2024 július 19

DM-KER – Közgyűlési meghívó

A DM-KER Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 2310 Szigetszentmiklós, Csepeli út 22., cégjegyzékszám: 13-10-041955; a továbbiakban „Társaság”) értesíti tisztelt Részvényeseit, hogy 2021. december 20-án 1000 órai kezdettel rendkívüli közgyűlést tart.

A közgyűlés helyszíne: 2310 Szigetszentmiklós, Csepeli út 22.

(GPS: 47.38463527640403, 19.049399509197823)

A közgyűlés napirendje:

  1. Döntés a Társaság által kibocsátott törzsrészvényeknek a Budapesti Értéktőzsde Zrt. (BÉT) Xtend platformjáról történő kivezetésével egyidejűleg a BÉT Standard kategóriájába történő bevezetéséről, valamint az Igazgatóság felhatalmazásáról a bevezetéshez szükséges döntések meghozatalára, nyilatkozatok megtételére és a bevezetési eljárás során a Társaság képviseletére
  2. A Társaság Alapszabálya 9. (A Közgyűlés) fejezete 9.4. pontjának módosítása a tervezett kategória váltásra tekintettel
  3. A Társaság ESG Fejlesztési Ütemtervének meghatározása és elfogadása
  4. Egyebek

A közgyűlésen csak személyes megjelenéssel lehet részt venni. A közgyűlés határozatképes, ha azon a leadható szavazatok több mint felét képviselő szavazásra jogosult részvényes részt vesz. Minden 5 HUF (öt forint) névértékű részvény egy szavazatra jogosít.

A részvényes részvényesi jogosultságait képviselő útján is gyakorolhatja. Egy képviselő több részvényest is képviselhet, egy részvényesnek azonban csak egy képviselője lehet. Nem lehet képviselő a társaság vezető tisztségviselője, felügyelőbizottsági tagja és a könyvvizsgálója. A képviseletre szóló meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni. A részvényes a részvényesi jogainak Társasággal szemben történő gyakorlására részvényesi meghatalmazottat bízhat meg. A részvényesi meghatalmazott a részvényesi jogokat saját nevében, a részvényes javára gyakorolja. A részvényesi meghatalmazottat a részvénykönyvbe be kell jegyezni.

A részvényes jogosult a közgyűlésen részt venni, felvilágosítást kérni, valamint észrevételt és indítványt tenni, szavazati joggal rendelkező részvény birtokában szavazni. A részvényes a Társasággal szemben részvényesi jogai gyakorlására tulajdonosi igazolás alapján, a részvénykönyvbe történő bejegyzést követően jogosult. Tekintettel arra, hogy a részvénykönyvet a Társaság Igazgatósága vezeti, a részvénykönyvi bejegyzés a Társaság elérhetőségein, az Igazgatósághoz címezve kezdeményezhető. A közgyűlésen való részvényesi részvétel és szavazás feltétele, hogy a részvényest illetve a részvényesi meghatalmazottat a Társaság részvénykönyvébe legkésőbb a közgyűlés kezdőnapját megelőző második munkanapon bejegyezzék. A közgyűlésen való részvételi jog gyakorlásához kiállított tulajdonosi igazolásokat és a meghatalmazásokat legkésőbb a közgyűlés kezdőnapját megelőző második munkanapon, azaz 2021. december 16-án 18 óráig szükséges benyújtani. A közgyűlésen való

részvételi jog gyakorlásához kiállított tulajdonosi igazolás a közgyűlés illetve a megismételt közgyűlés napjáig érvényes.

A részvénykönyvbe bejegyzett személy közgyűlésen történő részvételi és a közgyűlésen gyakorolható részvényesi jogait nem érinti a részvénynek a közgyűlés napját megelőző átruházása.

Ha együttesen a szavazatok legalább egy százalékával rendelkező részvényesek a napirend kiegészítésére vonatkozó – a napirend részletezettségére vonatkozó szabályoknak megfelelő – javaslatot vagy a napirenden szereplő vagy arra felveendő napirendi ponttal kapcsolatos határozattervezetet a közgyűlés összehívásáról szóló hirdetmény megjelenésétől számított 8 (nyolc) napon belül közlik az Igazgatósággal, az Igazgatóság a kiegészített napirendről, a részvényesek által előterjesztett határozattervezetekről a javaslat vele való közlését követően hirdetményt tesz közzé. A hirdetményben megjelölt kérdést napirendre tűzöttnek kell tekinteni.

A részvényesi jogokra és kötelezettségekre valamint a Közgyűlésre egyebekben a Társaság Alapszabályának 8. (A részvényekhez tapadó részvényesi jogok és kötelezettségek) fejezetében valamint 9. (A Közgyűlés) fejezetében foglaltak irányadók.

Határozatképtelenség esetén a megismételt közgyűlésre 2022. január 4-én 1000 órától a fentiekben megjelölt, eredeti helyszínen (2310 Szigetszentmiklós, Csepeli út 22.) kerül sor, amely az eredeti napirenden szereplő ügyekben a jelenlévők által képviselt szavazati jog mértékétől függetlenül határozatképes.

A közgyűlés napirendjén szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztéseket, határozati javaslatokat a Társaság 2021. november 29-ig a Társaság honlapján (www.dmker.hu), valamint a Budapesti Értéktőzsde Zrt. és a Magyar Nemzeti Bank hirdetményi felületein (www.bet.hu; www.kozzetetelek.mnb.hu) elektronikus úton közzéteszi.

A Társaság a Közgyűlésre ezúton meghívja a BÉT Xtend Általános Üzletszabályzat Második Könyve 13.1. és

14.3. pontjainak megfelelően a Navigator Investments Zrt-t (székhelye: 1075 Budapest, Madách Imre út 13-14., cégjegyzékszáma: 01-10-140965), a Társaság kijelölt tanácsadóját, valamint a piacműködtető Budapesti Értéktőzsde Zrt-t (székhelye: 1054 Budapest, Szabadság tér 7. Platina torony. I. ép. IV. em., cégjegyzékszáma: 01-10-044764).

A regisztráció a közgyűlés helyszínén és napján 9 óra 30 perctől lehetséges.