2024 július 19

Megakrán – Közgyűlési meghívó

A MEGAKRÁN Nyrt. (8060 Mór, Nemes utca 23.; cégjegyzékszáma: Cg. 07-10-001492; a továbbiakban: „MEGAKRÁN Nyrt.”, „Társaság”) Igazgatósága tájékoztatja tisztelt Részvényeseit, hogy a Társaság 2022. április 25. napján 11 órai kezdettel éves rendes közgyűlést (a továbbiakban: „Közgyűlés”) tart.

A Közgyűlés helyszíne: a Társaság székhelye, 8060 Mór, Nemes utca 23.

A Közgyűlés napirendje:

  1. Döntés a Társaság számvitelről szóló 2000. évi C. törvény előírásaival összhangban készített 2021. évi beszámolójának elfogadásáról az Igazgatóság előterjesztése, a Felügyelőbizottság és az Auditbizottság jelentése, valamint a Könyvvizsgáló nyilatkozata alapján
  2. Döntés a 2021. évi adózott eredmény felhasználásáról, osztalékfizetésről
  3. Döntés a Budapesti Értéktőzsde számára benyújtandó, az Igazgatóság által összeállított 2021. évi Felelős Társaságirányítási Jelentés elfogadásáról
  4. Véleménynyilvánító szavazás a Társaság 2021. üzleti évre vonatkozó Javadalmazási jelentéséről
  5. Döntés az Igazgatóság tagjainak 2021. évben végzett munkájának értékeléséről, valamint az Igazgatóság tagjai részére felmentvény adásáról
  6. Az Igazgatóság felhatalmazása munkavállalói ösztönzési rendszer (Munkavállalói Résztulajdonosi Program újabb szakaszának – MRP III. vagy egyéb a munkavállalókat és a vezető tisztségviselőket érintő ösztönzési rendszer) indítására, kapcsolódó döntések meghozatalára
  7. Véleménynyilvánító szavazás a Társaság 2019. évi LXVII. törvény szerinti Javadalmazási politikájának módosításáról
  8. Az Igazgatóság felhatalmazása saját részvény vásárlására, illetve megszerzésére
  9. Az Alapszabály módosítása, az egységes szerkezetű Alapszabály elfogadása
  10. Egyebek

A Közgyűlés megtartásának módja: a részvényesek személyes (akár képviselő útján történő) megjelenésével

Részvétel és szavazati jog gyakorlása:

Minden 1 HUF (egy forint) névértékű részvény egy szavazatra jogosít.

A részvényes a Társasággal szemben részvényesi jogai gyakorlására tulajdonosi igazolás alapján, a részvénykönyvbe történő bejegyzést követően jogosult. A Társaság részvénykönyvét az Igazgatóság vezeti.

A Közgyűlésen való részvétel és szavazás feltétele, hogy a részvényest, illetve a részvényesi meghatalmazottat a Társaság részvénykönyvébe bejegyezzék legkésőbb a Közgyűlés kezdőnapját megelőző második munkanapon, azaz 2022. április 21. napján 18:00 óráig. Mindezekre tekintettel kérjük, hogy a tulajdonosi igazolásokat a Társaság részére fenti időpontig beérkezetten szíveskedjenek eljuttatni.

A Közgyűlésen való részvételi jog gyakorlásához kiállított tulajdonosi igazolás a Közgyűlés vagy a megismételt Közgyűlés napjáig érvényes. A tulajdonosi igazolás kiállítását követően az értékpapír-számlavezető az értékpapírszámlán a részvényre vonatkozó változást a tulajdonosi igazolás egyidejű visszavonása mellett vezethet át.

A Társaság nem vállal felelősséget az értékpapír-számlavezetők mulasztásának következményeiért.

A részvénykönyvbe bejegyzett személy Közgyűlésen történő részvételi és a Közgyűlésen gyakorolható részvényesi jogait nem érinti a részvénynek a Közgyűlés napját megelőző átruházása.

A részvényes jogosult a Közgyűlésen részt venni, felvilágosítást kérni, valamint észrevételt és indítványt tenni, szavazati joggal rendelkező részvény birtokában szavazni.

A részvényes részvényesi jogosultságait képviselő útján is gyakorolhatja. Egy képviselő több részvényest is képviselhet, egy részvényesnek azonban csak egy képviselője lehet. Nem lehet képviselő a Társaság vezető tisztségviselője, felügyelőbizottsági tagja és a könyvvizsgálója. A képviseletre szóló meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni. A részvényes a részvényesi jogainak Társasággal szemben történő gyakorlására részvényesi meghatalmazottat bízhat meg. A részvényesi meghatalmazott a részvényesi jogokat saját nevében, a részvényes javára gyakorolja. A részvényesi meghatalmazottat a részvénykönyvbe be kell jegyezni. (A meghatalmazás szabályait az Alapszabály 8.1.1. pontja tartalmazza).

Regisztráció: 2022. április 25-én 10:30 órától a Közgyűlés helyszínén (8060 Mór, Nemes u. 23.)

Napirend kiegészítésének joga:

Ha a Társaságban együttesen a szavazatok legalább egy százalékával rendelkező részvényesek a napirend kiegészítésére vonatkozó – a napirend részletezettségére vonatkozó szabályoknak megfelelő – javaslatot vagy a napirenden szereplő vagy arra felveendő napirendi ponttal kapcsolatos határozattervezetet a Közgyűlés összehívásáról szóló hirdetmény megjelenésétől számított 8 (nyolc) napon belül közlik az Igazgatósággal, az Igazgatóság a kiegészített napirendről, a részvényesek által előterjesztett határozattervezetekről a javaslat vele való közlését követően hirdetményt tesz közzé. A hirdetményben megjelölt kérdést napirendre tűzöttnek kell tekinteni.

Határozatképesség, megismételt Közgyűlés:

A Közgyűlés akkor határozatképes, ha az összehívás szabályszerű volt, és azon a leadható szavazatok több mint felét képviselő szavazásra jogosult részvényes részt vesz, vagy a részvényesek 100%-a megjelenik a Közgyűlésen és hozzájárul annak megtartásához.

Ha a Közgyűlés nem határozatképes, a megismételt Közgyűlés időpontja 2022. május 06-án 11 óra, helyszíne a Társaság székhelye (8060 Mór, Nemes u. 23.). A megismételt Közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a jelenlévők által képviselt szavazati jog mértékétől függetlenül határozatképes.

Közgyűlést megelőző nyilvánosságra hozatal:

Az összehívás időpontjában meglévő részvények számára és a szavazati jogok arányára vonatkozó összesített adatok, ideértve az egyes részvényosztályokra vonatkozó külön összesítéseket, a napirenden szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztések, az azokra vonatkozó felügyelőbizottsági jelentések, valamint a határozati javaslatok, továbbá a képviselő útján történő szavazáshoz használandó nyomtatványok legkésőbb 2022. április 4. napjától elérhetők a Társaság (www.megakran.hu), a Budapesti Értéktőzsde Zrt. (www.bet.hu) honlapján, valamint a Magyar Nemzeti Bank által üzemeltetett (www.kozzetetelek.hu) honlapon.

A részvényesi jogokra és kötelezettségekre egyebekben az Alapszabály 8. (A részvényekhez tapadó részvényesi jogok és kötelezettségek) pontjában, a Közgyűlésre az Alapszabály 9. (A Közgyűlés) pontjában foglaltak az irányadók.