2024 február 29

DM-KER – Közgyűlési meghívó

A Társaság tájékoztatja tisztelt Részvényeseit, hogy a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezések újbóli bevezetéséről szóló, jelenleg hatályos 502/2020. (XI.16.) Korm. rendelet 9. § (1) és (2) bekezdése alapján a közgyűlés közzétett napirendjén szereplő ügyekben az ügyvezetés (a Társaság vonatkozásában az Igazgatóság) jogosult dönteni, ugyanakkor a Társaság a Közgyűlés meghívóját köteles közzétenni.

Fentieknek megfelelően a 2021. április 1. napján 9:00 órára összehívott rendes közgyűlés megtartására a jelenlegi szabályozás alapján nem kerül sor, a közgyűlés közzétett napirendjén szereplő ügyekben a Társaság Igazgatósága dönt, majd a Társaság az Igazgatóság közgyűlési hatáskörben meghozott határozatait – a közgyűlési határozatok közzétételére vonatkozó szabályok szerint – közzéteszi.

Az 502/2020. (XI.16.) Korm. rendelet szabályai alapján a veszélyhelyzet megszűnését követő 30 napos jogvesztő határidőn belül a szavazatok legalább 1%-ával rendelkező részvényesek kérhetik a közgyűlés összehívását az Igazgatóság által a fentiek szerint meghozott közgyűlési határozatok utólagos jóváhagyása céljából. A közgyűlés összehívásának joga azokat a részvényeseket illeti meg, akik a jelen közgyűlési meghívóban megjelölt Közgyűléssel összefüggésben lefolytatott tulajdonosi megfeleltetés alapján a Társaság részvénykönyvében szerepelnek. Ha a veszélyhelyzet megszűnése és a következő naptári év április 1. napja közötti időtartam kevesebb, mint 180 nap, a közgyűlés összehívásának fentiek szerinti kezdeményezésére nincs lehetőség, azonban a soron következő közgyűlésen az Igazgatóság által a veszélyhelyzet ideje alatt meghozott közgyűlési határozatok jóváhagyása napirendre tűzhető.

A közgyűlés napirendje:

1. A Társaság 2020. évi, számviteli törvény szerinti beszámolójának elfogadása az Igazgatóság előterjesztése, a Felügyelőbizottság és az Auditbizottság jelentése valamint a Könyvvizsgáló nyilatkozata alapján, döntés az adózott eredmény felhasználásáról

2. A Társaság 2020. évi Felelős Társaságirányítási Jelentésének elfogadása az Igazgatóság előterjesztése alapján

3. Döntés az Igazgatóság tagjainak 2020. évben végzett munkájának értékeléséről valamint az igazgatósági tagok részére felmentvény adásáról

4. Az Igazgatóságnak a Munkavállalói Résztulajdonosi Program (MRP) megindításával kapcsolatban megtett eddigi intézkedései jóváhagyása, az Igazgatóság felhatalmazása az MRP újabb szakaszának (MRP II.) indítására, kapcsolódó döntések meghozatalára valamint saját részvények Munkavállalói Résztulajdonosi Program céljára történő vásárlására illetve megszerzésére

5. Könyvvizsgáló megválasztása, díjazásának megállapítása és az Alapszabály 14. (Állandó könyvvizsgáló) fejezete 14.2. pontjának módosítása

6. Egyebek

Arra az esetre, amennyiben a közgyűlés – jogszabályi változás folytán – megtarthatóvá válna, a Társaság éves rendes közgyűlésének megtartására a jelen közgyűlési meghívó szerinti időpontban a Társaság 2310 Szigetszentmiklós, Csepeli út 22. szám alatti székhelyén kerül sor, az alábbi feltételekkel:

A közgyűlésen csak személyes megjelenéssel lehet részt venni. A közgyűlés határozatképes, ha azon a leadható szavazatok több mint felét képviselő szavazásra jogosult részvényes részt vesz. Minden 5 HUF (öt forint) névértékű részvény egy szavazatra jogosít.

A részvényes részvényesi jogosultságait képviselő útján is gyakorolhatja. Egy képviselő több részvényest is képviselhet, egy részvényesnek azonban csak egy képviselője lehet. Nem lehet képviselő a társaság vezető tisztségviselője, felügyelőbizottsági tagja és a könyvvizsgálója. A képviseletre szóló meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni. A részvényes a részvényesi jogainak Társasággal szemben történő gyakorlására részvényesi meghatalmazottat bízhat meg. A részvényesi meghatalmazott a részvényesi jogokat saját nevében, a részvényes javára gyakorolja. A részvényesi meghatalmazottat a részvénykönyvbe be kell jegyezni.

A részvényes jogosult a közgyűlésen részt venni, felvilágosítást kérni, valamint észrevételt és indítványt tenni, szavazati joggal rendelkező részvény birtokában szavazni. A részvényes a Társasággal szemben részvényesi jogai gyakorlására tulajdonosi igazolás alapján, a részvénykönyvbe történő bejegyzést követően jogosult. Tekintettel arra, hogy a részvénykönyvet a Társaság Igazgatósága vezeti, a részvénykönyvi bejegyzés a Társaság elérhetőségein, az Igazgatósághoz címezve kezdeményezhető. A közgyűlésen való részvényesi részvétel és szavazás feltétele, hogy a részvényest illetve a részvényesi meghatalmazottat a Társaság részvénykönyvébe bejegyezzék, legkésőbb a közgyűlés kezdőnapját megelőző második munkanapon, azaz 2021. március 30-án. A részvénykönyvbe bejegyzett személy közgyűlésen történő részvételi és a közgyűlésen gyakorolható részvényesi jogait nem érinti a részvénynek a közgyűlés napját megelőző átruházása.

Ha együttesen a szavazatok legalább egy százalékával rendelkező részvényesek a napirend kiegészítésére vonatkozó – a napirend részletezettségére vonatkozó szabályoknak megfelelő – javaslatot vagy a napirenden szereplő vagy arra felveendő napirendi ponttal kapcsolatos határozattervezetet a közgyűlés összehívásáról szóló hirdetmény megjelenésétől számított 8 (nyolc) napon belül közlik az Igazgatósággal, az Igazgatóság a kiegészített napirendről, a részvényesek által előterjesztett határozattervezetekről a javaslat vele való közlését követően hirdetményt tesz közzé. A hirdetményben megjelölt kérdést napirendre tűzöttnek kell tekinteni.

A részvényesi jogokra és kötelezettségekre valamint a Közgyűlésre egyebekben a Társaság Alapszabályának 8. (A részvényekhez tapadó részvényesi jogok és kötelezettségek) fejezetében valamint 9. (A Közgyűlés) fejezetében foglaltak irányadók.

Határozatképtelenség esetén a megismételt közgyűlésre 2021. április 13 napján 9:00 órától a fentiekben megjelölt, eredeti helyszínen (2310 Szigetszentmiklós, Csepeli út 22.) kerül sor, amely az eredeti napirenden szereplő ügyekben a jelenlévők által képviselt szavazati jog mértékétől függetlenül határozatképes.

A közgyűlés napirendjén szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztéseket, határozati javaslatokat a Társaság 2021. március 23-ig a Társaság honlapján (www.dmker.hu), valamint a Budapesti Értéktőzsde Zrt. és a Magyar Nemzeti Bank hirdetményi felületein (www.bet.hu; www.kozzetetelek.mnb.hu) elektronikus úton közzéteszi.

A Társaság a Közgyűlés megtartása esetére a Közgyűlésre ezúton meghívja a BÉT Xtend Általános Üzletszabályzat Második Könyve 13.1. és 14.3. pontjainak megfelelően a Random Capital Broker Zrt-t (székhelye: 1053 Budapest, Szép utca 2., cégjegyzékszáma: 01-10-046204), a Társaság kijelölt tanácsadóját, valamint a piacműködtető Budapesti Értéktőzsde Zrt-t (székhelye: 1054 Budapest, Szabadság tér 7. Platina torony. I. ép. IV. em., cégjegyzékszáma: 01-10-044764).

A regisztráció a közgyűlés helyszínén és napján 8 óra 30 perctől lehetséges.

A Társaság kiemelten felhívja tisztelt Részvényesei figyelmét, hogy a közgyűlés megtartására csak abban az esetben kerül sor, amennyiben a jelenleg hatályos 502/2020. (XI.16.) Korm. rendelet szerinti szabályok a Közgyűlés időpontjában már nem lesznek hatályban és arra a jogi szabályozás lehetőséget biztosít. A jelenlegi szabályozás alapján a fentiek szerint a Közgyűlés napirendjén szereplő ügyekben az Igazgatóság határoz. A Társaság a jogi szabályozást figyelemmel kíséri, az esetleges változásokról tisztelt Részvényeseit nyilvános közzétételek útján haladéktalanul tájékoztatni fogja.