2024 május 22

DM-KER – Közgyűlési előterjesztések

A DM-KER Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 2310 Szigetszentmiklós, Csepeli út 22., cégjegyzékét vezeti a Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága, cégjegyzékszám: 13-10-041955, a továbbiakban „Társaság”) a 2021. október 12. napján 1000 órára összehívott rendkívüli Közgyűlés napirendjén szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztésekről, határozati javaslatokról az alábbiakban tájékoztatja tisztelt Részvényeseit:

  1. napirendi pont: Igazgatósági tag megválasztása, díjazása megállapítása

Határozati javaslat
A Közgyűlés Kocsy Barnabás Lászlót (lakóhelye: 1046 Budapest, Lahner György utca 8. B épület 1. emelet 3. a., anyja neve: Nádas Anna Mária) az Igazgatóság tagjának 2021. október 12. napjától határozatlan időtartamra megválasztja.

Határozati javaslat
A Közgyűlés úgy határoz, hogy Kocsy Barnabás László igazgatósági tag tisztségét megbízási jogviszonyban, vezérigazgatói munkaviszonyára tekintettel díjazás nélkül látja el.

  1. napirendi pont: Az Alapszabály 9. (A Közgyűlés) fejezete 9.1. pontjának, 10. (Az Igazgatóság) fejezete 10.2. pontjának, 11. (A Társaság képviselete, cégjegyzése) fejezete 11.1., 11.2. és 11.3. pontjának módosítása, az egységes szerkezetű Alapszabály elfogadása

Határozati javaslat

A Közgyűlés úgy dönt, hogy az Alapszabály módosítása tárgyában az egyes módosításokról külön határozatokban rendelkezik.

Határozati javaslat

A Közgyűlés az Alapszabály 9. (A Közgyűlés) fejezete 9.1. pontját annak második bekezdését követően kiegészíti az alábbiak szerint:

„A részvényesi joggyakorláshoz az értékpapír-számlavezető által kiállított tulajdonosi igazolás szükséges. A Közgyűlésen való részvételi jog gyakorlásához kiállított tulajdonosi igazolás a Közgyűlés illetve a megismételt Közgyűlés napjáig érvényes. A tulajdonosi igazolás kiállítását követően az értékpapírszámla-vezető az értékpapírszámlán a részvényre vonatkozó változást csak a tulajdonosi igazolás egyidejű visszavonása mellett vezethet át.

A részvényes a részvényhez fűződő jogait személyesen vagy képviselője útján gyakorolhatja. A meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni. A képviseleti meghatalmazás egy Közgyűlésre szólhat, melynek hatálya kiterjed a határozatképtelenség miatt megismételt Közgyűlésre és a felfüggesztett Közgyűlés folytatására is. A meghatalmazás visszavonása a Társasággal szemben csak akkor hatályos, ha azt a Közgyűlés megnyitása, illetve – ha a meghatalmazás egy adott napirenden történő szavazásra vonatkozik – a napirend tárgyalásának megkezdése előtt az Igazgatóságnak benyújtották. A meghatalmazás visszavonására a meghatalmazás adására vonatkozó előírásokat kell alkalmazni.

A meghatalmazások és tulajdonosi igazolások benyújtásának határideje és a részvénykönyv lezárásának napja a Közgyűlés kezdő napját megelőző második munkanap 18 órája. A részvényes a bejegyzés keltének feltüntetésével kerül bejegyzésre a részvénykönyvbe.

Tulajdonosi megfeleltetés esetén tulajdonosi igazolásra nincs szükség, ez esetben a közgyűlési részvételhez a részvényesnek neve/cégneve, lakcíme/székhelye valamint telefonszáma vagy e-mail címe megadásával részvételi szándékát kell írásban bejelentenie a Közgyűlést megelőző munkanapon 12 óráig.”

Határozati javaslat

A Közgyűlés az Alapszabály 10. (Az Igazgatóság) fejezete 10.2. pontjában Bátor Ferencné igazgatósági tag adatait törli és a 10.2. pontot kiegészíti Kocsy Barnabás László igazgatósági tag nevével ás adataival az alábbiak szerint:

„Az Igazgatóság tagja 2021. október 12. napjától határozatlan időtartamra:

Név:Kocsy Barnabás László
Lakóhelye:1046 Budapest, Lahner György utca 8. B épület 1. emelet 3. a.,
Születési idő:1973. június 22.
Anyja neve: Nádas Anna Mária”

Határozati javaslat

A Közgyűlés a Társaság Alapszabálya 11. (A Társaság képviselete, cégjegyzése) fejezete 11.1. pontjának első bekezdését az alábbiak szerint módosítja:

„A Társaság törvényes képviseletét

  • az Igazgatóság elnöke önállóan,
  • az Igazgatóság 2020. március 16. napját megelőzően és 2021. október 12. napján megválasztott
    további tagjai valamint a munkavállalók közül ketten együttesen látják el.

Az Igazgatóság 2020. március 16. napján megválasztott tagja cégjegyzési és képviseleti jogot nem gyakorol.”

Határozati javaslat

A Közgyűlés a Társaság Alapszabálya 11. (A Társaság képviselete, cégjegyzése) fejezete 11.2. pontját az alábbiak szerint módosítja:

„A Társaságot a képviseleti joggal felruházott személyek írásban cégjegyzés útján képviselik. A Társaság cégjegyzésére jogosultnak a Társaság nevében olyan módon, illetve formában kell aláírnia, ahogyan azt a hiteles cégaláírási nyilatkozata tartalmazza.

A Társaság cégjegyzésére jogosult:
a) Bátor Ferenc önállóan;
b) Megyeri Sándor, Kocsy Barnabás László és az ügyek meghatározott csoportjára képviseleti joggal felruházott munkavállalók közül ketten együttesen jogosultak a cégjegyzésre.

Dr. Hajnal Tamás igazgatósági tag cégjegyzési és képviseleti jogot nem gyakorol.”

Határozati javaslat

A Közgyűlés a Társaság Alapszabálya 11. (A Társaság képviselete, cégjegyzése) fejezete 11.3. pontját az alábbiak szerint egészíti ki:

„A vezérigazgató és a vezérigazgató-helyettes(ek) együttes cégjegyzési és képviseleti joggal rendelkeznek.”

Határozati javaslat

A Közgyűlés az egységes szerkezetű Alapszabályt elfogadja.

  1. napirendi pont: Egyebek

Az Igazgatóság a napirendi ponthoz nem tesz indítványt.

Tájékoztatjuk a tisztelt Részvényeseket, hogy a napirendi pontokhoz kapcsolódó előterjesztéseket a Felügyelőbizottság megvizsgálta és a Közgyűlésnek egyhangú szavazással elfogadásra javasolta. Tájékoztatjuk továbbá a tisztelt Részvényeseket, hogy a Közgyűlés összehívásának időpontjában a Társaság alaptőkéje 126.231.000 darab, egyenként 5 Ft névértékű, névre szóló törzsrészvényből állt. A törzsrészvényekhez darabonként egy szavazat kapcsolódik, ezáltal a szavazati jogok száma a kibocsátott részvények számával egyezően 126.231.000 darab.