2024 május 29

DM-KER – Közgyűlés napirendje

A DM-KER Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 2310 Szigetszentmiklós, Csepeli út 22., cégjegyzékszám: 13-10-041955, a továbbiakban „Társaság”) tájékoztatja tisztelt Részvényeseit, hogy a Társaság részvényeihez fűződő szavazatok több, mint egy százalékával rendelkező részvényes a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 3:259. § (2) bekezdésére valamint a Társaság Alapszabálya 8.1.4. pontjára hivatkozással a 2022. március 16-án 1000 órára összehívott rendes Közgyűlés napirendjének kiegészítésére vonatkozó jogszerű javaslatot tett, a kiegészítésre vonatkozó határozattervezetek egyidejű közlése mellett. Az Igazgatóság a kiegészített napirendről az alábbiakban tájékoztatja tisztelt Részvényeseit, a kiegészítést dőlt betűszedés jelöli.

A Társaság 2022. március 16. napján 10:00 órára, a Társaság 2310 Szigetszentmiklós, Csepeli út 22. szám alatti székhelyére összehívott rendes Közgyűlése napirendje:

A közgyűlés napirendje:

 1. A Társaság 2021. évi, számviteli törvény szerinti beszámolójának elfogadása az Igazgatóság előterjesztése, a Felügyelőbizottság és az Auditbizottság jelentése valamint a Könyvvizsgáló nyilatkozata alapján, döntés az adózott eredmény felhasználásáról
 2. A Társaság 2021. évi Felelős Társaságirányítási Jelentésének elfogadása az Igazgatóság előterjesztése alapján
 3. Véleménynyilvánító szavazás a Társaság 2021. üzleti évre vonatkozó Javadalmazási jelentéséről
 4. Döntés az Igazgatóság tagjai 2021. évben végzett munkájának értékeléséről valamint az igazgatósági tagok részére felmentvény adásáról
 5. A Társaság osztalékpolitikájának meghatározása
 6. A Munkavállalói Résztulajdonosi Program (MRP) keretében megtett igazgatósági intézkedések jóváhagyása, az Igazgatóság felhatalmazása az MRP újabb szakaszának (MRP III.) indítására, kapcsolódó döntések meghozatalára valamint saját részvények Munkavállalói Résztulajdonosi Program céljára történő vásárlására illetve megszerzésére
 7. Véleménynyilvánító szavazás a Társaság 2019. évi LXVII. törvény szerinti Javadalmazási politikájának módosításáról
 8. Az Igazgatóság felhatalmazása saját részvények megszerzésére
 9. Igazgatósági tag megválasztása, díjazásának megállapítása és az Alapszabály 10. (Az Igazgatóság) fejezete 10.2. pontjának, 11. (A Társaság képviselete, cégjegyzése) fejezete 11.1. és 11.2. pontjának módosítása
 10. Könyvvizsgáló megválasztása, díjazásának megállapítása és az Alapszabály 14. (Állandó könyvvizsgáló) fejezete 14.2. pontjának módosítása
 11. A Társaság Alapszabálya 8. (A részvényekhez tapadó részvényesi jogok és kötelezettségek) 8.1.2. pontjának, a 9. (A Közgyűlés) fejezete 9.4. pontjának módosítása, az egységes szerkezetű Alapszabály elfogadása
 12. Egyebek

A részvényes napirend-kiegészítéséhez kapcsolódó határozattervezeteket a Társaság az Igazgatóság közgyűlési előterjesztéseivel egységes szerkezetben, külön hirdetményben teszi közzé.

A Társaság 2022. március 16-án 10:00 órára összehívott Közgyűlésére egyebekben a 2022. február 10-én közzétett Közgyűlési meghívó változatlanul irányadó.

A közgyűlési előterjesztések elérhetők az alábbi hivatkozáson:

DM-KER – Közgyűlési előterjesztések