2024 június 14

Közgyűlési meghívó

KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ

A DM-KER Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

(székhely: 2310 Szigetszentmiklós, Csepeli út 22., cégjegyzékszám: 13-10-041955;

a továbbiakban „Társaság”)

értesíti tisztelt Részvényeseit, hogy 2022. október 10-én 10.00 órai kezdettel rendkívüli közgyűlést tart.

A közgyűlés helyszíne: 2310 Szigetszentmiklós, Csepeli út 22.
(GPS: 47.38463527640403, 19.049399509197823)


A közgyűlés napirendje:

  • A Társaság akvizíciós stratégiájának meghatározása
  • Az Igazgatóság tájékoztatója a 2022. évi rendes közgyűlést követően megszerzett saját részvényekről
    és az Igazgatóság felhatalmazása saját részvények megszerzésére
  • Az Igazgatóság felhatalmazása az alaptőke felemelésére és az Alapszabály 7.2. pontja szerinti jegyzési elsőbbségi jog kizárására
  • Az Alapszabály 9. (A Közgyűlés) fejezete 9.4. pontjának, 16. (Vegyes rendelkezések) fejezete 16.1. és
    16.4. pontjának módosítása, az egységes szerkezetű Alapszabály elfogadása
  • Egyebek

A közgyűlésen csak személyes megjelenéssel lehet részt venni. A közgyűlés határozatképes, ha azon a leadható szavazatok több mint felét képviselő szavazásra jogosult részvényes részt vesz. Minden 5 HUF (öt forint) névértékű részvény egy szavazatra jogosít.


A részvényes részvényesi jogosultságait képviselő útján is gyakorolhatja. Egy képviselő több részvényest is képviselhet, egy részvényesnek azonban csak egy képviselője lehet. Nem lehet képviselő a társaság vezető tisztségviselője, felügyelőbizottsági tagja és a könyvvizsgálója. A képviseletre szóló meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni. A részvényes a részvényesi jogainak Társasággal szemben történő gyakorlására részvényesi meghatalmazottat bízhat meg. A részvényesi meghatalmazott a részvényesi jogokat saját nevében, a részvényes javára gyakorolja. A részvényesi meghatalmazottat a részvénykönyvbe be kell jegyezni.


A részvényes jogosult a közgyűlésen részt venni, felvilágosítást kérni, valamint észrevételt és indítványt tenni, szavazati joggal rendelkező részvény birtokában szavazni. A közgyűlésen a részvényhez fűződő jogait az a részvényes (részvényesi meghatalmazott, közös tulajdonban álló részvény esetén közös képviselő) gyakorolhatja, aki a KELER Zrt. által a közgyűlés napját megelőző ötödik munkanap (2022. október 3.) mint fordulónap szerinti tulajdonosi megfeleltetés alapján, az abban foglalt részvény darabszám feltüntetésével, a közgyűlés kezdő napját megelőző második munkanapon, azaz 2022. október 6-án a részvénykönyvbe bejegyzésre került. A CAPS rendszerben a törzsrészvényekhez (ISIN: HU0000176722) kapcsolódó tulajdonos megfeleltetés társasági esemény azonosítója (CORP) és egyedi referencia száma (COAF): HU20220909007062.

Amennyiben a részvényes képviselő útján kíván eljárni, a képviseleti meghatalmazást legkésőbb a közgyűlés kezdőnapját megelőző második munkanapon, 2022. október 6-án 18 óráig szükséges az Igazgatósághoz benyújtani. A közgyűlési részvételhez a részvényesnek neve/cégneve, lakcíme/székhelye valamint telefonszáma vagy e-mail címe megadásával részvételi szándéka bejelentése szükséges a Közgyűlést megelőző munkanapon, 2022. október 7.-én 12 óráig.

A részvénykönyvbe bejegyzett személy közgyűlésen történő részvételi és a közgyűlésen gyakorolható
részvényesi jogait nem érinti a részvénynek a közgyűlés napját megelőző átruházása.


Ha együttesen a szavazatok legalább egy százalékával rendelkező részvényesek a napirend kiegészítésére
vonatkozó – a napirend részletezettségére vonatkozó szabályoknak megfelelő – javaslatot vagy a napirenden szereplő vagy arra felveendő napirendi ponttal kapcsolatos határozattervezetet a közgyűlés összehívásáról szóló hirdetmény megjelenésétől számított 8 (nyolc) napon belül közlik az Igazgatósággal, az Igazgatóság a kiegészített napirendről, a részvényesek által előterjesztett határozattervezetekről a javaslat vele való közlésétn követően hirdetményt tesz közzé. A hirdetményben megjelölt kérdést napirendre tűzöttnek kell tekinteni.


A részvényesi jogokra és kötelezettségekre valamint a Közgyűlésre egyebekben a Társaság Alapszabályának 8. (A részvényekhez tapadó részvényesi jogok és kötelezettségek) fejezetében valamint 9. (A Közgyűlés) fejezetében foglaltak irányadók.


Határozatképtelenség esetén a megismételt közgyűlésre 2022. október 24-én 1000 órától a fentiekben megjelölt, eredeti helyszínen (2310 Szigetszentmiklós, Csepeli út 22.) kerül sor, amely az eredeti napirenden szereplő ügyekben a jelenlévők által képviselt szavazati jog mértékétől függetlenül határozatképes.


A közgyűlés napirendjén szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztéseket, határozati javaslatokat a Társaság szeptember 19-ig a Társaság honlapján (www.dmker.hu), valamint a Budapesti Értéktőzsde Zrt. és a Magyar Nemzeti Bank hirdetményi felületein (www.bet.hu; https://kozzetetelek.mnb.hu) elektronikus úton közzéteszi.


A regisztráció a közgyűlés helyszínén és napján 9 óra 30 perctől lehetséges.


Szigetszentmiklós, 2022. szeptember 9.

DM-KER Nyrt.