Rendkívüli Hírek:

2024 február 24

Megakrán – Közgyűlési határozatok

A MEGAKRÁN Kereskedelmi és Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (8060 Mór, Nemes u. 23.; cégjegyzékszám: Cg. 07-10-001492; a továbbiakban „Társaság”, „MEGAKRÁN Nyrt.”) tájékoztatja a tisztelt Befektetőket, hogy a Társaság 2021. szeptember 30-án megtartott rendkívüli Közgyűlése – a Közgyűlés szavazatszámlálójának, a jegyzőkönyv vezetőjének és hitelesítőjének megválasztása után – az alábbi határozatokat hozta:

2021. szeptember 30./4. számú Közgyűlési határozat

A Közgyűlés megállapítva, hogy a Társaság korábban forgalomba hozott valamennyi részvényének névértékét, illetve kibocsátási értékét befizették, a jelen határozat szerinti személy előzetes kötelezettségvállaló nyilatkozatára tekintettel egyhangú szavazatával (558 571 899 igen szavazattal – 100%, 0 nem szavazattal – 0%, 0 tartózkodás mellett – 0%) dönt a Társaság alaptőkéjének új részvények zártkörű forgalomba hozatalával történő felemeléséről.

Az alaptőke-emelés módja: új részvények zártkörű forgalomba hozatalával, pénzbeli hozzájárulás ellenében megvalósuló alaptőke-emelés.

A tőkeemelés teljes összege 1.158.000.000.- (Egymilliárd-százötvennyolcmillió) Ft, amelyből 193.000.000.- (Százkilencvenhárommillió) Ft a Társaság alaptőkéjét emeli, 965.000.000 (Kilencszázhatvanötmillió) Ft a Társaság tőketartalékába kerül.

A tőkeemelés eredményeként a Társaság alaptőkéje 970.263.000.- (Kilencszázhetvenmillió-kétszázhatvanháromezer) forintra nő.

Az alaptőke-emeléséhez 193.000.000 (Százkilencvenhárommillió) darab, a korábbiakban kibocsátott törzsrészvényekkel mindenben azonos jogokat biztosító, egyenként 1.- (Egy) Ft névértékű és 6.- (Hat) Ft kibocsátási értékű, névre szóló dematerializált előállítású törzsrészvény kibocsátására kerül sor.

A felemelt teljes alaptőke 970.263.000 (Kilencszázhetvenmillió-kétszázhatvanháromezer) db, egyenként 1.- (Egy) Ft névértékű, névre szóló dematerializált törzsrészvényből áll.

A fenti legfeljebb 193.000.000 (Százkilencvenhárommillió) darab, a korábbiakban kibocsátott törzsrészvényekkel mindenben azonos jogokat biztosító, egyenként 1.- (Egy) Ft névértékű és 6.- (Hat) Ft kibocsátási értékű, névre szóló dematerializált előállítású törzsrészvény átvételére és azok 1.158.000.000.- (Egymilliárd-százötvennyolcmillió) Ft összegű ellenértékének szolgáltatására a KÉSZ Holding Zrt. (székhely: 6000 Kecskemét, Izsáki út 6.; cégjegyzékszám: 03-10-100376) 2021. augusztus 25-én előzetes kötelezettséget vállalt.

A Közgyűlés, élve a Társaság Alapszabályának 7. fejezete (Az alaptőke felemelése és leszállítása) 7.2. pontjában foglalt lehetőséggel, az elsőbbségi jog gyakorlását kizárja és előzetes kötelezettségvállaló nyilatkozatára, valamint a jelen határozatban foglaltakra tekintettel feljogosítja a KÉSZ Holding Zrt-t az újonnan kibocsátandó 193.000.000 (Százkilencvenhárommillió) darab egyenként 1.- (Egy) Ft névértékű és 6.- (Hat) Ft kibocsátási értékű korábbiakban kibocsátott részvényekkel azonos jogokat biztosító törzsrészvény átvételére.

A Közgyűlés rögzíti, a Ptk. 3:293. § (2) bekezdésének megfelelően, hogy a Társaság részvényesei mint a tőkeemeléssel érintettnek minősülő részvényfajta részvényesei, kifejezetten hozzájárulnak az alaptőke fentiek szerinti felemeléséhez.

A KÉSZ Holding Zrt. a részvények átvételére vonatkozó kötelezettségvállalást írásbeli jognyilatkozat kibocsátásával úgy teheti meg, hogy annak eredeti példánya 2021. október 5. napján a Társaság rendelkezésére álljon. Az átvenni vállalt részvények ellenértékét képező összesen 1.158.000.000.- (Egymilliárd-százötvennyolcmillió) Ft összegű pénzbeli szolgáltatást a KÉSZ Holding Zrt. a Társaságnak a Budapest Bank Zrt-nél vezetett 10102952-29203000-01005004 sz. bankszámlájára történő befizetéssel, 2021. október 5. napjáig köteles teljesíteni.

Az alaptőke-emeléshez kapcsolódóan a részvények átvételére vonatkozó kötelezettségvállalás eredményétől függően a jelen határozat szerinti (a kötelezettségvállalás megtételére és a pénzbeli hozzájárulás teljesítésére meghatározott) határidő lejártának napjával, 2021. október 5-én az Alapszabály 5. Fejezetének (A Társaság alaptőkéje és részvényei) 5.1. valamint 5.2. pontjai a következők szerint módosulnak:

„5.1 Alaptőke

A Társaság alaptőkéje 970.263.000 HUF (Kilencszázhetvenmillió-kétszázhatvanháromezer forint) pénzbeli hozzájárulás.

5.2 Részvények

A Társaság alaptőkéje 970.263.000 db (Kilencszázhetvenmillió-kétszázhatvanháromezer darab), egyenként 1 HUF (egy forint) névértékű, névre szóló törzsrészvényből áll.”

2021. szeptember 30./5. számú Közgyűlési határozat

A Közgyűlés egyhangú szavazatával (558 571 899 igen szavazattal – 100%, 0 nem szavazattal – 0%, 0 tartózkodás mellett – 0%) úgy dönt, hogy az Alapszabály módosítása tárgyában az egyes módosításokról külön határozatokban rendelkezik.

2021. szeptember 30./6. számú Közgyűlési határozat

A Közgyűlés egyhangú szavazatával (558 571 899 igen szavazattal – 100%, 0 nem szavazattal – 0%, 0 tartózkodás mellett – 0%) az Alapszabály 10. fejezete (Az Igazgatóság) 10.2. pontja első bekezdésének első mondatát az alábbiak szerint módosítja:

„Az Igazgatóság legfeljebb 5 (öt)tagból áll.”

2021. szeptember 30./7. számú Közgyűlési határozat

A Közgyűlés egyhangú szavazatával (558 571 899 igen szavazattal – 100%, 0 nem szavazattal – 0%, 0 tartózkodás mellett – 0%) az Alapszabály 13. fejezete (A Felügyelőbizottság) 13.2. pontja első bekezdésének első mondatát az alábbiak szerint módosítja:

„A Felügyelőbizottság legfeljebb öttermészetes személy tagból áll.”

2021. szeptember 30./8. számú Közgyűlési határozat

A Közgyűlés egyhangú szavazatával (558 571 899 igen szavazattal – 100%, 0 nem szavazattal – 0%, 0 tartózkodás mellett – 0%) az Alapszabály 14. fejezete (Auditbizottság) 14.2. pontja első bekezdését az alábbiak szerint módosítja:

„Az Auditbizottság legfeljebb öt természetes személy tagból áll, tagjainak megbízatása határozott vagy határozatlan időtartamra szólhat.”

2021. szeptember 30./9. számú Közgyűlési határozat

A Közgyűlés egyhangú szavazatával (558 571 899 igen szavazattal – 100%, 0 nem szavazattal – 0%, 0 tartózkodás mellett – 0%) a jelenlegi igazgatósági tagokéval megegyező díjazás mellett az Igazgatóság tagjának 2021. október 01. napjától számított határozatlan időtartamra Varga Mihályt (anyja neve: Vincze Teréz; lakóhely: 6720 Szeged, Kárász utca 6. 1. em. 1.) megválasztja.

2021. szeptember 30./10. számú Közgyűlési határozat

A Közgyűlés egyhangú szavazatával (540 571 899 igen szavazattal – 100%, 0 nem szavazattal – 0%, 0 tartózkodás mellett – 0% – személyes érintettség miatt Vitkovics Péter nem szavazott) a Felügyelőbizottság tagjának – korábbi megbízásának lejártára tekintettel – 2021. október 01. napjától 2024. szeptember 30. napjáig terjedő határozott időtartamra Vitkovics Pétert (anyja neve: Zajos Gizella; lakóhely: 8900 Zalaegerszeg, Kis utca 1. 3. em. 64.) megválasztja.

2021. szeptember 30./11. számú Közgyűlési határozat

A Közgyűlés egyhangú szavazatával (558 571 899 igen szavazattal – 100%, 0 nem szavazattal – 0%, 0 tartózkodás mellett – 0%) a Felügyelőbizottság tagjának – korábbi megbízásának lejártára tekintettel – 2021. október 01. napjától 2024. szeptember 30. napjáig terjedő határozott időtartamra Dr. Szabó Gyulát (anyja neve: Szabó Mária; lakóhely: 1067 Budapest, Podmaniczky u. 39. 2.a.) megválasztja.

2021. szeptember 30./12. számú Közgyűlési határozat

A Közgyűlés egyhangú szavazatával (558 571 899 igen szavazattal – 100%, 0 nem szavazattal – 0%, 0 tartózkodás mellett – 0%) a Felügyelőbizottság tagjának – korábbi megbízásának lejártára tekintettel – 2021. október 01. napjától 2024. szeptember 30. napjáig terjedő határozott időtartamra Tarabiah Ádámot (anyja neve: Kovács Etelka; lakóhely: 9011 Győr, Vajda J. u. 32.) megválasztja.

2021. szeptember 30./13. számú Közgyűlési határozat

A Közgyűlés egyhangú szavazatával (558 571 899 igen szavazattal – 100%, 0 nem szavazattal – 0%, 0 tartózkodás mellett – 0%) a Felügyelőbizottság tagjának – korábbi megbízásának lejártára tekintettel – 2021. október 01. napjától 2024. szeptember 30. napjáig terjedő határozott időtartamra Kovácsics Ivánt (anyja neve: Karagity Rozália; lakóhely: 1149 Budapest, Termál u. 2/b.) megválasztja.

2021. szeptember 30./14. számú Közgyűlési határozat

A Közgyűlés egyhangú szavazatával (558 571 899 igen szavazattal – 100%, 0 nem szavazattal – 0%, 0 tartózkodás mellett – 0%) a Felügyelőbizottság tagjának 2021. október 01. napjától 2024. szeptember 30. napjáig terjedő határozott időtartamra Vida Tamást (anyja neve: Szarvas Anna; lakóhely: 1161 Budapest, Pálya utca 10. B. ép. 1. em.) megválasztja.

2021. szeptember 30./15. számú Közgyűlési határozat

A Közgyűlés egyhangú szavazatával (558 571 899 igen szavazattal – 100%, 0 nem szavazattal – 0%, 0 tartózkodás mellett – 0%) úgy határoz, hogy a Felügyelőbizottság elnökének díjazását 100.000.- Ft/hó, a Felügyelőbizottság tagjainak díjazását 70.000.- Ft/hó összegben határozza meg.

2021. szeptember 30./16. számú Közgyűlési határozat

A Közgyűlés egyhangú szavazatával (540 571 899 igen szavazattal – 100%, 0 nem szavazattal – 0%, 0 tartózkodás mellett – 0% – személyes érintettség miatt Vitkovics Péter nem szavazott) az Auditbizottság tagjának – korábbi megbízásának lejártára tekintettel – 2021. október 01. napjától 2024. szeptember 30. napjáig terjedő határozott időtartamra Vitkovics Pétert (anyja neve: Zajos Gizella; lakóhely: 8900 Zalaegerszeg, Kis utca 1. 3. em. 64.) megválasztja.

2021. szeptember 30./17. számú Közgyűlési határozat

A Közgyűlés egyhangú szavazatával (558 571 899 igen szavazattal – 100%, 0 nem szavazattal – 0%, 0 tartózkodás mellett – 0%) az Auditbizottság tagjának – korábbi megbízásának lejártára tekintettel – 2021. október 01. napjától 2024. szeptember 30. napjáig terjedő határozott időtartamra Dr. Szabó Gyulát (anyja neve: Szabó Mária; lakóhely: 1067 Budapest, Podmaniczky u. 39. 2.a.) megválasztja.

2021. szeptember 30./18. számú Közgyűlési határozat

A Közgyűlés egyhangú szavazatával (558 571 899 igen szavazattal – 100%, 0 nem szavazattal – 0%, 0 tartózkodás mellett – 0%) az Auditbizottság tagjának – korábbi megbízásának lejártára tekintettel – 2021. október 01. napjától 2024. szeptember 30. napjáig terjedő határozott időtartamra Tarabiah Ádámot (anyja neve: Kovács Etelka; lakóhely: 9011 Győr, Vajda J. u. 32.) megválasztja.

2021. szeptember 30./19. számú Közgyűlési határozat

A Közgyűlés egyhangú szavazatával (558 571 899 igen szavazattal – 100%, 0 nem szavazattal – 0%, 0 tartózkodás mellett – 0%) az Auditbizottság tagjának – korábbi megbízásának lejártára tekintettel – 2021. október 01. napjától 2024. szeptember 30. napjáig terjedő határozott időtartamra Kovácsics Ivánt (anyja neve: Karagity Rozália; lakóhely: 1149 Budapest, Termál u. 2/b.) megválasztja.

2021. szeptember 30./20. számú Közgyűlési határozat

A Közgyűlés egyhangú szavazatával (558 571 899 igen szavazattal – 100%, 0 nem szavazattal – 0%, 0 tartózkodás mellett – 0%) az Auditbizottság tagjának 2021. október 01. napjától 2024. szeptember 30. napjáig terjedő határozott időtartamra Vida Tamást (anyja neve: Szarvas Anna; lakóhely: 1161 Budapest, Pálya utca 10. B. ép. 1. em.) megválasztja.

2021. szeptember 30./21. számú Közgyűlési határozat

A Közgyűlés egyhangú szavazatával (558 571 899 igen szavazattal – 100%, 0 nem szavazattal – 0%, 0 tartózkodás mellett – 0%) úgy határoz, hogy az Auditbizottság tagjai külön díjazás nélkül látják el tevékenységüket.

2021. szeptember 30./22. számú Közgyűlési határozat

A Közgyűlés egyhangú szavazatával (558 571 899 igen szavazattal – 100%, 0 nem szavazattal – 0%, 0 tartózkodás mellett – 0%) úgy dönt, hogy az Alapszabály módosítása tárgyában az egyes módosításokról külön határozatokban rendelkezik.

2021. szeptember 30./23. számú Közgyűlési határozat

A Közgyűlés egyhangú szavazatával (558 571 899 igen szavazattal – 100%, 0 nem szavazattal – 0%, 0 tartózkodás mellett – 0%) az Alapszabály 10. fejezete (Az Igazgatóság) 10.2. pontját kiegészíti az újonnan megválasztott igazgatósági tag adataival az alábbiak szerint:

„Az Igazgatóság tagjai határozatlan időtartamra:

Név:Langmáhr Tamás
Lakóhelye:8000 Székesfehérvár, Csóri/Régi/ út 46.
Születési idő:1973.08.26.
Anyja neve:Szűcs Éva
Név:Léhmann Henriett
Lakóhelye:8000 Székesfehérvár, Csóri/Régi/ út 46.
Születési idő:1975.01.19.
Anyja neve:Gölöncsér Eva
Név:Lobogós János
Lakóhelye:8172 Balatonakarattya, Csittényhegyi utca 6.
Születési idő:1949.05.17.
Anyja neve:Beke Lenke
Név:Takács Mariann
Lakóhelye:8060 Mór, Cserhát utca 28.
Születési idő:1970.06.02
Anyja neve:Kornseé Mária
Név:Varga Mihály
Lakóhelye:6720 Szeged, Kárász utca 6. 1. em. 1.
Születési idő:1959.12.15.
Anyja neve:Vincze Teréz

2021. szeptember 30./24. számú Közgyűlési határozat

A Közgyűlés egyhangú szavazatával (558 571 899 igen szavazattal – 100%, 0 nem szavazattal – 0%, 0 tartózkodás mellett – 0%) az Alapszabály 12. fejezete (A Társaság képviselete, cégjegyzése) 12.2. pontjának b) alpontját az alábbiak szerint módosítja:

„b) Az Igazgatóság tagjai – kivéve az Igazgatóság elnökét, Langmáhr Tamást – ketten együttesen együttes cégjegyzési joggal rendelkeznek.”

2021. szeptember 30./25. számú Közgyűlési határozat

A Közgyűlés egyhangú szavazatával (558 571 899 igen szavazattal – 100%, 0 nem szavazattal – 0%, 0 tartózkodás mellett – 0%) az Alapszabály 13. fejezete (A Felügyelőbizottság) 13.2. pontját a megválasztott felügyelőbizottsági tagok nevének, adatainak és megbízási idejének feltüntetésével módosítja az alábbiak szerint:

„A Felügyelőbizottság első tagjai a Társaság nyilvánosan működő részvénytársasággá alakulásának hatályának napjától 2024. szeptember 30. napjáig:

Név:Vitkovics Péter
Lakóhelye:8900 Zalaegerszeg, Kis utca 1. 3. em. 64.
Anyja neve:Zajos Gizella
  
Név:Dr. Szabó Gyula
Lakóhelye:1067 Budapest, Podmaniczky u. 39. 2a
Anyja neve:Szabó Mária
  
Név:Tarabiah Ádám
Lakóhelye:9011 Győr, Vajda J. u. 32.
Anyja neve:Kovács Etelka

A Felügyelőbizottság tagja 2019. szeptember 16. napjától 2024. szeptember 30. napjáig:

Név:Kovácsics Iván
Lakóhelye:1149 Budapest, Termál u. 2/b.
Anyja neve:Karagity Rozália

A Felügyelőbizottság tagja 2021. október 01. napjától 2024. szeptember 30. napjáig:

Név:Vida Tamás
Lakóhelye:1161 Budapest, Pálya utca 10. B. ép. 1. em.
Anyja neve:Szarvas Anna

2021. szeptember 30./26. számú Közgyűlési határozat

A Közgyűlés egyhangú szavazatával (558 571 899 igen szavazattal – 100%, 0 nem szavazattal – 0%, 0 tartózkodás mellett – 0%) az Alapszabály 14. fejezete (Auditbizottság) 14.2. pontját a megválasztott auditbizottsági tagok nevének, adatainak és megbízási idejének feltüntetésével módosítja az alábbiak szerint:

„Az Auditbizottság első tagjai a Társaság nyilvánosan működő részvénytársasággá alakulásának hatályának napjától 2024. szeptember 30. napjáig:

Név:Vitkovics Péter
Lakóhelye:8900 Zalaegerszeg, Kis utca 1. 3. em. 64.
Anyja neve:Zajos Gizella
  
Név:Dr. Szabó Gyula
Lakóhelye:1067 Budapest, Podmaniczky u. 39. 2a
Anyja neve:Szabó Mária
  
Név:Tarabiah Ádám
Lakóhelye:9011 Győr, Vajda J. u. 32.
Anyja neve:Kovács Etelka
  

Az Auditbizottság tagja 2019. szeptember 16. napjától 2024. szeptember 30. napjáig:

Név:Kovácsics Iván
Lakóhelye:1149 Budapest, Termál u. 2/b.
Anyja neve:Karagity Rozália

Az Auditbizottság tagja 2021. október 01. napjától 2024. szeptember 30. napjáig:

Név:Vida Tamás
Lakóhelye:1161 Budapest, Pálya utca 10. B. ép. 1. em.
Anyja neve:Szarvas Anna

 „

2021. szeptember 30./27. számú Közgyűlési határozat

A Közgyűlés egyhangú szavazatával (558 571 899 igen szavazattal – 100%, 0 nem szavazattal – 0%, 0 tartózkodás mellett – 0%) az egységes szerkezetű Alapszabályt elfogadja.

2021. szeptember 30./28. számú Közgyűlési határozat

A Közgyűlés egyhangú szavazatával (558 571 899 igen szavazattal – 100%, 0 nem szavazattal – 0%, 0 tartózkodás mellett – 0%) az Alapszabály 7.1. (Igazgatóság felhatalmazása) pontjában rögzített jogkörében felhatalmazza az Igazgatóságot a Társaság alaptőkéjének feltételes felemelésére átváltoztatható vagy átváltozó kötvény forgalomba hozatalával, valamint felhatalmazza az Igazgatóságot vállalati kötvény kibocsátására. Az Igazgatóság hatáskörébe tartozik annak eldöntése, hogy a fenti kötvénykibocsátások értékét és feltételeit meghatározzák (figyelembe véve az átváltoztatható vagy átváltozó kötvények Ptk. szerinti maximális névértékét a lentiek szerint), valamint döntsenek a kötvények egyszerre történő kibocsátásáról, vagy szükség szerint arról, hogy a kötvények kibocsátására több részletben vagy eltérő időpontban kerüljön sor.

Az alaptőke felemelésére átváltoztatható vagy átváltozó kötvény forgalomba hozatalával 2025. szeptember 30. napjáig kerülhet sor azzal, hogy a legmagasabb összeg, amelyre az Igazgatóság az alaptőkét felemelheti, az 1.455.394.500.- (Egymilliárd-négyszázötvenötmillió-háromszázkilencvennégyezer-ötszáz) Ft-ot nem haladhatja meg, az átváltoztatható vagy átváltozó kötvények névértéke legfeljebb 485.131.500 forint lehet. Az esetlegesen kibocsátandó vállalati kötvények értékének és feltételeinek meghatározása az Igazgatóság feladata, arra nézve a Közgyűlés iránymutatást nem kíván adni, azt az Igazgatóság szabadon jogosult megállapítani figyelemmel a Társaság vagyoni helyzetére és üzleti terveire. Az Igazgatóság jogosult meghatározni, hogy a kötvények kibocsátása zártkörűen vagy nyilvánosan történjen, a kibocsátandó kötvények számát, névértékét, a kötvény jegyzés részleteit, a névértéktől eltérő kibocsátási értéket, az átváltoztatható vagy átváltozó kötvények részvénnyé történő átalakításának vagy átalakulásának feltételeit, időpontját, a kötvények futamidejét, a kamat vagy egyéb hozam megfizetésének feltételeit, valamint a kötvény(ek) zártkörű kibocsátása esetén a kötvények átvételére jogosult személyeket. A felhatalmazás kiterjed az Alapszabály módosítására, valamint valamennyi kapcsolódó, és egyébként a Közgyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben, döntésekben való határozathozatalra, ideértve a részvényesek elsőbbségi jogának korlátozását, illetve kizárását is.