adásáról
  4. Az Igazgatóság tájékoztatása a Társaság 2020. évi saját részvény vásárlásairól
  5. Az Igazgatóság Munkavállalói Résztulajdonosi Programmal (MRP) valamint az MRP újabb szakaszának (MRP II Program) indításával kapcsolatban eddig megtett intézkedéseinek jóváhagyása
  6. Az Igazgatóság felhatalmazása saját részvény vásárlásra illetve megszerzésre
  7. Döntés a Társaság által kibocsátott törzsrészvényeknek a Budapesti Értéktőzsde Zrt. Xtend piacáról való kivezetéséről és a Standard kategóriájába történő bevezetéséről és az Igazgatóság felhatalmazásáról, hogy a kivezetési napot, illetve a szabályozott piacra történő bevezetési és kereskedési napot meghatározza, valamint megtegyen minden olyan szükséges lépést, amely ahhoz kell, hogy a törzsrészvények kivezetésre kerüljenek az Xtend piacról, és egyidejűleg bevezetésre kerüljenek a Standard kategóriába
  8. A 7. napirendi pont keretében hozott határozattal összefüggésben az Alapszabály módosítása; az egységes szerkezetű Alapszabály elfogadása
  9. Egyebek

Amennyiben a Közgyűlés – jogszabályi változás folytán – megtarthatóvá válna, a Társaság éves rendes Közgyűlését a jelen közgyűlési meghívó szerinti időpontban, az alábbi feltételekkel tartja meg:

A Társaság – a Közgyűlés megtartása esetére – a BÉT Xtend Általános Üzletszabályzata 13.1. és 14.3. pontjaiban foglaltaknak megfelelően a Közgyűlésre ezúton meghívja a Random Capital Broker Zrt-t (székhelye: 1053 Budapest, Szép utca 2., cégjegyzékszáma: Cg. 01-10-046204) mint a Társaság kijelölt tanácsadóját, valamint a Budapesti Értéktőzsde Zrt-t (székhelye: 1054 Budapest, Szabadság tér 7. Platina torony. I. ép. IV. em., cégjegyzékszáma: Cg. 01-10-044764) mint piacműködtetőt is.

A Közgyűlés helyszíne: a Társaság székhelye, 8060 Mór, Nemes utca 23.

A Közgyűlés megtartásának módja: a részvényesek személyes (akár képviselő útján történő) megjelenésével

Részvétel és szavazati jog gyakorlása:

Minden 1 HUF (egy forint) névértékű részvény egy szavazatra jogosít.

A részvényes a Társasággal szemben részvényesi jogai gyakorlására tulajdonosi igazolás alapján, a részvénykönyvbe történő bejegyzést követően jogosult. A Társaság részvénykönyvét az Igazgatóság vezeti.

A Közgyűlésen való részvétel és szavazás feltétele, hogy a részvényest, illetve a részvényesi meghatalmazottat a Társaság részvénykönyvébe bejegyezzék legkésőbb a Közgyűlés kezdőnapját megelőző második munkanapon, azaz 2021. április 14-én 18:00 óráig.

A Közgyűlésen való részvételi jog gyakorlásához kiállított tulajdonosi igazolás a Közgyűlés vagy a megismételt Közgyűlés napjáig érvényes. A tulajdonosi igazolás kiállítását követően az értékpapír-számlavezető az értékpapírszámlán a részvényre vonatkozó változást a tulajdonosi igazolás egyidejű visszavonása mellett vezethet át.

A Társaság nem vállal felelősséget az értékpapír-számlavezetők mulasztásának következményeiért.

A részvénykönyvbe bejegyzett személy Közgyűlésen történő részvételi és a Közgyűlésen gyakorolható részvényesi jogait nem érinti a részvénynek a Közgyűlés napját megelőző átruházása.

A részvényes jogosult a Közgyűlésen részt venni, felvilágosítást kérni, valamint észrevételt és indítványt tenni, szavazati joggal rendelkező részvény birtokában szavazni.

A részvényes részvényesi jogosultságait képviselő útján is gyakorolhatja. Egy képviselő több részvényest is képviselhet, egy részvényesnek azonban csak egy képviselője lehet. Nem lehet képviselő a Társaság vezető tisztségviselője, felügyelőbizottsági tagja és a könyvvizsgálója. A képviseletre szóló meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni. A részvényes a részvényesi jogainak Társasággal szemben történő gyakorlására részvényesi meghatalmazottat bízhat meg. A részvényesi meghatalmazott a részvényesi jogokat saját nevében, a részvényes javára gyakorolja. A részvényesi meghatalmazottat a részvénykönyvbe be kell jegyezni. (A meghatalmazás szabályait az Alapszabály 8.1.1. pontja tartalmazza).

Regisztráció: 2021. április 16-án 10 órától a Közgyűlés helyszínén (8060 Mór, Nemes u. 23.)

Napirend kiegészítésének joga:

Ha a Társaságban együttesen a szavazatok legalább egy százalékával rendelkező részvényesek a napirend kiegészítésére vonatkozó – a napirend részletezettségére vonatkozó szabályoknak megfelelő – javaslatot vagy a napirenden szereplő vagy arra felveendő napirendi ponttal kapcsolatos határozattervezetet a Közgyűlés összehívásáról szóló hirdetmény megjelenésétől számított 8 (nyolc) napon belül közlik az Igazgatósággal, az Igazgatóság a kiegészített napirendről, a részvényesek által előterjesztett határozattervezetekről a javaslat vele való közlését követően hirdetményt tesz közzé. A hirdetményben megjelölt kérdést napirendre tűzöttnek kell tekinteni.

Határozatképesség, megismételt Közgyűlés:

A Közgyűlés akkor határozatképes, ha az összehívás szabályszerű volt, és azon a leadható szavazatok több mint felét képviselő szavazásra jogosult részvényes részt vesz, vagy a részvényesek 100%-a megjelenik a Közgyűlésen és hozzájárul annak megtartásához.

Ha a Közgyűlés nem határozatképes, a megismételt Közgyűlés időpontja 2021. április 27-én 11 óra, helyszíne a Társaság székhelye (8060 Mór, Nemes u. 23.). A megismételt Közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a jelenlévők által képviselt szavazati jog mértékétől függetlenül határozatképes.

Közgyűlést megelőző nyilvánosságra hozatal:

Az összehívás időpontjában meglévő részvények számára és a szavazati jogok arányára vonatkozó összesített adatok, ideértve az egyes részvényosztályokra vonatkozó külön összesítéseket, a napirenden szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztések, az azokra vonatkozó felügyelőbizottsági jelentések, valamint a határozati javaslatok, továbbá a képviselő útján történő szavazáshoz használandó nyomtatványok legkésőbb 2021. április 8. napjától elérhetők a Társaság (www.megakran.hu), a Budapesti Értéktőzsde Zrt. (www.bet.hu) honlapján, valamint a Magyar Nemzeti Bank által üzemeltetett (www.kozzetetelek.hu) honlapon.

A részvényesi jogokra és kötelezettségekre egyebekben az Alapszabály 8. (A részvényekhez tapadó részvényesi jogok és kötelezettségek) pontjában, a Közgyűlésre az Alapszabály 9. (A Közgyűlés) pontjában foglaltak az irányadók.

A Társaság a jogszabályi környezetet folyamatosan figyelemmel kíséri, az esetleges változásokról tisztelt Részvényeseinket nyilvános közzétételek útján minden esetben haladéktalanul tájékoztatjuk.