2024 június 14

ENEFI – Közgyűlési hirdetmény

A 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelet szerint a nyilvánosan működő részvénytársaság az éves közgyűlés meghívóját és a Ptk. 3:272. § (3) bekezdés b) pontja szerinti iratokat (közgyűlési dokumentáció) akkor is köteles honlapján közzétenni, ha a rendelet hatályba lépése napján a meghívó vagy a közgyűlési dokumentáció még nem került közzétételre azzal, hogy meghívót a közgyűlést megelőzően legalább 21 nappal, a közgyűlési dokumentációt a közgyűlést megelőzően legalább 8 nappal kell közzétenni. A rendelet értelmében a nyilvánosan működő részvénytársaság ügyvezetése a közzétett napirenden szereplő valamennyi kérdésben továbbá a rendelet 5. § (1) bekezdésében meghatározott kérdésekben is jogosult dönteni. Az ügyvezetés a közzétett napirenden szereplő kérdésekben a közzétett határozati javaslatoktól eltérően is dönthet. A rendelet értelmében továbbá a nyilvánosan működő részvénytársaság ügyvezetése 2021. április 30-ig köteles a társaság számviteli törvény szerinti beszámolójáról határozni. A beszámoló elfogadásával egyidejűleg az ügyvezetés az adózott eredmény felhasználásáról, ezen belül osztalékról is dönthet a rendeletben foglaltak szerint.

A fentieknek megfelelően a Társaság ezúton teszi közzé közgyűlési hirdetményét azzal a felhívással, hogy jelenleg a közgyűlés megtartásának feltételei a járvány következtében kialakult rendkívüli helyzetre tekintettel nem állnak fenn. Amennyiben a rendkívüli helyzet a közgyűlés időpontjáig feloldásra kerül és a közgyűlés megtartásának akadálya elhárul, úgy a Társaság a jelen hirdetményében foglaltak szerint megtartja a rendes közgyűlését. Amennyiben a közgyűlés megtartásának akadálya továbbra is fennáll, a kormány rendelet értelmében a Társaság ügyvezetése fog dönteni a napirenden lévő kérdésekben a rendeletben foglaltak szerint.

A Társaság igazgatósága a közgyűlést megelőző 8 nappal közzéteszi az Igazgatóság által elfogadott éves beszámolókat a közgyűlési dokumentáció részeként, eleget téve egyúttal a 2021. április 30-ig előírt fenti kötelezettségének is.

Az ENEFI Vagyonkezelő Nyrt. (székhelye: 1134 Budapest, Klapka utca 11., Cégjegyzékszám: 01-10- 045428) ezúton hívja meg Tisztelt Részvényeseit a Társaság rendes közgyűlésére.

A Közgyűlés időpontja:                               2021. 04. 30. 10.00 óra

A Közgyűlés helyszíne:                                  ENEFI Vagyonkezelő Nyrt. székhelye 1134 Budapest, Klapka utca 11.

A Közgyűlés megtartásának módja:       Igazgatósági ülés / Részvényesek személyes jelenlétével

A Közgyűlés napirendje:

 1. A Társaság 2020. üzleti évének lezárása.
  • Igazgatóság jelentésének ismertetése a Társaság ügyvezetéséről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról valamint a Társaság 2020. évre vonatkozó egyedi és konszolidált beszámolójáról.
  • Felügyelő Bizottság jelentésének ismertetése a Társaság 2020. évre vonatkozó egyedi és konszolidált beszámolójáról.
  • Könyvvizsgáló jelentésének ismertetése a Társaság 2020. évre vonatkozó egyedi és konszolidált beszámolójáról.
  • Döntés az egyedi éves beszámoló elfogadásáról.
  • Döntés az adózott eredmény felhasználásáról.
  • Döntés a konszolidált éves beszámoló elfogadásáról.
  • Döntés a Társaság tőkeszerkezetének átrendezéséről
 2. Az Igazgatósági tagok előző üzleti évben végzett munkájának értékelése, döntés felmentvény tárgyában.
 3. Döntés az Igazgatóság Budapesti Értéktőzsde részére benyújtandó felelős vállalatirányítási jelentésének elfogadásáról.
 4. Döntés az Igazgatóság felhatalmazásáról saját részvény vásárlására

A Társaság a közgyűlés napirendi pontjaival kapcsolatos előterjesztéseket és határozati javaslatokat közzéteszi a közgyűlést legalább 8 nappal (2021. 04. 22.) megelőzően elektronikus úton a tisztelt Befektetői tájékoztatása céljából a BÉT (www.bet.hu) az MNB (www.kozzetetelek.hu) valamint saját honlapján (www.e-star.hu, www.enefi.hu). A napirendi pontokkal kapcsolatos előterjesztések és határozati javaslatok eredeti példánya a közzétételt követően a Társaság székhelyén is megtekinthető munkanapokon 9-17 óra között.

Részvényesi jogok gyakorlásának feltételei:

A közgyűlésen részt venni szándékozó részvényes, illetve részvényesi meghatalmazott nevét a közgyűlés kezdő napját megelőző második munkanapig (2021. 04. 28., megismételt közgyűlés esetén: 2021. 05. 07.) kell a részvénykönyvbe bejegyezni. A Közgyűlésen való részvétel jogát és a részvényhez fűződő egyéb jogait az a részvényes gyakorolhatja, akinek nevét a Közgyűlés kezdő napját megelőző második (2) munkanapon (2021. 04. 28., megismételt közgyűlés esetén: 2021. 05. 07.) 18.00 órakor (Részvénykönyv Lezárása) a részvénykönyv tartalmazza és eddig az időpontig a társaság az értékpapírszámla-vezető által kiállított tulajdonosi igazolást eredetben átvette. A tulajdonosi igazolás társaság részére történő szabályszerű átadásának minősül a fentieken túl az is, amennyiben a részvényes a Részvénykönyv Lezárásáig azt faxon vagy más igazolható módon a társaság részére eljuttatja és legkésőbb a Közgyűlés megkezdéséig annak eredeti példányát is átadja. A fenti feltételek hiányában a részvényes a Közgyűlésen nem vehet részt, szavazati és egyéb jogokat nem gyakorolhat. A tulajdonosi igazolás társaság részére történő átadása tekintetében a bizonyítási kötelezettség a részvényest terheli.

A tulajdonosi igazolást az értékpapírszámla-vezető köteles a részvényes kérésére a részvényről kiállítani. A tulajdonosi igazolásnak tartalmaznia kell a részvénytársaság cégnevét, a részvényfajtát, a részvény darabszámát, az értékpapírszámla-vezető cégnevét és cégszerű aláírását, a részvényes nevét (cégnevét), lakóhelyét (székhelyét). A tulajdonosi igazolás a Közgyűlés vagy a megismételt Közgyűlés napjáig érvényes. A tulajdonosi igazolásnak a részvényes tőzsdezárást követően tulajdonolt valós részvény-darabszámát kell tartalmaznia.

A tulajdonosi igazolás fordulónapja nem lehet korábbi, mint a Közgyűlést megelőző ötödik (5.) munkanap 2021. 04. 23. megismételt közgyűlés esetén: 2021. 05. 04.

A tulajdonosi igazolás kiállítását követően az értékpapírszámla-vezető az értékpapírszámlán a részvényre vonatkozó változást csak a tulajdonosi igazolás egyidejű visszavonása mellett vezethet át. A társaság részére megküldött tulajdonosi igazolásban foglalt adatoknak meg kell egyeznie a Részvénykönyv Lezárásakor fennálló valós adatokkal. Amennyiben a tulajdonosi igazolás benyújtását követően és a Részvénykönyv Lezárását megelőzően a részvényes tulajdonában álló részvény darabszámban vagy más adatokban változás következik be, a részvényes köteles új tulajdonosi igazolást a társaság részére eljuttatni az Alapszabály VIII/4.1. pontban meghatározott módon és határidőben.

A társaság nem vállal felelősséget az értékpapír-számlavezetők mulasztásának következményeiért.

Amennyiben a részvényes nem természetes személy vagy meghatalmazottja útján jár el, úgy a képviseletében eljáró személy köteles igazolni képviseleti jogosultságát (30 napnál nem régebbi cégkivonat, aláírási címpéldány) magyar vagy angol nyelven.

A részvényes a részvényhez fűződő jogait személyesen vagy képviselője útján gyakorolhatja.

A meghatalmazást közokirat vagy teljes bizonyító erejű magánokirat formájában kell a részvénytársasághoz benyújtani legkésőbb a közgyűlést megelőző 2. napig 18. óráig. Amennyiben a meghatalmazás formai illetőleg tartalmi szempontból nem megfelelő vagy elkésett, a meghatalmazott a közgyűlésen nem vehet részt, szavazati és egyéb jogokat nem gyakorolhat.

A képviseleti meghatalmazás egy közgyűlésre szólhat.

Az Igazgatóság felhívására a részvényes (letétkezelő, részvényesi meghatalmazott, közös tulajdonban álló részvény esetén a közös képviselő) haladéktalanul nyilatkozni köteles arról, hogy a részvények tekintetében ki a tényleges tulajdonos. Amennyiben a részvényes a felhívásnak nem tesz eleget az előírt határidőn belül a szavazati joga felfüggesztésre kerül mindaddig, míg a tájékoztatási kötelezettségének eleget nem tesz.

A közgyűlés lefolytatása, határozathozatal:

A részvényesek regisztrálása a közgyűlés kezdő időpontját megelőző egy órával kezdődik. A regisztráció során a részvényes személyazonosságának, lakóhelyének, képviseleti jogosultságának igazolását és a jelenléti ív aláírását követően átveszi a lezárt részvénykönyvben szereplő részvény darabszám szerint őt megillető szavazatszámot tartalmazó szavazólapot.

A közgyűlésen a szavazás a szavazójegyek feltartásával történik. A közgyűlés a szavazás lebonyolítására a közgyűlés elnökének javaslatára szavazatszámlálót (vagy szavazatszámláló bizottságot) választ. A legfőbb szerv ülését a közgyűlés által megválasztott elnök vezeti.

Minden részvény egy szavazatra jogosít, tehát minden 10,- Ft névértékű részvény után  a részvényest egy szavazat illeti meg. Az átalakítható-osztalékelsőbbségi részvény szavazati joggal nem bír.

A közgyűlés a határozatokat a leadott szavazatok egyszerű többségével hozza meg, kivéve, ha jogszabály vagy felhatalmazása alapján az alapszabály, illetőleg a társaság működésére kötelezően alkalmazandó tőzsdei szabályzat magasabb szavazati arányt tesz kötelezővé.

Részvényesi jogokra vonatkozó egyéb tájékoztatás

A részvénykönyvnek a közgyűlést megelőző lezárása nem korlátozza a részvénykönyvbe bejegyzett személy jogát részvényeinek részvénykönyv lezárását követő átruházásában. A részvénynek a közgyűlés kezdő napját megelőző átruházása nem zárja ki a részvénykönyvbe bejegyzett személynek azt a jogát, hogy a közgyűlésen részt vegyen és az őt, mint részvényest megillető jogokat gyakorolja.

A részvényes jogosult a közgyűlés napirendjére tűzött ügyre vonatkozóan, a közgyűlés napja előtt legalább nyolc nappal benyújtott írásbeli kérelemmel felvilágosítást kérni az Igazgatóságtól. Az igazgatóság megtagadhatja a felvilágosítást, ha álláspontja szerint az a részvénytársaság üzleti titkát sértené.

A szavazatok legalább egy százalékával rendelkező részvényesek az ok megjelölésével írásban kérhetik az igazgatóságtól, hogy valamely kérdést tűzzön a közgyűlés napirendjére illetőleg a napirendi pontokkal összefüggésben határozati javaslatot is előterjeszthetnek. A részvényesek ezen jogukat a közgyűlés összehívásáról szóló hirdetmény megjelenésétől számított nyolc napon belül gyakorolhatják.

Határozatképtelenség esetén:

Ha a közgyűlés nem határozatképes, a megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes. A nem határozatképes és a változatlan napirenddel összehívott megismételt közgyűlés között legalább 10 napnak kell eltelnie.

A megismételt közgyűlés időpontja:                       2021. 05. 11. 10.00 óra

A megismételt közgyűlés helyszíne:                        1134 Budapest, Klapka utca 11.

Várjuk minden kedves részvényesünket.

_________________________________________________________________________________

Under Govt. Decree 502/2020. (X. 16.) the public limited corporation shall publish their invi- tation to the annual general meeting and the documents set out in section b), paragraph (3), Article 3:272 of the Civil Code (documentation of the general meeting) if the invitation and the documentation was not published on the day when the decree entered into force providing that the invitation shall be published at least 21 days prior to the general meeting and the documentation of the general meeting shall be published at least 8 days prior to the general meeting. Under the decree the management of the public limited corporation shall be entitled to make decisions in all matters set out in the published agenda as well as the matters set out in paragraph (1), Article 5 of the decree. The management may also make decisions deviating from the published decision proposals in the matters set out in the agenda. Under the decree furthermore the management of the public limited corporation shall make a decision on the report of the company under the Act on Accounting before 30th April 2021. Concurrently with the acceptance of the report, the management may also make decision about the use of the after-tax profit, including the dividend according to the provi- sions of the decree.

According to the foregoing, the Company hereby discloses its announcement for the general meeting also announcing that the conditions of holding the general meeting are not met in the extraordinary circumstances of the pandemic. In the event that the extraordinary cir- cumstances are released by the time of the general meeting and the obstacle of holding the general meeting is eliminated, the Company shall hold the general meeting according to the provisions of the present announcement. In the event that the obstacle of holding the gen- eral meeting still exists, the management of the Company shall make decisions in the mat- ters on the agenda under the provisions of the government decree.

The Board of Directors of the Company shall publish the annual reports accepted by the Board of Directors 8 days prior to the general meeting as part of the invitation to the general meeting, also fulfilling its obligation set out above before 30th April 2021.

ENEFI Asset Management Plc. (registered office: 1134 Budapest, Klapka utca 11., company registration No.: 01-10-045428) hereby invites the shareholders of the Company to participate in the Company’s annual general meeting.

Date and time of the general meeting:             30. 04. 2021, 10:00 hours

Venue of the general meeting:                        at     the     registered    office    ENEFI     Asset Management Plc.

1134 Budapest, Klapka utca 11.

Manner of holding the general meeting:          Board of Director’s meeting / By way of the shareholders’ personal attendance

Agenda of the general meeting:

 1. Closing business year 2020 of the Company
  • Report of the Board of Directors on the management, net-worth position and business policy of the Company and on the Company’s annual and consolidated annual report for business year 2020
  • Report of the Supervisory Board on the Company’s annual and consolidated annual report for business year 2020
  • Report of the Auditor on the Company’s annual and consolidated annual report for business year 2020
  • Decision on the acceptance of the individual annual financial statements of the company
  • Decision on the utilization of the profit after tax
  • Decision on the acceptance of the consolidated annual financial statements og the company.
  • Decision on the reorganization of the Company’s capital structure
 2. Review and assessment of the performance of board members contemplated in previous business year and decision on the discharge of liability
 3. Decision on the acceptance of the Board of Directors’ report on corporate governance to be submitted to the Budapest Stock Exchange.
 4. Decision on authorizing the Board of Directors to purchase own shares of the Company

The Company will publish proposals for resolutions and motions in respect of the agenda items at least 8 days prior to the general meeting, (22. 04. 2021.) electronically, on the website of the Budapest Stock Exchange (www.bet.hu) and the Hungarian National Bank (www.kozzetetelek.hu) as well as on its website (www.e-star.hu, www.enefi.hu) in order to provide appropriate information to the shareholders. The original copies proposals and decision proposals related to the items on the agenda are available after publication at the registered seat of the Company between 9:00 am. and 5:00 pm. on workdays.

Exercising of shareholders’ rights:

The name of those shareholders or shareholders’ representatives who intend participating at the Shareholders’ Meeting shall be registered in Share Register at least until the second business day (2021. 04. 28., in case of repeated general meeting: 2021. 05. 07.) prior to the starting day of the Shareholders’ Meeting. Those shareholders may exercise their right to participate in the Shareholders’ Meeting, as well as the other rights associated with the share, whose name is contained in the share register by 6 p.m. on the second (2nd) (2021. 04. 28., in case of repeated general meeting: 2021. 05. 07.) working day before the starting day of the Shareholders’ Meeting (Closure of the Share Register) if by this date the company has received the original copy of the ownership certificate issued by the securities account manager. In addition to the above, the ownership certificate will also be considered to have been duly handed over to the company if the shareholder forwarded it by fax or in any other certifiable manner by the Closure of the Share Register and also hands over the original copy no later than by the start of the Shareholders’ Meeting. In the absence of the above, the shareholder cannot participate in the Shareholders’ Meeting and cannot exercise the voting and other rights. With respect to the handover to the Company of the ownership certificate, the burden of proof rests with the shareholder.

The securities account manager must issue an ownership certificate for the share upon the shareholder’s request. The ownership certificate must include the name of the company limited by shares, the type of shares, the number of shares, the company name and official signature of the securities account manager, and the name (company name) and residence

(registered office) of the shareholder. The ownership certificate is valid until the day of the Shareholders’ Meeting or of the reconvened Shareholders’ Meeting. The ownership certificate must contain the actual number of shares that are held by the shareholder after the stock exchange closes.

The effective date of the ownership certificate may not be earlier than the fifth (5th) working day before the Shareholders’ Meeting (2021. 04. 23., in case of repeated general meeting: 2021. 05. 04.).

Following the issuance of the ownership certificate the securities account keeper may only record any change on the securities account in respect of the share subject to the simultaneous withdrawal of the ownership certificate. The data contained in the ownership certificate sent to the company has to be identical with the real data at the time of the Closure of the Share Register. If there had been any changes in the number of shares owned by the shareholder or in any other data after presenting the ownership certificate but before the Closure of the Share Register, the shareholder has to present its new ownership certificate to the company pursuant to sub-section VIII/4.1 of the Articles of Association.

The Company shall assume no liability for any consequences of negligence on the part of the securities account keepers.

If the shareholder is not a natural person or is represented by proxy, then the person acting as its proxy shall certify his right of representation either in Hungarian or in English language. (Certificate of incorporation not older than 30 days, specimen signature).

The shareholder may exercise his rights associated with the share in person or by proxy.

The authorisation shall be submitted to the Company in the form of a notarial deed or private document of full probative force, by 6 p.m. the 2nd day preceding the shareholders’ meeting at the latest. If such authorisation is not adequate in terms of form or substance, or it is submitted late, the authorised person shall not be permitted to participate in the shareholders’ meeting or to exercise voting and other rights.

The authorisation for representation shall be valid for one shareholders’ meeting only.

If called on by the Board of Directors, the shareholder (custodian, shareholder’s proxy, and in the case of jointly owned shares, the common representative) shall state immediately who is the beneficial owner of the shares. If the shareholder does not make the above statement when called upon to do so, his voting right shall be suspended within the prescribed deadline until he has fulfilled his obligation in respect of providing information.

Conduct of the shareholders’ meeting, adoption of resolutions:

The registration of the shareholders shall begin one hour prior to the start time of the shareholders’ meeting. In the course of registration the shareholder, after providing evidence of his identity, residential address and right of proxy and after signing the list of attendees, shall collect the voting sheet containing the number of votes to which that shareholder is entitled, according to the number of shares indicated in the closed share resister.

Voting at the shareholders’ meeting shall take place by a show of voting slips. The shareholders’ meeting shall elect a vote counter (or vote-counting committee) at the proposal of the chairperson of the shareholders’ meeting, to conduct the voting. The meeting of the supreme body is chaired by the chairperson elected by the shareholders’ meeting.

Every share shall entitle its holder to one vote, and thus the shareholder shall have one vote for each share of a par value of HUF 10. The dividend-preference convertible shares shall hold no voting right.

The shareholders’ meeting shall adopt its resolutions by way of a simple majority of the votes cast, unless a provision of the law or, based on an authorisation granted by the law, the articles of association, or a stock-exchange regulation obligatorily applicable in respect of the Company’s operation, make a higher ratio of votes obligatory.

Other information on shareholders’ rights:

The closing of the share register prior to the shareholders’ meeting shall not restrict the right of the person recorded in the share register with respect to the transfer of his shares after the closing of the share register. Any transfer of the share prior to the initial date of the shareholders’ meeting shall not preclude the right of persons recorded in the share register to participate in the shareholders’ meeting and exercise their rights as shareholders.

Shareholders are entitled, in a written application submitted no later than 8 days prior to the date of the general meeting, to request information from the Board of Directors on any matter included in the agenda of the general meeting. The Board of Directors may refuse to provide information if, in its opinion, doing so would interfere with a business secret of the Company.

Shareholders holding at least 1% of the votes may, in writing, request the Board of Directors to include an issue in the agenda, provided that reasons are given, and may put forward a proposal for resolution in relation to the agenda items. Shareholders may exercise this right within eight days following the publication of the notice convening the general meeting.

Lack of a quorum:

If the general meeting does not have a quorum, the repeated general meeting shall have a quorum in respect of the original agenda items irrespective of the number of those attending. At least 10 days must pass between the general meeting that lacks a quorum and the repeated general meeting with an unchanged agenda.

Date and time of the repeated general meeting:               11. 05. 2021. 10:00 hours Venue of the repeated general meeting:                                                                            1134 Budapest, Klapka utca 11.

We look forward to seeing all of the Company’s shareholders at the meeting.