2024 április 16

Nem működtek együtt, megbüntették őket

A felügyelet fogyasztóvédelmi célú tevékenységéről készült jelentés ismerteti, hogy a Pénzügyi Békéltető Testület (PBT) jelzése alapján a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (PSZÁF) fogyasztóvédelmi eljárás keretében intézkedést alkalmazott két céggel szemben a második negyedévben, mivel nem teljesítették együttműködési kötelezettségüket a PBT előtt indult eljárás során. Az ÁHF Általános Hitel és Finanszírozási Zrt.-re kétszer is bírságot szabott ki a PSZÁF. Az ÁHF az egyik esetben a testületi felszólításra nem küldött válasziratot, és a 2012. április 18-ra kitűzött meghallgatáson nem képviseltette magát. Ezzel a felügyelet álláspontja szerint megsértette a PBT-vel való együttműködésre vonatkozó rendelkezést, gátolva, hogy a testület feltárja a tényeket, és ennek alapján döntést vagy ajánlást fogalmazzon meg. A PSZÁF úgy ítélte meg, hogy a cég magatartása alkalmas arra, hogy a fogyasztóvédelmi alternatív vitarendezési fórumba vetett közbizalmat aláássa, ezért egymillió forint összegű bírságot szabott ki rá.

A másik fogyasztóvédelmi eljárást az váltotta ki, hogy az ÁHF a PBT felszólítására nem küldött válasziratot, és a 2012. április 26-i meghallgatáson nem képviseltette magát annak ellenére, hogy a testület a meghallgatás előtti napon telefonos egyeztetést kezdeményezett vele, és figyelmeztette kötelezettségének elmulasztására. A pénzügyi cég csak telefax üzenetben adott tájékoztatást a pénzügyi fogyasztói jogvitát kezdeményező fogyasztó kérelmének egy részkérdésével kapcsolatosan. A felügyelet ezért kétmillió forint összegű bírságot szabott ki rá. A bírság összegének meghatározásánál figyelemmel volt arra is, hogy az ÁHF már második alkalommal sértette meg a pénzügyi fogyasztói jogvitával kapcsolatos együttműködési kötelezettségét.

A K&H Bank Zrt. azáltal nem tett eleget a PBT felhívásának, hogy nyilatkozatához nem mellékelte a testület által kért bankszámlaszerződést és annak mellékleteit, ezeket csak a meghallgatáson adta át a testületnek. Emellett nem biztosította a testület előtti eljárás során olyan személy részvételét, aki jogosult a pénzügyi szervezet által adott meghatalmazás alapján a pénzügyi szervezet képviseletére, így akár egyezségi nyilatkozat megtételére. A felügyelet – figyelembe véve a bank együttműködési kötelezettség teljesítése érdekében megtett lépéseit is – megtiltotta a jogsértő magatartás további folytatását.

A PBT a pénzügyi felügyelet mellett működő bíróságon kívüli, alternatív vitarendezési fórum, hatásköre a pénzügyi szolgáltatók és a fogyasztók közötti szerződések megkötésével és teljesítésével kapcsolatos jogviták rendezésére terjed ki (ezekben a PSZÁF nem intézkedhet). Eljárásának feltétele, hogy a fogyasztó a pénzügyi szolgáltatónál előzőleg közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését. A testület a felek közti egyezség létrehozására törekszik, ennek eredménytelensége esetén döntést hoz a fogyasztói jogok érvényesítésének biztosítása érdekében.

Az együttműködés a PBT-vel a törvény szerint kötelező, csak a döntésnek való alávetés önkéntes. A PBT-hez olyan viták esetében fordulhatnak az ügyfelek, amelyekben az ügyfél által a szolgáltatónál közvetlenül kezdeményezett panaszkezelési eljárás eredménytelenül zárult. A PBT eljárása díjmentes.