2024 május 23

Megakrán – Közgyűlési meghívó

A MEGAKRÁN Nyrt. (8060 Mór, Nemes utca 23.; cégjegyzékszáma: Cg. 07-10-001492; a továbbiakban: „MEGAKRÁN Nyrt.”, „Társaság”) Igazgatósága tájékoztatja tisztelt Részvényeseit, hogy a Társaság 2021. szeptember 30. napján 11 órai kezdettel rendkívüli Közgyűlést tart.

A Társaság a BÉT Xtend Általános Üzletszabályzata Második Könyve 13.1. és 14.3. pontjaiban foglaltaknak megfelelően a Közgyűlésre ezúton meghívja a Random Capital Broker Zrt-t (székhelye: 1053 Budapest, Szép utca 2., cégjegyzékszáma: Cg. 01-10-046204) mint a Társaság kijelölt tanácsadóját, valamint a Budapesti Értéktőzsde Zrt-t (székhelye: 1054 Budapest, Szabadság tér 7. Platina torony I. ép. IV. em., cégjegyzékszáma: Cg. 01-10-044764) mint piacműködtetőt is.

A Közgyűlés helyszíne: a Társaság székhelye, 8060 Mór, Nemes utca 23.

A Közgyűlés napirendje:

  1. Döntés a Társaság alaptőkéjének új részvények forgalomba hozatalával történő felemeléséről és az Alapszabály 5. fejezete (A Társaság alaptőkéje és részvényei) 5.1. és 5.2. pontjainak módosításáról
  2. Az Alapszabály 10. fejezete (Az Igazgatóság) 10.2. pontjának, 13. fejezete (A Felügyelőbizottság) 13.2. pontjának, valamint 14. fejezete (Auditbizottság) 14.2. pontjának módosítása a testületi tagok számának vonatkozásában
  3. Új igazgatósági tag jelölése, döntés megválasztásáról és díjazásának megállapításáról
  4. Felügyelőbizottsági tagok megválasztása, díjazásuk megállapítása
  5. Auditbizottsági tagok megválasztása, díjazásuk megállapítása
  6. Az Alapszabály 10. fejezete (Az Igazgatóság) 10.2. pontjának, 12. fejezete (A Társaság képviselete, cégjegyzése) 12.2. pontjának, 13. fejezete (A Felügyelőbizottság) 13.2. pontjának, 14. fejezete (Auditbizottság) 14.2. pontjának a 3-5. napirendi pontok keretében meghozott határozatoknak megfelelő módosítása; az egységes szerkezetű Alapszabály elfogadása
  7. Az Igazgatóság felhatalmazása alaptőke feltételes felemelésére átváltoztatható vagy átváltozó kötvény forgalomba hozatalával, illetve az Igazgatóság felhatalmazása egyéb típusú kötvény forgalomba hozatalára
  8. Egyebek

A Közgyűlés megtartásának módja: a részvényesek személyes (akár képviselő útján történő) megjelenésével

Részvétel és szavazati jog gyakorlása:

Minden 1 HUF (egy forint) névértékű részvény egy szavazatra jogosít.

A részvényes a Társasággal szemben részvényesi jogai gyakorlására tulajdonosi igazolás alapján, a részvénykönyvbe történő bejegyzést követően jogosult. A Társaság részvénykönyvét az Igazgatóság vezeti.

A Közgyűlésen való részvétel és szavazás feltétele, hogy a részvényest, illetve a részvényesi meghatalmazottat a Társaság részvénykönyvébe bejegyezzék legkésőbb a Közgyűlés kezdőnapját megelőző második munkanapon, azaz 2021. szeptember 28. napján 18:00 óráig.

A Közgyűlésen való részvételi jog gyakorlásához kiállított tulajdonosi igazolás a Közgyűlés vagy a megismételt Közgyűlés napjáig érvényes. A tulajdonosi igazolás kiállítását követően az értékpapír-számlavezető az értékpapírszámlán a részvényre vonatkozó változást a tulajdonosi igazolás egyidejű visszavonása mellett vezethet át.

A Társaság nem vállal felelősséget az értékpapír-számlavezetők mulasztásának következményeiért.

A részvénykönyvbe bejegyzett személy Közgyűlésen történő részvételi és a Közgyűlésen gyakorolható részvényesi jogait nem érinti a részvénynek a Közgyűlés napját megelőző átruházása.

A részvényes jogosult a Közgyűlésen részt venni, felvilágosítást kérni, valamint észrevételt és indítványt tenni, szavazati joggal rendelkező részvény birtokában szavazni.

A részvényes részvényesi jogosultságait képviselő útján is gyakorolhatja. Egy képviselő több részvényest is képviselhet, egy részvényesnek azonban csak egy képviselője lehet. Nem lehet képviselő a Társaság vezető tisztségviselője, felügyelőbizottsági tagja és a könyvvizsgálója. A képviseletre szóló meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni. A részvényes a részvényesi jogainak Társasággal szemben történő gyakorlására részvényesi meghatalmazottat bízhat meg. A részvényesi meghatalmazott a részvényesi jogokat saját nevében, a részvényes javára gyakorolja. A részvényesi meghatalmazottat a részvénykönyvbe be kell jegyezni. (A meghatalmazás szabályait az Alapszabály 8.1.1. pontja tartalmazza).

Regisztráció: 2021. szeptember 30-án 10:30 órától a Közgyűlés helyszínén (8060 Mór, Nemes u. 23.)

Napirend kiegészítésének joga:

Ha a Társaságban együttesen a szavazatok legalább egy százalékával rendelkező részvényesek a napirend kiegészítésére vonatkozó – a napirend részletezettségére vonatkozó szabályoknak megfelelő – javaslatot vagy a napirenden szereplő vagy arra felveendő napirendi ponttal kapcsolatos határozattervezetet a Közgyűlés összehívásáról szóló hirdetmény megjelenésétől számított 8 (nyolc) napon belül közlik az Igazgatósággal, az Igazgatóság a kiegészített napirendről, a részvényesek által előterjesztett határozattervezetekről a javaslat vele való közlését követően hirdetményt tesz közzé. A hirdetményben megjelölt kérdést napirendre tűzöttnek kell tekinteni.

Határozatképesség, megismételt Közgyűlés:

A Közgyűlés akkor határozatképes, ha az összehívás szabályszerű volt, és azon a leadható szavazatok több mint felét képviselő szavazásra jogosult részvényes részt vesz, vagy a részvényesek 100%-a megjelenik a Közgyűlésen és hozzájárul annak megtartásához.

Ha a Közgyűlés nem határozatképes, a megismételt Közgyűlés időpontja 2021. október 11-én 11 óra, helyszíne a Társaság székhelye (8060 Mór, Nemes u. 23.). A megismételt Közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a jelenlévők által képviselt szavazati jog mértékétől függetlenül határozatképes.

Közgyűlést megelőző nyilvánosságra hozatal:

Az összehívás időpontjában meglévő részvények számára és a szavazati jogok arányára vonatkozó összesített adatok, ideértve az egyes részvényosztályokra vonatkozó külön összesítéseket, a napirenden szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztések, az azokra vonatkozó felügyelőbizottsági jelentések, valamint a határozati javaslatok, továbbá a képviselő útján történő szavazáshoz használandó nyomtatványok legkésőbb 2021. szeptember 9. napjától elérhetők a Társaság (www.megakran.hu), a Budapesti Értéktőzsde Zrt. (www.bet.hu) honlapján, valamint a Magyar Nemzeti Bank által üzemeltetett (www.kozzetetelek.hu) honlapon.

A részvényesi jogokra és kötelezettségekre egyebekben az Alapszabály 8. (A részvényekhez tapadó részvényesi jogok és kötelezettségek) pontjában, a Közgyűlésre az Alapszabály 9. (A Közgyűlés) pontjában foglaltak az irányadók.