2024 május 23

DM-KER – Közgyűlési meghívó

A közgyűlés helyszíne: 2310 Szigetszentmiklós, Csepeli út 22.
(GPS: 47.38463527640403, 19.049399509197823)

A közgyűlés napirendje:

  1. Igazgatósági tag megválasztása, díjazása megállapítása
  2. Az Alapszabály 9. (A Közgyűlés) fejezete 9.1. pontjának, 10. (Az Igazgatóság) fejezete 10.2. pontjának, (A Társaság képviselete, cégjegyzése) fejezete 11.1., 11.2. és 11.3. pontjának módosítása, az egységes szerkezetű Alapszabály elfogadása
  3. Egyebek

A közgyűlésen csak személyes megjelenéssel lehet részt venni. A közgyűlés határozatképes, ha azon a leadható szavazatok több mint felét képviselő szavazásra jogosult részvényes részt vesz. Minden 5 HUF (öt forint) névértékű részvény egy szavazatra jogosít.

A részvényes részvényesi jogosultságait képviselő útján is gyakorolhatja. Egy képviselő több részvényest is képviselhet, egy részvényesnek azonban csak egy képviselője lehet. Nem lehet képviselő a társaság vezető tisztségviselője, felügyelőbizottsági tagja és a könyvvizsgálója. A képviseletre szóló meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni. A részvényes a részvényesi jogainak Társasággal szemben történő gyakorlására részvényesi meghatalmazottat bízhat meg. A részvényesi meghatalmazott a részvényesi jogokat saját nevében, a részvényes javára gyakorolja. A részvényesi meghatalmazottat a részvénykönyvbe be kell jegyezni.

A részvényes jogosult a közgyűlésen részt venni, felvilágosítást kérni, valamint észrevételt és indítványt tenni, szavazati joggal rendelkező részvény birtokában szavazni. A részvényes a Társasággal szemben részvényesi jogai gyakorlására tulajdonosi igazolás alapján, a részvénykönyvbe történő bejegyzést követően jogosult. Tekintettel arra, hogy a részvénykönyvet a Társaság Igazgatósága vezeti, a részvénykönyvi bejegyzés a Társaság elérhetőségein, az Igazgatósághoz címezve kezdeményezhető. A közgyűlésen való részvényesi részvétel és szavazás feltétele, hogy a részvényest illetve a részvényesi meghatalmazottat a Társaság részvénykönyvébe bejegyezzék, legkésőbb a közgyűlés kezdőnapját megelőző második munkanapon, azaz 2021. október 8-án. A részvénykönyvbe bejegyzett személy közgyűlésen történő részvételi és a közgyűlésen gyakorolható részvényesi jogait nem érinti a részvénynek a közgyűlés napját megelőző átruházása.

Ha együttesen a szavazatok legalább egy százalékával rendelkező részvényesek a napirend kiegészítésére vonatkozó – a napirend részletezettségére vonatkozó szabályoknak megfelelő – javaslatot vagy a napirenden szereplő vagy arra felveendő napirendi ponttal kapcsolatos határozattervezetet a közgyűlés összehívásáról szóló hirdetmény megjelenésétől számított 8 (nyolc) napon belül közlik az Igazgatósággal, az Igazgatóság a kiegészített napirendről, a részvényesek által előterjesztett határozattervezetekről a javaslat vele való közlését követően hirdetményt tesz közzé. A hirdetményben megjelölt kérdést napirendre tűzöttnek kell tekinteni.

A részvényesi jogokra és kötelezettségekre valamint a Közgyűlésre egyebekben a Társaság Alapszabályának 8. (A részvényekhez tapadó részvényesi jogok és kötelezettségek) fejezetében valamint 9. (A Közgyűlés) fejezetében foglaltak irányadók.

Határozatképtelenség esetén a megismételt közgyűlésre 2021. október 25-én 1000 órától a fentiekben megjelölt, eredeti helyszínen (2310 Szigetszentmiklós, Csepeli út 22.) kerül sor, amely az eredeti napirenden szereplő ügyekben a jelenlévők által képviselt szavazati jog mértékétől függetlenül határozatképes.

A közgyűlés napirendjén szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztéseket, határozati javaslatokat a Társaság 2021. szeptember 21-ig a Társaság honlapján (www.dmker.hu), valamint a Budapesti Értéktőzsde Zrt. és a Magyar Nemzeti Bank hirdetményi felületein (www.bet.hu; www.kozzetetelek.mnb.hu) elektronikus úton közzéteszi.

A Társaság a Közgyűlésre ezúton meghívja a BÉT Xtend Általános Üzletszabályzat Második Könyve 13.1. és 14.3. pontjainak megfelelően a Navigator Investments Zrt-t (székhelye: 1075 Budapest, Madách Imre út 13-14., cégjegyzékszáma: 01-10-140965), a Társaság kijelölt tanácsadóját, valamint a piacműködtető Budapesti Értéktőzsde Zrt-t (székhelye: 1054 Budapest, Szabadság tér 7. Platina torony. I. ép. IV. em., cégjegyzékszáma: 01-10-044764).

A regisztráció a közgyűlés helyszínén és napján 9 óra 30 perctől lehetséges.