2024 április 17

DM-KER Nyrt.-tájékoztatás aukcióról

A DM-KER Nyrt. részvény-visszavásárlási aukciót indít

A DM-KER Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 2310 Szigetszentmiklós, Csepeli út
22., cégjegyzékét vezeti a Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága, cégjegyzékszám: 13-10-
041955, a továbbiakban: „Társaság”, „DM-KER Nyrt.”) tájékoztatja a tisztelt Befektetőket, hogy a
Társaság Igazgatósága – miként azt a Társaság közzétette – 2022. október 12-én részvényvisszavásárlási aukció indításáról döntött.

A Társaság 2022. október 12-i tájékoztatásával összhangban a DM-KER Nyrt. részvényvisszavásárlási aukciót indít, amelynek során legfeljebb 250 millió forint összértékben („Keretösszeg”) tervez részvényeket visszavásárolni a Társaság részvényeseitől a 2022. október 10-i Közgyűlés 01/2022. (10.10.) sz. közgyűlési határozatával elfogadott akvizíciós stratégia megvalósítása céljából (a továbbiakban: „Tranzakció”), a 04/2022. (10.10.) sz. közgyűlési határozat felhatalmazása alapján.
A Tranzakció lebonyolításának időpontja 2022. október 27.

A Tranzakcióban a Társaság valamennyi részvényese részt vehet, amennyiben a Tranzakció teljes
időtartama alatt rendelkezik DM-KER Nyrt. törzsrészvénnyel (ISIN azonosító: HU0000176722) és
teljesíti a jelen tájékoztatásban foglalt feltételeket (a továbbiakban: „Részvényes”).
A Tranzakcióban való részvétel önkéntes.
A Részvényesek – az alább rögzített ársávon belül – elhatározásuk szerinti áron és mennyiségben
ajánlhatják fel a részvényeiket megvételre a Társaság részére az ajánlatgyűjtési időszakban. A
Részvényesek részvényeiket több részletben, több áron is felajánlhatják.
A részvények megvásárlására a legalacsonyabb ajánlattételi árszintről indulva kerül sor, legfeljebb a
meghatározott Keretösszeg erejéig. A 04/2022. (10.10.) sz. közgyűlési határozat alapján a Társaság
által fizetett részvényenkénti ár minimum 10 forint, maximum 200 forint lehet. Az Aukció nem
minősül részvényvisszavásárlási programnak.

Az aukció időpontja 2022. október 27. Az ajánlatgyűjtési szakasz 10.00 órától 12.30 óráig, az
ügyletkötési időszak 12.30 órától 15.30 óráig tart.

Felhívjuk a Részvényesek figyelmét, hogy a BÉT a Társaság részvényeinek kereskedését
felfüggesztheti.

A Tranzakcióra az Igazgatóság határozata szerint a Budapesti Értéktőzsde Zrt. (a továbbiakban:
„BÉT”) 300/2022. sz. határozatával megállapított, „az MMTS1 Kereskedési Rendszerben, az Aukciósértékpapírtáblán történő aukciós kereskedés módosított szabályairól” című, 2022. szeptember 1.
napjától hatályos szabályzatában (a továbbiakban: „Szabályzat”) meghatározott kereskedési
rendszer alkalmazásával lebonyolításra kerülő, ajánlatgyűjtési és ügyletkötési időszakokból álló
többáras ügyletkötési algoritmus szerinti vételi aukció (a továbbiakban: „Aukció”) keretében kerül
sor. Az Aukcióban való részvétel feltételeire a Szabályzat irányadó, amely elérhető a
bet.hu/Befektetok/Szabalyozas/Tozsdei-szabalyzatok oldalon, „Az aukciós kereskedés szabályai”
cím alatt.

A Tranzakció kereskedési helyszínen kívüli (OTC) tranzakciónak minősül.

A Tranzakcióra az Erste Befektetési Zrt. („Erste”), mint befektetési vállalkozás bevonásával kerül sor,
amely a Társaság részéről megbízott, a Szabályzat szerinti ajánlattevő. Az Aukció keretében az
árlépésköz 1 forint, amely eltér a BÉT szabályozott piacán alkalmazott árlépésközöktől.
Az ajánlati könyv nem nyilvános.

A Társaság által fizetett részvényenkénti ár nem haladhatja meg a Társaság 04/2022 (10.10)
sz. határozata alapján a 200,- forintot.

Az aukciós rendszer által befogadott eladási ellenajánlatok (a Szabályzat Többáras Ügyletkötési
Algoritmusa szerint) ár szerint sorba rendezésre kerülnek, majd a Társaság a beérkezett
ellenajánlatok és a részvényenkénti ellenértékre vonatkozó korlátok figyelembevételével belátása
szerint meghatározza az elfogadott legmagasabb árszintet. Az ügyletek legfeljebb a Keretösszeg
erejéig minden elfogadott ajánlat tekintetében azon az áron jönnek létre, amely áron az adott eladási
ellenajánlatban szerepeltek.
Az alacsonyabb áron tett ellenajánlat megelőzi a magasabb áron tett ellenajánlatot. Amennyiben az
elfogadott legmagasabb árszinten szereplő valamennyi ellenajánlat szerinti ügyletet már nem lehet
megkötni (erre a Keretösszeg már nem elegendő), úgy az adott árszinten az allokáció arányos
kielégítéssel történik, vagyis az adott árszinten megtett ellenajánlatok egymáshoz történő
arányosításuk során kialakuló arányszámoknak megfelelő arányban kerülnek megkötésre.
Az elfogadott legmagasabb árszintnél magasabb áron beadott ellenajánlatokból nem jön létre ügylet.
A visszavásárlásra kerülő részvények darabszámának és vételárainak meghatározását követően a
Társaság az Erste Befektetési Zrt-n keresztül beadja aukciós vételi ajánlatát.

A teljesítés napja a Tranzakció napját követő második tőzsdei kereskedési nap (T+2).

A Részvényesek a Szabályzatban meghatározott, aukciós rendszerhez hozzáféréssel rendelkező
szolgáltatón keresztül („Szolgáltató”) tehetnek eladási ellenajánlatot.
Eszerint a Tranzakcióban való részvételhez szükséges, hogy a Részvényes ezen feltételeknek
megfelelő Szolgáltatónál értékpapírszámlával rendelkezzen, továbbá a Szolgáltatónál az Aukció
keretében történő eladási ellenajánlat megtételére érvényes kötelező érvényű megbízást adjon, az
adott Szolgáltató által meghatározott feltételek szerint.
A felajánláshoz szükséges értékpapírfedezet meglétének az ellenőrzése a Szolgáltató feladata és
felelőssége.
A Tranzakcióban való részvételük érdekében javasoljuk az érdeklődő Részvényeseknek, hogy időben
vegyék fel a kapcsolatot jelenlegi Szolgáltatójukkal annak tisztázása céljából, hogy jelenlegi
Szolgáltatójuk rendelkezik-e a fentiekben hivatkozott MMTS1 Kereskedési Rendszerhez való
hozzáféréssel és a Részvényesnek lehetősége van-e a fentiek szerinti ellenajánlat megtételére.

A Társaság fenntartja magának a jogot arra, hogy az Ügyletkötést megelőzően a Tranzakciótól
elálljon, illetve annak végrehajtását bármikor leállítsa, beleértve az Aukció során történő leállítást is.

A jelen tájékoztatás jövőre vonatkozó kijelentéseket is tartalmazhat. Jövőre vonatkozó
kijelentéseknek minősülnek azok a kijelentések, amelyek nem múltbeli tényekre vonatkoznak,
ideértve a várakozásokra vonatkozó kijelentéseket is. Ezen kijelentések a jelenlegi terveken,
becsléseken és előrejelzéseken alapulnak, szükségképpen kockázatokkal és bizonytalansággal
járnak. A jövőre vonatkozó kijelentések a megtételük időpontjában aktuális helyzeten alapulnak, és
bármelyikük új információk vagy jövőbeli események alapján nyilvánosan módosításra,
aktualizálásra kerülhet. A Társaság felhívja a figyelmet arra, hogy a tényleges eredményeket számos
olyan jelentős tényező alakítja, amelyek hatására akár lényegesen eltérhetnek a jövőre vonatkozó
kijelentésekben foglaltaktól.