2024 május 20

A Zwack Unicum Nyrt. osztalékfizetése

A Zwack Unicum Nyrt. értesíti tisztelt részvényeseit, hogy a 2021. június 30-án megtartott közgyűlési hatáskörében eljáró igazgatósági ülésének 9/2021. 06. 30. közgyűlési hatáskörben meghozott igazgatósági határozat szerint „Az Igazgatóság – a[z 502/2020. (XI.16.)] Korm. rendelet 5.§ (1) és 9.§-a alapján – a közgyűlés hatáskörében eljárva jóváhagyta a Társaság Igazgatósága által előterjesztett javaslatot, amely alapján 700 Ft/részvény, azaz összesen 1 424 500 000 Ft (azaz egymilliárd-négyszázhuszonnégymillió-ötszázezer Ft) osztalék kifizetését határozta el. Az Igazgatóság gondoskodik az osztalék részvényarányos kifizetéséről a Társaság Részvénykönyvében 2021. július 21-én nyilvántartott részvényesek részére. Az osztalékfizetés 2021. július 28-án kezdődik, kivéve, ha a Korm. rendelet 9.§-a szerint a részvényesek meghatározott csoportja a beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról szóló döntés utólagos közgyűlési jóváhagyását kezdeményezte.

A fentiek értelmében a Társaság az általa kibocsátott törzs- és visszaváltható likvidációs elsőbbségi részvények névértékére vetítve a 2020-2021-es üzleti év vonatkozásában 70%-os osztalékot fizet, azaz az 1 000 Ft névértékű részvényekre a kifizetendő bruttó osztalék összege 700 Ft/részvény.

Zwack törzsrészvény:   ISIN: HU0000074844; CAPS COAF: DVCA HU20210628001142

Elsőbbségi részvény:    ISIN: HU0000094487; CAPS COAF: DVCA HU20210628001143

Kiemelt időpontok:

2021. július 19. (E-7. nap): A Budapesti Értéktőzsdén az osztalékra jogosító részvények megszerzésére irányuló tőzsdei ügylet kötésének utolsó napja.

2021. július 21. (E-5. nap): Az osztalék fizetéséhez kapcsolódó tulajdonosi megfeleltetés fordulónapja. Osztalékra az jogosult, aki e nap végén a részvény tulajdonosa.

2021. július 28. (E. nap): Az osztalék fizetésének kezdőnapja.

Az osztalék kifizetésének feltétele

Osztalékra azon részvénytulajdonosok jogosultak, akik megfelelnek az alábbi feltételeknek:

  1. A részvényes, illetve a Tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 151. §-ában meghatározott részvényesi meghatalmazott bejegyzésre került a Zwack Unicum Nyrt. részvénykönyvébe.
  2. Az osztalék számfejtéséhez szükséges adatok a Zwack Unicum Nyrt. rendelkezésére állnak. Az adatokat a 2021. július 21-i fordulónappal elrendelt tulajdonosi megfeleltetés során a részvényesek számlavezetői adják meg a Keler Zrt. részére.

ISIN: HU0000074844; CAPS COAF: DSCL HU20210628001144

ISIN: HU0000094487; CAPS COAF: DSCL HU20210628001145

Felhívjuk részvényeseink figyelmét, hogy legkésőbb 2021. július 15-ig ellenőrizzék számlavezetőjüknél az adóelszámoláshoz szükséges adatokat, mert ezek hiányában az osztalék nem fizethető ki.

Az osztalék fizetéséhez szükséges adatok

  • Magánszemélyek esetében: a részvényes neve, lakcíme, adóazonosító jele, neme, születéskori neve, születési helye és dátuma, állampolgársága, anyja születéskori neve. Külföldi magánszemélyeknél magyar adóazonosító jel hiányában az útlevélszámot is meg kell adni.
  • Jogi személyek esetében: a részvényes cégneve, székhelye, illetősége, adó- vagy regisztrációs száma (belföldi illetőség esetén).
  • Részvényesi meghatalmazott (nominee) esetén: a nominee-re vonatkozó elnevezés, székhely, illetőség, adó- vagy regisztrációs szám (belföldi illetőség esetén).A részvényesi meghatalmazott a kifizetést megelőzően nyilatkozik az általa kezelt értékpapír mennyiségről és annak tulajdonosi összetételéről (jogi illetve magánszemélyek). A Társaság felhívja a nominee-k figyelmét arra, hogy a nyilatkozatban megadott arányon a kifizetést követően nem áll módjában változtatást elfogadni, mivel a jogi és magánszemélyek adózása, bevallása eltér egymástól. A Nyilatkozatok beérkezési határideje: 2021. július 23. Nyilatkozat hiányában a Társaság nem fizet ki osztalékot.

Az osztalék fizetésének módja

A Társaság az Alapszabály és a Keler Zrt. szabályzata szerint a törzsrészvényekre valamint a likvidációs elsőbbségi részvényekre az osztalék fizetésének kezdő napjára, mint társasági eseményre vonatkozó tulajdonosi megfeleltetést kér a Keler Zrt.-től.

Az osztalék 2021. július 28-tól kezdve átutalással kerül az értékpapír- számlavezetők által bejelentett pénzszámlákra. A Zwack Unicum Nyrt. nem felel a számlavezetők hibás vagy hiányos adatszolgáltatásából, valamint az adatok feldolgozásának időigényességéből származó késedelemért. Amennyiben a hiányzó illetve javított adatokat a számlavezető utólag (2021. július 21-ét követően) jelenti a Zwack Unicum Nyrt.-nek, úgy az osztalékot a bejelentést követő hónap 5. munkanapjáig utalja át a Társaság. Az osztalék – előzőekben leírt okok miatti – 2021. július 28. után történő átutalása esetén a Zwack Unicum Nyrt.-t kamatfizetési kötelezettség nem terheli.

Adózási szabályok

Belföldi és külföldi magánszemélyek

 A személyi jövedelemadóról szóló többször módosított 1995. évi CXVII. törvény (továbbiakban Szja. tv.) jelenleg hatályos rendelkezései szerint társaságunk a törzsrészvények illetve a visszaváltható likvidációs elsőbbségi részvények esetében 15% személyi jövedelemadót von le a törvény hatálya alá tartozó magánszemélyektől. A kifizetést SZOCHO fizetési kötelezettség (a szociális hozzájárulási adóról szóló 2018. évi LII. törvény 5. § (3) bekezdés alapján) nem terheli.

Külföldi illetőségű magánszemély részvényesek esetében, amennyiben a részvényes a kettős adóztatás elkerülését szabályozó egyezmények alapján a kedvezményes adólevonási kulcs alkalmazásával kívánja az osztalékot megkapni, az az Szja. tv. 7. számú mellékletében részletezett dokumentumokat legkésőbb 2021. július 23-ig kell átadnia a Zwack Unicum Nyrt. Részvényesi Irodájának részére (1095 Budapest, Soroksári út 26.). Felhívjuk az értékpapírszámla-vezetők figyelmét, hogy a külföldi illetőség igazoláshoz elegendő a külföldi adóhatóság által kiállított okirat angol nyelvű példánya, magyar nyelvű szakfordítása, vagy ezek egyikéről készült másolat is, így a 2021. adóévről az ilyen formában kiállított illetőségigazolásokat áll módunkban elfogadni. Amennyiben a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezmény alapján haszonhúzói nyilatkozat megléte is szükséges, úgy annak elfogadását szintén a szakfordítással ellátott okirat képezi. A haszonhúzói nyilatkozat természetesen magyar nyelven is megtehető. Abban az esetben, ha sem az illetőségigazolás, sem annak későbbi pótlására vonatkozó jelzés nem érkezik 2021. július 23-ig a Zwack Unicum Nyrt.-hez, akkor az osztalék 15% személyi jövedelemadó levonásával kerül utalásra. Amennyiben a külföldi illetékességű tulajdonos rendelkezik az Szja. tv. 7. mellékletében részletezett dokumentumokkal, valamint van e két ország között kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezmény, és az kedvezményes adókulcsot ír elő, de a tulajdonos a dokumentumokat nem nyújtja be 2021. július 23-ig a Zwack Unicum Nyrt.-hez, és ezért az osztalék 15% személyi jövedelemadó levonásával került elutalásra számára, úgy az ügyfél a 15%-os és a kedvezményes adókulcs közötti különbözetre adó-visszatérítési igényt terjeszthet elő a NAV Kiemelt Adó- és Vámigazgatóságán. Az adókülönbözetet az adóhatóság a külföldi illetőségű magánszemély által megjelölt fizetési számlára utalja át (Szja. tv.  7. számú melléklet 4. pontja).

Tartós befektetési számlán tartott részvények esetén

Belföldi és külföldi illetőségű magánszemélyek által tartós befektetési szerződés alapján az Szja. tv. 67/B.§-a szerint lekötött részvények esetén az osztalék kifizetése adó levonása nélkül történik (Szja. tv. 67/B.§ (6) c) pont,). Az értékpapír-számlavezető köteles az osztalékigény bejelentésével egyidejűleg a Keler Zrt.-nek megadni azt az információt, hogy a részvények tartós befektetési szerződés alapján vannak lekötve. Amennyiben az értékpapír-számlavezető ezt elmulasztja, akkor az osztalék 15% személyi-jövedelemadó levonásával kerül kifizetésre.

Belföldi és külföldi jogi személyek

Jogi személy részvényes részére az osztalék kifizetése közteher levonása nélkül történik.

A részvények után a 2020-2021. üzleti év vonatkozásában kifizetett osztalékról és a levont adó összegéről a Zwack Unicum Nyrt. adóigazolást állít ki és juttat el a részvényesekhez postai úton, legkésőbb 2022. január 31-ig.

A 2020-2021-as üzleti év után járó osztalék az osztalékfizetés kezdő időpontjától 5 évig igényelhető, ezután az osztalékra való igény elévül.